Drepturile, obligatiile si raspunderile dirigintilor de santier

Drepturile, obligatiile si raspunderile dirigintilor de santier

Legislație: Ordinului MDRT nr. 1496/2011 cu completările Ordinului MDRT nr. 277/2012

Capitolul VIII – Drepturile, obligatiile si raspunderile titularilor de autorizatii

Art. 43 – Specialiștii autorizați au dreptul să desfășoare activitatea de dirigenție de șantier în domeniul/subdomeniul autorizat și să presteze această activitate pentru persoane fizice/juridice sau societăți de consultață specializate care pot avea calitatea fie de investitori, fie de beneficiari.

Art. 44 – În exercitarea verificării realizării corecte a executării lucrărilor de construcții, driginții de șantier au următoarele obligații și răspunderi:

A. În perioada de pregătire a investiției

 1. verifică existența autorizației de construire, precum și îndeplinirea condițiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate;
 2. verifică concordanța dintre prevederile autorizației de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor și ale proiectului;
 3. studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute pentru realizarea construcțiilor;
 4. verifică existența tuturor pieselor scrise și desenate din proiect, inclusiv existența studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize și concordanța dintre prevederile acestora;
 5. verifică existența expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenți asupra construcțiilor;
 6. verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestați și însușirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;
 7. verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanță a construcției;
 8. verifică existența în proiect a programelor de faze determinante; (articol modificat de Ordin MDRT 277/2012)
 9. verifică existența proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a construcțiilor, daca aceasta va fi instituită;
 10. preiau amplasamentul și reperele de nivelment și le predau executantului, libere de orice sarcină;
 11. participă, împreună cu proiectantul și cu executantul, la trasarea generală a construcției și la stabilirea bornelor de reper;
 12. predau către executant terenul rezervat pentru organizarea de șantier;
 13. verifică existența ”Planului calității” și a procedurilor / instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă:
 14. verifică existența anunțului de începere a lucrărilor la emitentul autorizației și la I.S.C.; (articol modificat de Ordin MDRT 277/2012)
 15. verifică existența panoului de identificare a investiției, dacă acesta corespunde prevederilor legale și dacă este amplasat la loc vizibil;

B. În perioada execuției lucrărilor

 1. urmăresc realizarea construcției în conformitate cu prevederile autorizației de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini și ale reglementărilor tehnice în vigoare;
 2. verifică existența documentelor de certificare a calității produselor pentru construcții, respectiv corespondeța calității acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;
 3. interzic utilizarea produselor pentru construcții fără certificate de conformitate, declarații de conformitate sau agrement tehnic;
 4. interzic utilizarea de procedee și echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;
 5. verifică respectarea tehnologiilor de execuție, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică și în reglementările tehnice;
 6. verifică respectarea ”Planului calității”, a procedurilor și instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;
 7. interzic executarea de lucrări de către personal necalificat;
 8. participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;
 9. efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează și ștampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepție calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.;
 10. asistă la prelevarea de probe de la locul punerii în operă;
 11. transmit către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale participanților la realizarea construcției privind neconformitățile constatate pe parcursul execuției;
 12. informează oeprativ investitorul privind deficiențele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri și, după caz, propun oprirea lucrărilor;
 13. urmăresc respectarea de către executant a dispozițiilor și/sau măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;
 14. verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluțiilor tehnice pe parcursul execuției lucrărilor;
 15. anunță I.S.C. privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, și verifică punerea în siguranță a construcției, conform proiectului; (articol modificat de Ordin MDRT 277/2012)
 16. anunță I.S.C. privind reluarea lucrărilor la investițiile la care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros; (articol modificat de Ordin MDRT 277/2012)
 17. preiau documentele de la constructor și proiectant și completează cartea tehnică a construcției cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;
 18. urmăresc dezafectarea lucrărilor de organizare de șantier și predau terenul deținătorului acestuia.

C. La recepția lucrărilor

 1. asigură secretariatul comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și întocmesc actele de recepție;
 2. urmăresc soluționarea obiecțiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepție;
 3. predau către investitor actele de recepție și cartea tehnică a construcției după efectuarea recepției finale.

Art. 45 – De la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, toți diriginții de șantier au obligația de a întocmi Registrul de evidență a activității de diriginte de șantier, de a-l prezenta anual pentru vizare la I.S.C. și de a-l prezenta ori de câte ori este solicitat de reprezentanții I.S.C. Registrul de evidență a activității de diriginte de șantier se întocmește conform modelului prevăzut în anexa nr. 5. (articol modificat de Ordin MDRT 277/2012)

Art. 46 – (1) În cazul pierderii dau deteriorării unei autorizații de diriginte de șantier, se eliberează un duplicat.

(2) În vederea eliberării duplicatului prevăzut la alin. (1), titularul autorizației adresează, în scris, conducerii I.S.C. o cerere însoțită de dovada achitării taxei de emitere a duplicatului, de o fotografie 3×4 cm și de copia anunțului privind pierderea autorizației apărut într-un cotidian de largă circulație sau de autorizația deteriorată, după caz.

(3) Emiterea duplicatului se face în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii sau de la data primirii eventualelor completări sau clarificări necesare.

Art. 47 – Pe teritoriul României, activitatea de dirigenție de șantier se desfășoară în limba română.

Art. 48 – Obligațiile prevăzute la art. 44 nu sunt limitative, dirigintele de șantier putânt participa, în calitate de reprezentant al investitorului, la toate fazele privind realizarea construcțiilor, în limitele atribuțiilor stabilite prin reglementările tehnice în construcții aplicabile, în vigoare.

Art. 49 – Diriginții de șantier răspund, potrivit legii, în cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 44, precum și în cazul neasigurării din culpa lor a realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzut în proiecte, caiete de sarcini și în reglementările tehnice în construcții.

Art. 50 – Diriginții de șantier nu pot desfășura, la aceeași investiție, o altă activitate în domeniul construcțiilor pentru care sunt atestați sau autorizați.

No Responses

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.