Recepția la terminarea lucrărilor

[lwptoc itemsFontSize=”100%” colorScheme=”light”]

Recepția la terminarea lucrărilor

Recepția la terminarea lucrărilor constituie un pas către finalizarea unei lucrări de construcții. Conform cu HG 343/2017, recepția este o componentă a calității, un proces complex prin care se certifică finalizarea lucrărilor pentru construcții. Astfel, recepția la terminarea lucrărilor este prima etapă, după care urmează recepția finală.

Cine efectuează recepția la terminarea lucrărilor?

Conform cu art. 3 din HG 343/2017, recepția construcţiilor de orice categorie şi clasă de importanţă se efectuează de către investitor/proprietar.

Cu ce rezultate se poate încheia recepția la terminarea lucrărilor?

Conform cu art. 3 din HG 343/2017, recepția poate fi:

 • admisă;
 • respinsă (motivat).

Se poate efectua recepția la terminarea lucrărilor pentru părți, obiecte, sectoare din/de construcție?

Art. 4 din HG 343/2017 admite posibilitatea de a efectua recepția la terminarea lucrărilor pentru părți, obiecte, sectoare din/de construcții dacă acestea sunt distincte, independente din punct de vedere fizic și funcțional.

Pentru situațiile în care investitorul are motive de a prelua de la executant părți de construcție aflate într-un anumit stadiu fizic de execuție, între investitor și executant se încheie un proces-verbal de recepţie parţială, în condiţiile legii.

În procesul-verbal de recepţie parţială se consemnează, în mod obligatoriu, după caz:

 • starea părţii de construcţie în cauză,
 • viciile constatate rezultate în urma execuţiei necorespunzătoare pentru care au fost dispuse măsuri şi termene în vederea remedierii acestora,
 • măsurile de conservare a lucrărilor executate.

Cu ocazia recepției la terminarea lucrărilor, investitorul va pune la dispoziția comisiei de recepție procesul-verbal de recepție parțială.

ANEXA-Nr.1-PV-DE-RECEPTIE-PARTIALA.doc (18462 downloads )

Se poate da în folosință construcția dacă nu a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor?

Art. 5 din HG 343/2017 arată faptul că doar după admiterea recepției la terminarea lucrărilor construcția poate fi dată în folosință. Admiterea recepției certifică faptul că executantul şi-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului de lucrări/de execuţie, ale documentaţiei privind proiectarea, ale autorizaţiei de construire/desfiinţare, precum şi ale documentației privind execuţia.

Când se pot începe demersurile pentru recepția la terminarea lucrărilor?

Conform cu art. 8 din HG 343/2017, când executantul comunică prin document scris terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contract. Cu această ocazie, executantul va solicita în scris efectuarea recepției la terminarea lucrărilor.

Care sunt obligațiile investitorului privind pregătirea recepției la terminarea lucrărilor?

În termen de 5 zile de la primirea comunicării din partea executantului că lucrările sunt finalizate, investitorul trebuie să:

 • solicite desemnarea reprezentanților în comisia de recepție la terminarea lucrărilor;
 • stabilească data, ora și locul de întrunire a comisiei.
 • transmite Inspectoratului de Stat în Construcții:
  • comunicarea executantului către investitor a finalizării lucrărilor (copie);
  • referatele pe specialități întocmite de proiectant cu privire la modul în care a fost executată lucrarea;
  • referatele pe specialități întocmite de dirigintele/diriginții de șantier cu privire la modul în care a fost executată lucrarea ( Referat-diriginte-de-santier-actualizat (12060 downloads ) );
  • valoarea fără TVA a lucrărilor executate supuse recepţiei.

În termen de 10 zile de la depunerea solicitărilor, factorii implicați în etapa de recepție la terminarea lucrărilor vor comunica investitorului reprezentanții desemnați să participe în comisia de recepție.

Cum se stabilește valoarea lucrărilor executate?

Investitorul va depune comunicarea de finalizare a lucrărilor la autoritatea publică locală care a emis autorizația de construire. În această comunicare investitorul va preciza care este valoarea reală a lucrărilor executate (atestată de un document, cum ar fi nota contabilă emisă de departamentul contabilitate al investitorului, în cazul unei persoane juridice).

Modelul comunicării privind încheierea lucrărilor de execuție îl găsiți mai jos, sau îl puteți descărca pe site-ul primăriei ce a emis autorizația de construire.

F15 comunicare privind încheierea executie lucrari (8102 downloads )

Beneficiarul va completa, ulterior, la sediul autorității care a emis autorizația de construire, formularul Declarația privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de construire. 

Pe baza comunicării și a declarației, emitentul autorizației de construire va întocmi Înștiințare privind valoarea reală a lucrărilor de construcții, către Inspectoratul de Stat în Construcții.

Cum se obține adeverința de la Inspectoratul de Stat în Construcții?

Pentru obținerea adeverinței privind plata taxelor legale către Inspectoratul de Stat în Construcții se vor pregăti următoarele documente:

 • Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor de construcții.
 • Copie după Declarația privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de construire, întocmită de beneficiar la sediul autorității care a emis autorizația de construire;
 • Înștiințare privind valoarea reală a lucrărilor de construcții, către Inspectoratul de Stat în Construcții, întocmită de autoritatea care a emis autorizația de construire;
 • Copii după ordinele de plată ale cotelor legale în procente de 0,1% și 0,5% din valoarea reală a lucrărilor de construcții (ordine de plată inițiale și cele pentru regularizare după stabilirea valorii finale a lucrărilor de construcții);
 • Copie după Comunicare privind începerea execuției lucrărilor de construcții depusă la Inspectoratul de Stat în Construcții la începutul execuției lucrărilor, sau numărul de de înregistrare al acesteia.
 • Copie după autorizația de construire;
 • Copie carte de identitate pentru persoane fizic sau copie certificat înregistrare Registrul Comerțului pentru persoane juridice;
 • Copie plan de situație vizat spre neschimbare (după caz).

În ce situație Inspectoratul de Stat în Construcții aplică penalizări privind neplata cotelor legale?

În cazul în care comunicarea privind începerea execuției lucrărilor nu a fost depusă și înregistrată la Inspectoratul de Stat în Construcții, se vor percepe penalități. Conform Legii 10 din 1995 republicată, art. 43:

   • (1) Investitorii sau proprietarii au obligația să vireze către Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. o sumă echivalentă cu o cotă de 0,5% din valoarea, fără TVA, a lucrărilor pentru realizarea construcțiilor noi și a lucrărilor de intervenție la construcțiile existente pentru care se emit, în condițiile legii, autorizații de construire/desființare, cu excepția investitorilor/ proprietarilor care realizează lucrări de intervenție pentru consolidarea clădirilor de locuit încadrate în clasa I de risc seismic.
   • (2) Suma echivalentă cotei de 0,5% prevăzută la alin. (1) se determină și se virează către Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. astfel:
    1. 50% din suma echivalentă cotei de 0,5% aplicate valorii lucrărilor autorizate se virează, de către investitori sau proprietari la data transmiterii la Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. a înștiințării privind data începerii lucrărilor autorizate, astfel cum este prevăzut în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
    2. suma rezultată ca diferență între suma echivalentă cotei de 0,5% aplicate valorii finale, fără TVA, a lucrărilor executate și suma virată potrivit prevederilor lit. a), precum și orice sume aferente cotelor legale achitate anterior se virează de către investitori sau proprietari până la data semnării procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
   • (3) Întârzierea la plată a sumelor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) lit. a) și b) se penalizează cu 0,15% pe zi de întârziere.

Cine numește comisia de recepție?

Investitorul numește comisia de recepție în maximum 3 zile de la primirea tuturor comunicărilor factorilor implicați în etapa de recepție – Art 10 pct (3) din HG 343/2017.

Acesta transmite membrilor comisiei de recepție, executantului și proiectantului (invitaților), ora și locul la care se întrunește și își începe activitatea comisia.

Care este componența membrilor comisiei de recepție la terminarea lucrărilor?

Din componența comisiei de recepție la terminarea lucrărilor fac parte, în mod obligatoriu:

 • Reprezentantul investitorului – Președintele comisiei;
 • Reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire;
 • 1 până la 3 specialiști în domeniul lucrărilor de construcții supuse recepției, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor. Aceștia sunt desemnați de investitor și își desfășoară activitatea cu contract de muncă sau pe bază de contract de servicii;

Componența comisiei se completează cu următorii membrii, după caz:

 • Un reprezentant I.S.C. pentru:
  • toate obiectivele de investiții având categoria de importanță A, B și C;
  • obiectivele de investiții de interes public sau social finanțate total sau parțial din fonduri publice având categoria de importanță D.
 • Un reprezentant I.S.U. pentru:
  • obiectivele de investiții prevăzute în Legea 307/2006.
 • Un reprezentant desemnat de direcțiile județene pentru cultură sau Direcția pentru Cultură a Municipiului București pentru:
  • construcțiilor nominalizate în lista monumentelor istorice.
 • Un reprezentant desemnat de ordonatorul principal de credite bugetare, care nu are sau nu se subrogă calității de investitor în cazul obiectivelor de investiții care constau în realizarea de construcții noi încadrate în categoria de importanță A sau B, respectiv la lucrări de intervenții la aceste categorii de construcții, finanțate total sau parțial din fonduri publice și pentru care aprobarea documentațiilor tehnico-economice este de competența Guvernului.

Model proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor (anexa nr. 2)

ANEXA-Nr.2-PV-DE-RECEPTIE-LA-TERMINAREA-LUCRARILOR.doc (30517 downloads )

Care este rolul dirigintelui de șantier cu ocazia recepției la terminarea lucrărilor?

Unul din diriginții de șantier implicați în verificarea calității lucrărilor executate va asigura secretariatul comisiei de recepție la terminarea lucrărilor. Acesta va întocmi, în numele investitorului, documentele de recepție la terminarea recepției și constituie cartea tehnică a construcției.

Conform cu art. 11 pct. (4) din HG 343/2017, dirigintele de șantier nu face parte din componența comisiei de recepție.

Cine participă în mod obligatoriu ca invitați la recepția la terminarea lucrărilor?

Conform cu HG 343/2017 art. 11 alin. (5), în mod obligatoriu participă ca invitați:

 • reprezentantul executantului;
 • reprezentantul proiectantului.

Care este componența comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru o clădire individuală având categoria de importanță D?

Pentru clădirile de tip locuință individuală încadrate în categoria de importanță D comisia de recepție este formată din:

 • Reprezentantul beneficiarului – președintele comisiei

No Responses

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.