Legea 255/2020 privind înscrisurile electronice în construcții, arhitectură și urbanism

Legea 255/2020 privind înscrisurile electronice în construcții, arhitectură și urbanism

Legea 255/2020 privind înscrisurile electronice în construcții, arhitectură și urbanism. Legea 255/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcții, arhitectură și urbanism.

Legea 255/2020 privind înscrisurile electronice în construcții, arhitectură și urbanism a fost promulgată prin Decret nr. 880/2020 în data de 17.11.2020.

Articolul unic al Legii 255/2020

Articol unic. – Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 140 din 19 august 2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcții, arhitectură și urbanism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 21 august 2020.

OUG 140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcții, arhitectură și urbanism

OUG 140/2020 reglementează cadrul general pentru utilizarea semnăturii electronice pe documentele și documentațiile elaborate și asumate în domeniile construcții, arhitectură și urbanism. Acestea se transmit autorităților și instituțiilor competente cu emiterea de avize, acorduri, aprobări și autorizații, ca alternativă la transmiterea acestora în format fizic cu semnătură olografă și ștampilă sau parafă profesională.

Documentele și documentațiile din domeniile construcții, arhitectură și urbanism, piese scrise și desenate, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie prezentate integral în formă electronică;

b) să fie semnate de către toți specialiștii prevăzuți de lege cu semnătură electronică calificată eliberată în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, de un prestator de servicii de încredere calificat;

c) să îndeplinească condițiile de fond prevăzute de legislația în vigoare privind autorizarea lucrărilor de construcții, urbanism și amenajarea teritoriului.

Documentele și documentațiile elaborate și asumate de către specialiștii prevăzuți de lege în domeniile construcții, arhitectură și urbanism au aceeași forță juridică indiferent de suportul lor material, respectiv fizic sau electronic, și de tipul semnăturii aplicate, respectiv olografă sau semnătură electronică calificată.

Auditorii energetici, experții tehnici, verificatorii de proiecte, responsabilii tehnici cu execuția și diriginții de șantier

Aceștia își asumă documentele și documentațiile întocmite sau verificate, părți scrise și părți desenate, fie prin semnătura olografă și aplicarea ștampilei individuale, în cazul exemplarelor fizice ale documentațiilor de specialitate, în condițiile legii, fie numai cu semnătură electronică calificată, care ține loc atât de semnătură olografă, cât și de ștampilă individuală, în cazul exemplarelor elaborate și prezentate în format electronic.

Arhitecții cu drept de semnătură acordat de Ordinul Arhitecților din România

Aceștia pot semna documentele prevăzute de lege în toate fazele de elaborare ale documentației tehnice, părți scrise și părți desenate, fie prin semnătura olografă și aplicarea parafei profesionale specifice, pe exemplarele fizice ale documentațiilor de specialitate, în condițiile legii, fie numai cu semnătură electronică calificată, care ține loc atât de semnătură olografă, cât și de parafă profesională, pe exemplarele elaborate și prezentate în format electronic.

Specialiștii cu drept de semnătură în amenajarea teritoriului sau în urbanism acordat de Registrul Urbaniștilor din România

Aceștia pot semna documentele și documentațiile prevăzute de lege, părți scrise și părți desenate, fie cu semnătură olografă și aplicarea parafei profesionale specifice, pe exemplarele fizice ale documentațiilor de specialitate, fie numai cu semnătura electronică calificată, care ține loc atât de semnătură, cât și de parafă profesională, pe exemplarele elaborate și prezentate în format electronic.

Specialiștii, experții și verificatorii tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice

Aceștia pot semna documentațiile prevăzute de lege, părți scrise și părți desenate, fie cu semnătură olografă și aplicarea ștampilei individuale specifice, pe exemplarele fizice ale documentațiilor de specialitate, fie numai cu semnătura electronică calificată, care ține loc atât de semnătură, cât și de ștampila profesională, pe exemplarele elaborate și prezentate în format electronic.

Inginerii elaboratori ai proiectelor sau părților din proiecte de specialitate din domeniul construcțiilor

Aceștia pot semna documentele și documentațiile prevăzute de lege, părți scrise și părți desenate, pentru care au competențe prevăzute de lege, fie prin semnătură olografă, pe exemplarele fizice ale documentațiilor de specialitate, fie prin semnătură electronică calificată, pe exemplarele elaborate și prezentate în format electronic.

Persoanele fizice din domeniile conexe construcțiilor, arhitecturii și urbanismului

Cei care elaborează studii de fundamentare, studii tehnice suport, analize, cercetări, studii de impact, proiecte de specialitate și altele asemenea, care se supun avizării și autorizării în procesele de avizare și aprobare a documentațiilor de amenajarea teritoriului și a celor de urbanism și în procesele de avizare, autorizare și executare a lucrărilor de construcții, pot semna toate documentațiile prevăzute de lege, fie prin semnătură olografă, fie prin semnătură electronică calificată.

Toate autoritățile administrației publice, instituțiile și entitățile împuternicite de lege să emită avize, acorduri, certificate de urbanism, autorizații de construire sau să avizeze sau să aprobe documentațiile de amenajarea teritoriului sau de urbanism sunt obligate să primească documentațiile de specialitate în toate etapele prevăzute de lege în situația în care se depun în format electronic, semnate electronic, conform prezentei ordonanțe de urgență, și să le arhiveze în condițiile legislației privind arhivarea electronică.

Dată fiind importanța documentelor și documentațiilor din domeniile construcții, arhitectură și urbanism și răspunderea asociată de asumarea conținutului acestora, ultima semnătura aplicată de către elaboratorii acestora, potrivit legislației specifice, se consideră sigilarea electronică a acestora.

Toate autoritățile competente cu gestionarea profesiilor reglementate, care intră sub incidența prezentei ordonanțe de urgență, vor actualiza, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, actele subsecvente specifice domeniilor profesiilor reglementate, pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.