Ordin pentru proceduri privind agrementul tehnic în construcții

Ordin pentru proceduri privind agrementul tehnic în construcții

În Monitorul Oficial 412 partea I a fost publicat Ordin 435 /2021 pentru aprobarea unor proceduri privind agrementul tehnic în construcții.

Baza legală

Prin Ordinul 435/2021, emis de ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, se aprobă:

 • Procedura privind elaborarea și avizarea agrementelor tehnice în construcții (anexa 1);
 • Procedura privind abilitarea și  supravegherea organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcții (anexa 2).

Se abrogă Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.889/2004 pentru aprobarea unor proceduri privind agrementul tehnic în construcții, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.167 și 1.167 bis din 9 decembrie 2004.

Ordinul 435/2021 cuprinde informații detaliate privind condițiile pentru solicitarea, elaborarea și avizarea agrementelor tehnice în construcții.

Agrementul tehnic în construcții

Agrementul tehnic în construcții este o componentă a sistemului calității în construcții. Acesta reprezintă evaluarea tehnică favorabilă, concretizată într-un document scris, asupra aptitudinii de utilizare în conformitate cu cerințele fundamentale aplicabile construcțiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 10/1995.

Ordinul stabilește cine poate solicita agrementul tehnic în construcții, drepturile acestuia, valabilitatea agrementului tehnic, precum și multe alte detalii.

Termenul de elaborare a unui agrement tehnic în construcții este de maximum 4 luni de la data depunerii solicitării. Fundamentarea agrementului tehnic se face prin prezentare anumitor documente din partea solicitantului.

Agrementul tehnic în construcții se acordă pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea extinderii, modificării, suspendării sau retragerii acestuia.

Procedura de solicitare a unui agrement tehnic începe cu negocierea contractului dintre solicitant și unul din organismele elaboratoare de agremente tehnice în construcții abilitate în acest scop de M.D.L.P.A.

După încheierea contractului, începe perioada de elaborare a agrementului tehnic, în maximum 4 luni.

Toate documentația de referință ce stă la baza agrementului tehnic în construcții va fi întocmită de solicitant.

Documentația de referință a agrementului tehnic în construcții

Documentația va cuprinde, în principal:

 • cererea pentru agrement tehnic în construcții;
 • acordul producătorului privind comercializarea produsului de către solicitant, în cazul în care solicitantul este altul decât producătorul sau reprezentantul său autorizat; acordul producătorului trebuie să conțină mențiunea expresă, aceea că solicitantul „este autorizat pentru a comercializa produsele noastre în România”, precum și data emiterii;
 • descrierea produsului/procedeului, care se va face în limba română și care cuprinde:
  • prezentarea produselor pentru construcții utilizate, cu indicarea caracteristicilor și performanțelor reprezentative;
  • descrierea fluxului tehnologic de fabricație, pornind de la materiile prime componente, cu precizarea planului de control al calității;
  • precizarea caracteristicilor și performanțelor produsului final;
  • prezentarea elementelor/subansamblurilor de construcție, la care se preconizează utilizarea produsului, specificându-se tehnologia de execuție și condițiile de calitate aferente;
  • descrierea procedeului, menționându-se utilajele, elementele de inventar, măsurile de protecție a muncii, metodele și aparatura de control al calității;
 • lista utilizărilor anterioare semnificative care va cuprinde specificarea clară a locurilor unde produsul/procedeul a fost utilizat, destinația avută, identitatea utilizatorului;
 • documentele tehnice:
  • piese desenate întocmite de solicitant și verificate de elaborator;
  • rapoartele de încercare rezultate din încercările efectuate în laboratoare acreditate sau în laboratoare autorizate de Inspectoratul de Stat în Construcții — ISC; laboratoarele trebuie să fie acreditate/autorizate pentru încercările sau testele prevăzute în agrementul tehnic în cauză;
  • documente care conțin dovezi privind performanțele declarate;
  • rapoarte de încercare eliberate în urma efectuării încercărilor în laborator sau „in situ” de către laboratoare acreditate, atunci când încercările sunt efectuate în baza unui standard european de metodă de încercare;
  • rapoarte de încercare eliberate de laboratoare autorizate, pentru încercări efectuate în baza unui standard român de metodă de încercare sau în baza unei reglementări tehnice în vigoare;
  • date referitoare la documentele tehnice existente (reglementări tehnice, caiete de sarcini etc.) pentru produsul, procedeul respectiv;
  • aprecieri bazate pe observarea comportării în exploatare a lucrărilor realizate cu produse sau procedee similare;
  • caiete de sarcini pentru fabricarea și/sau punerea în operă impuse deținătorilor de licențe.
 • informații privind sistemul de control al producției și modul de efectuare a controlului pe fluxul tehnologic și pe produsul finit, din care să se poată concluziona că este implementat un sistem de management al calității, sau o copie de pe Certificatul sistemului de management al calității în conformitate cu SR EN ISO 9001, dacă îl deține;
 • procesul-verbal de omologare internă pentru produsele fabricate în România, care trebuie să conțină informații relevante în legătură cu constituirea comisiei de omologare, executarea și încercarea prototipului, natura producției ulterioare (unicat, serie, după caz).

Avizarea unui agrement tehnic în construcții

După finalizarea proiectului de agrement tehnic de către organismul elaborator, acesta, împreună cu proiectul avizului tehnic (anexa nr. 2 la Regulament), vor fi înaintate direcției de specialitate în două exemplare originale.

Proiectul de agrement tehnic este supus verificării de către o comisie tehnică de specialitate. Comisia poate oferi aviz favorabil fără condiții, aviz favorabil cu completări de formă, sau poate respinge proiectul de agrement tehnic.

Respingerea unui proiect de agrement tehnic poate implica refacerea agrementului sau suspendarea acestuia.

În urma obținerii avizului favorabil al comisiei tehnice de specialitate, se dispune eliberarea avizului tehnic.

La final, Ordinul oferă informații privind procedura de prelungire a avizului tehnic. Sunt oferite și informații despre procedurile de modificare sau extindere a unui agrement tehnic în construcții.

Mai jos se regăsesc în format editabil o parte dintre anexele ordinului:

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.