OUG 77/2021 privind înființarea Gărzii Forestiere Naționale

OUG 77/2021 privind înființarea Gărzii Forestiere Naționale

OUG 77/2021 privind înființarea Gărzii Forestiere Naționale este publicată în Monitorul Oficial al României nr. 645/2021 Partea I.

Motivat de dinamica activităților în domeniul silvic, Guvernul României a aprobat OUG 77/2021 prin care se înființează Garda Forestieră Națională.

Domeniul-țintă urgent de reglementat este combaterea exploatării forestiere ilegale și a comerțului aferent. Înființarea Gărzii Forestiere Naționale are drept scop gestionarea pădurilor și biodiversitatea.

Conținutul OUG 77/2021

Art. 1

(1) Se înființează Garda Forestieră Națională, instituție publică care funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale care răspunde de silvicultură, cu personalitate juridică, finanțată integral de la bugetul de stat, în subordinea autorității publice centrale pentru silvicultură.

(2) Garda Forestieră Națională are în subordine Gărzile forestiere, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, care sunt instituții publice cu personalitate juridică.

(3) Organizarea, funcționarea și repartizarea numărului de posturi pentru Garda Forestieră Națională și Gărzile forestiere se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de maximum 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 2

(1) Garda Forestieră Națională are sediul în municipiul București.

(2) Garda Forestieră Națională elaborează strategia națională de formare profesională continuă pentru personalul din silvicultură, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 3

(1) Patrimoniul Gărzii Forestiere Naționale se constituie pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (11) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a protocolului de predare-preluare încheiat între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Garda Forestieră Națională în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzută la art. 1 alin. (3).

(2) Protocolul de predare-preluare prevăzut la alin. (1) va cuprinde și creditele bugetare neutilizate pe anul 2021 aferente Gărzilor forestiere.

Art. 4

(1) Conducerea Gărzii Forestiere Naționale este asigurată de un inspector general cu rang de secretar de stat, numit la propunerea conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

(2) Inspectorul general este ajutat în activitatea sa de un inspector general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, precum și de un secretar general, numiți în condițiile legii.

(3) Inspectorul general are calitatea de ordonator secundar de credite, în condițiile legii.

(4) Conducerea fiecăreia dintre Gărzile forestiere, prevăzute în anexă, este asigurată de un inspector-șef, funcționar public de conducere, care are calitatea de ordonator terțiar de credite.

Art. 5

(1) Principalele atribuții ale Gărzii Forestiere Naționale sunt următoarele:

 1. coordonează activitatea Gărzilor forestiere;
 2. avizează propunerile de acte normative emise de Gărzile forestiere;
 3. controlează aplicarea regimului silvic în fondul forestier național și în vegetația forestieră din afara fondului forestier național;
 4. controlează aplicarea regimului cinegetic în fondul cinegetic național;
 5. controlează trasabilitatea materialelor lemnoase, conform prevederilor legale în vigoare;
 6. realizează sinteze și analize de risc privind fondul forestier național și fondul cinegetic.

(2) Principalele atribuții ale Gărzilor forestiere sunt următoarele:

 1. implementează, monitorizează și controlează aplicarea regimului silvic în fondul forestier național și în vegetația forestieră din afara fondului forestier național;
 2. monitorizează, implementează și controlează aplicarea regimului cinegetic în fondul cinegetic național;
 3. monitorizează și controlează trasabilitatea materialelor lemnoase, conform prevederilor legale în vigoare;
 4. elaborează rapoarte operative și le transmite către Garda Forestieră Națională în vederea realizării de sinteze și analize de risc privind fondul forestier național și fondul cinegetic.

Art. 6

Numărul maxim de posturi pentru Garda Forestieră Națională și instituțiile din subordine este de 1.007, din care:

 1. Garda Forestieră Națională, 85 de posturi, din care 47 de posturi pentru personalul cu pregătire în domeniul silvicultură și 38 de posturi pentru persoane cu atribuții auxiliare domeniului;
 2. Gărzile forestiere, 922 de posturi, din care 850 de posturi pentru personalul cu pregătire în domeniul silvicultură și 72 de posturi pentru persoane cu atribuții auxiliare domeniului, din care: 18 posturi cu pregătire juridică, 18 posturi cu pregătire economică și 36 de posturi cu diferite atribuții — resurse umane, achiziții, investiții, administrativ.

Art. 7

(1) Consumul normat de carburanți este de 500 litri/lună/autoturism sau autoutilitară. Nu se consideră depășiri la consumul normat la mijloacele de transport consumul care la nivelul anului se încadrează în limita carburantului normat în raport cu numărul total de mijloace de transport aprobat pentru Garda Forestieră Națională și instituțiile din subordinea acesteia, după caz.

(2) Numărul mijloacelor de transport necesar realizării atribuțiilor Gărzii Forestiere Naționale și instituțiilor din subordinea acesteia este de 250.

Art. 8

(1) Gărzile forestiere se substituie în toate drepturile și obligațiile decurgând din actele normative, contractele, convențiile, înțelegerile, protocoalele, memorandumurile și acordurile, precum și în toate litigiile în care Gărzile forestiere, care au fost înființate potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2015 privind înființarea Gărzii forestiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2018, sunt parte.

(2) Salarizarea personalului Gărzii Forestiere Naționale și a Gărzilor forestiere se face în conformitate cu prevederile Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, corespunzător categoriilor de personal și formei de organizare și finanțare ale instituției, cu respectarea aceluiași nivel de salarizare în cadrul acestor instituții.

Art. 9

(1) Personalul gărzilor poartă în timpul serviciului uniformă, însemne distinctive, ecusoane, care se atribuie gratuit.

(2) Identificarea însemnelor distinctive și modelul ecusoanelor și uniformelor prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, la propunerea inspectorului general al Gărzii Forestiere Naționale.

(3) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, personalul prevăzut la alin. (1) este învestit cu exercițiul autorității publice și beneficiază de protecție, potrivit legii.

Art. 10

(1) Cheltuielile curente și de capital pentru Garda Forestieră Națională se suportă din bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor de la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare”.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 30 iunie 2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2018, se abrogă.

(3) Până la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzută la art. 1 alin. (3) se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 743/2015 privind organizarea și funcționarea Gărzilor forestiere, cu modificările ulterioare.

ANEXĂ – lista gărzilor forestiere, a sediilor acestora și a județelor arondate

LISTA GĂRZILOR FORESTIERE, A SEDIILOR ACESTORA ȘI A JUDEȚELOR ARONDATE
Nr. crt. Denumirea Sediul Județele arondate
1 Garda Forestieră Brașov Municipiul Brașov Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu
2 Garda Forestieră București Municipiul București Municipiul București, Călărași, Constanța, Ilfov, Giurgiu, Ialomița, Teleorman
3 Garda Forestieră Cluj Municipiul Cluj-Napoca Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș
4 Garda Forestieră Focșani Municipiul Focșani Brăila, Buzău, Galați, Tulcea, Vrancea, Vaslui
5 Garda Forestieră Oradea Municipiul Oradea Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj
6 Garda Forestieră Ploiești Municipiul Ploiești Argeș, Dâmbovița, Prahova
7 Garda Forestieră Râmnicu Vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea
8 Garda Forestieră Suceava Municipiul Suceava Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava
9 Garda Forestieră Tmișoara Municipiul Timișoara Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.