Norme de apărare împotriva incendiilor în domeniul rezervă de stat

Norme de apărare împotriva incendiilor în domeniul rezervă de stat

Norme de apărare împotriva incendiilor în domeniul rezervă de stat: aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 1174/2021. Normele sunt publicate în M.O. nr. 806 bis partea I din 23 august 2021.

Cadru legal

Legea 307/2006 art. 18 lit. b) și art. 49 alin. (1) privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Avizul nr. 3 din 27.07.2021 al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență

HG 137/2020 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cu modificările ulterioare.

Norme de apărare împotriva incendiilor în domeniul rezervă de stat

Anexa la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 1.174/2021

Descarcă Ordin 1174 din 2021 Norme de apărare împotriva incendiilor în domeniul rezervă de stat (6417 downloads )

Scop și domeniu de aplicare

Art. 1 (1) Prezentele Norme privind desfășurarea activității de apărare împotriva incendiilor în domeniul rezervă de stat (ANRSPS), denumite în continuare norme, stabilesc modul de organizare, desfășurare, conducere, îndrumare și control a activității de apărare împotriva incendiilor în ANRSPS – Aparat Propriu și în unitățile teritoriale subordonate ANRSPS, denumite în continuare unități teritoriale.

(2) Apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de activități specifice, măsuri organizatorice, tehnice și operative desfășurate în ANRSPS – Aparat Propriu și în unitățile teritoriale, și este obligatorie pentru întregul personal, ca sarcină de serviciu.

(3) Scopul prezentelor norme îl reprezintă prevenirea și reducerea riscurilor de producere a incendiilor în ANRSPS – Aparat Propriu și în unitățile teritoriale, planificarea, organizarea și realizarea condițiilor pentru limitarea propagării și extinderii acestora, pentru protecția personalului, a echipelor care acționează la intervenție, a bunurilor și mediului împotriva efectelor situațiilor de urgență determinate de incendii.

Art. 2 (1) Prezentele norme se corelează și se completează cu normele generale de apărare împotriva incendiilor și celelalte prevederi în domeniu, existente pe plan național, cu reglementările din actele normative specifice ANRSPS și cuprind reglementări privind organizarea și desfășurarea activității de apărare împotriva incendiilor, referitoare la:

 1. proiectarea, construirea, exploatarea, întreținerea și repararea construcțiilor, spațiilor și instalațiilor tehnologice;
 2. depozitarea, transportul și manipularea bunurilor depozitate în unitățile teritoriale din ANRSPS, inclusiv a materialelor și a substanțelor cu pericol de incendiu și explozie;
 3. echiparea și dotarea unităților cu mașini, instalații, utilaje, aparatură, echipament de protecție, echipament de lucru, substanțe chimice pentru prevenirea și stingerea incendiilor și la operațiunile de întreținere și exploatare a acestora;
 4. instruirea personalului în scopul apărării împotriva incendiilor;
 5. acte de autoritate, documente specifice, responsabilități.

(2) La proiectarea construcțiilor aparținând A.N.R.S.P.S. trebuie respectate prevederile următoarelor reglementări tehnice:

 1. Normativ de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P 118-99;
 2. Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a – Instalații de stingere, indicativ P118/2-2013;
 3. Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a III-a – Instalații de detectare, semnalizare și alarmare, indicativ P118/3-2015.

Art. 3 Îndrumarea și controlul activității de apărare împotriva incendiilor în unitățile teritoriale se execută prin structura de specialitate din cadrul Direcției Generale Rezervă de Stat.

Art. 4 (1) Răspunderea pentru luarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor și de dotare cu mașini, instalații, utilaje, aparatură, echipament de protecție, echipament de lucru și substanțe chimice de stingere în unitățile teritoriale revine directorilor executivi, inclusiv pentru construcțiile, instalațiile și bunurile pe care le dețin unitățile sub orice titlu.

(2) În cadrul Aparatului Propriu al ANRSPS, răspunderea pentru luarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor revine Președintelui ANRSPS, care poate delega această sarcină înlocuitorului său legal

Art. 5 (1) Personalul care desfășoară activități în ANRSPS – Aparat Propriu și unitățile teritoriale este obligat să cunoască și să respecte cu strictețe regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor, să fie în măsură să pună în funcțiune și să mânuiască materialele și mijloacele de stingere a incendiilor din dotare și să participe la salvarea persoanelor și a bunurilor materiale aflate în pericol.

(2) Persoanele fizice și/sau juridice care nu fac parte din ANRSPS și unitățile teritoriale și execută diferite activități temporare în unitățile teritoriale, se vor instrui cu privire la cunoașterea și respectarea măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, conform Capitolului IV, Secțiunea 2 din prezentele norme.

Art. 6 Președintele ANRSPS pentru Aparatul propriu și directorii executivi pentru unitățile teritoriale sunt obligați să asigure instruirea personalului din subordine pe linia apărării împotriva incendiilor și să verifice că regulile și măsurile necesare de protecție au fost transmise și înțelese corect.

Art. 7 Încălcarea prezentelor norme de apărare împotriva incendiilor poate atrage răspunderea disciplinară, contravențională, materială, civilă sau penală, după caz.

Art. 8 În cuprinsul prezentelor norme, înțelesul unor expresii este următorul:

 1. cadru tehnic – persoană fizică, angajată special sau care asigură îndeplinirea prin cumul a atribuțiilor privind apărarea împotriva incendiilor și care deține competențele profesionale aferente ocupației «cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor» prin absolvirea unui curs de formare profesională sau care dobândește dreptul de exercitare a ocupației  prin brevetul de pompier specialist conform legilor în vigoare;
 2. formațiunea de primă intervenție în caz de incendiu constituită la nivelul fiecărei unități teritoriale este structura desemnată, pregătită și instruită pentru executarea misiunilor de stingere și limitare a efectelor incendiilor produse în zona de competență, salvarea,  evacuarea și acordarea primului ajutor persoanelor afectate de incendii sau explozii și evacuarea bunurilor  materiale;
 3. instrucțiunile proprii de apărare împotriva incendiilor sunt reglementările interne elaborate de cadrul tehnic în colaborare cu conducătorii locurilor de muncă și aprobate de directorul unității teritoriale;
 4. prevenirea incendiilor reprezintă totalitatea acțiunilor de împiedicare a inițierii și propagării incendiilor, de asigurare a condițiilor pentru salvarea persoanelor și bunurilor, de asigurare a securității formațiunilor de primă intervenție, din unitățile teritoriale ANRSPS;
 5. prin loc de muncă se înțelege locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în spațiile ANRSPS – Aparat Propriu și unități teritoriale, inclusiv orice alt loc din aria acestora la care lucrătorul are acces în cadrul desfășurării activității;
 6. conducătorul locului de muncă la nivelul unităților teritoriale este directorul executiv sau prin decizie a acestuia coordonatorul compartimentului din statul de funcții al unității teritoriale, în care este încadrat personalul, iar la ANRSPS – Aparat Propriu conducătorii birourilor/serviciilor/directorilor pentru personalul din subordine.
 7. prin personal specializat (pompier) se înțelege persoana instruită și atestată ca și servant pompier.

Art. 9 În cuprinsul prezentului act normativ, ceilalți termenii și expresiile referitoare la apărarea împotriva incendiilor în ANRSPS – Aparat Propriu și unitățile teritoriale au înțelesul precizat la art. 1, alin. 2 din Legea nr. 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

Citește documentul întreg: Descarcă Ordin 1174 din 2021 Norme de apărare împotriva incendiilor în domeniul rezervă de stat (6417 downloads )

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.