OUG 144/2021 de modificare a Legii 241/2006

OUG 144/2021 de modificare a Legii 241/2006

OUG 144/2021 de modificare a Legii 241/2006 numită și legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. Ordonanța de Urgență are drept scop conformarea cu reformele asumate în cadrul Planului național de redresare și reziliență al României. De aceste modificări depind investițiile în sistemele de alimentare cu apă și canalizare din fondurile europene.

Articolul I

Legea 241/2006 se modifică și completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

(4) În unitățile administrativ-teritoriale se poate organiza, după caz, numai serviciul de alimentare cu apă, cu condiția asigurării colectării apelor uzate prin sisteme individuale, adecvate pentru procesarea apelor uzate, care să asigure normele de igienă și sănătate a populației, precum și protecția mediului, la standarde similare cu sistemele centralizate de canalizare și epurare.

2. La articolul 3, după litera ah) se introduc două noi litere, literele ai) și aj), cu următorul cuprins:

ai) plan de afaceri – document elaborat de către operator/operatorul regional, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale/asociațiile de dezvoltare intercomunitară, prin care se stabilesc obiectivele și scopurile prezente și viitoare ale operatorului legate de furnizarea/ prestarea serviciului către utilizatori, strategiile și direcțiile de acțiune necesare îndeplinirii acestora, inclusiv planul de investiții prioritare pentru atingerea țintelor de conformare asumate de România prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană și/sau impuse prin regulamentele și directivele europene transpuse în legislația națională, în corelare cu strategia locală și/sau master planul județean/zonal;

aj) sisteme individuale adecvate de colectare și epurare ape uzate – sisteme de colectare și epurare a apelor uzate care asigură un nivel de protecție a mediului corespunzător, similar cu cel al sistemelor publice centralizate de canalizare și epurare, și care îndeplinesc condițiile tehnice, de mediu și de reglementare conform standardizării și legislației specifice din domeniul apelor uzate și gospodăririi apelor.

3. La articolul 12 alineatul (1), litera n) se modifică și va avea următorul cuprins:

n) asigurarea, din bugetul local sau din alte surse de finanțare legal constituite, inclusiv a programelor și planurilor naționale și europene, a fondurilor necesare pentru plata valorii totale sau a unei părți din cheltuielile realizate pentru branșarea/racordarea la sistemul de alimentare cu apă și de canalizare, pentru familiile și persoanele singure care au media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată pe membru de familie, în condițiile prevăzute la art. 12^2.

4. La articolul 12^1, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

(8) Fondurile necesare finanțării măsurilor de protecție socială pot fi obținute și prin introducerea unei componente de solidaritate în structura pe elemente de cheltuieli a prețului/tarifului serviciului, la un nivel de maximum 1% din valoarea cheltuielilor de exploatare, denumit fond de solidaritate. Fondul de solidaritate se include în nivelul prețurilor și tarifelor numai după aprobarea acestuia, prin hotărâre, de către autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale implicate sau, după caz, de către adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară. Sumele încasate de către operatori, corespunzătoare fondului de solidaritate, se constituie într-un cont distinct purtător de dobândă, deschis la o unitate a trezoreriei statului, iar fondul rezultat se utilizează exclusiv pentru scopul în care a fost creat, respectiv la acordarea ajutoarelor lunare către populația beneficiară, cu avizul unității administrativ-teritoriale implicate/Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, după caz.

5. La articolul 14, după litera g) se introduc două noi litere, literele h) și i), cu următorul cuprins:

h) să țină evidența persoanelor fizice și juridice care nu se conectează la sistemele publice de canalizare existente sau nouînființate în condițiile prevăzute la art. 31 alin. (14) și care nu evacuează apa uzată la rețeaua publică de canalizare existentă, în colaborare cu operatorii/operatorii regionali, să inventarieze sistemele individuale de colectare a apelor uzate și să notifice populația pentru conformare;

i) să introducă în baza de date stabilită la nivelul Administrației Naționale «Apele Române» o dată la 2 ani datele și informațiile pentru evaluarea stadiului implementării cerințelor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare, și, semestrial, stadiul realizării lucrărilor pentru epurarea apelor uzate urbane și a capacităților în execuție și puse în funcțiune pentru aglomerări umane, inclusiv situația investițiilor realizate, pentru stabilirea conformării aglomerărilor umane.

6. La articolul 16, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:

(1^1) A.N.R.S.C. are calitatea de reglementator tehnic și economic pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare.

7. La articolul 16 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

b) metodologia de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, în cazul serviciilor furnizate/prestate prin sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare realizate din fonduri asigurate de la bugetul local și/sau din fondurile proprii ale operatorilor;

8. La articolul 16 alineatul (2), după litera b) se introduc două noi litere, literele c) și d), cu următorul cuprins:

c) metodologia de ajustare tarifară a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, pe baza strategiei de tarifare aferente planului de afaceri, în cazul proiectelor de investiții în sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare dezvoltate din fonduri publice și din fondurile proprii ale operatorilor/operatorilor regionali;

d) metodologia de evaluare a modului de implementare a strategiilor de tarifare elaborate în conformitate cu Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investițiile în infrastructura de apă, aprobată prin hotărâre a Guvernului.

9. La articolul 25, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) La stabilirea redevenței se va lua în considerare valoarea calculată similar amortizării pentru mijloace fixe aflate în proprietate publică, componente ale sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare concesionat, puse la dispoziția operatorului/operatorului regional, și gradul de suportabilitate al populației.

10. La articolul 31, alineatul (14) se modifică și va avea următorul cuprins:

(14) Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligația de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nouînființate.

11. La articolul 31, după alineatul (14) se introduc două noi alineate, alineatele (14^1) și (14^2), cu următorul cuprins:

(14^1) Persoanele fizice și juridice au obligația utilizării unor sisteme individuale adecvate sau alte sisteme corespunzătoare care pot asigura același nivel de protecție a mediului, exclusiv în situația în care instalarea unei rețele publice de canalizare nu se justifică din punctul de vedere al impactului asupra mediului sau din motive economice.

(14^2) Se interzice evacuarea directă a apelor uzate neepurate din sistemele individuale adecvate de colectare și epurare ape uzate, în apele de suprafață, apele subterane sau pe terenuri, fără asigurarea epurării corespunzătoare a acestora, astfel încât să fie respectate limitele indicatorilor de calitate la evacuare prevăzuți în Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare.

12. La articolul 35, alineatele (3) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(3) Strategia tarifară prevăzută la alin. (2) se elaborează de către unitatea administrativ-teritorială/asociația de dezvoltare intercomunitară pentru o perioadă de minimum 5 ani, se actualizează ori de câte ori este necesar și se aprobă prin hotărâre a autorității deliberative a unității administrativ-teritoriale sau, după caz, prin hotărâre a adunării generale a asociației de dezvoltare intercomunitară, având ca scop serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în baza mandatului special primit de la toate unitățile administrativ-teritoriale membre în care operatorul/operatorul regional prestează serviciul de alimentare cu apă și de canalizare. Strategia tarifară constituie condiție de finanțare a proiectelor de investiții în infrastructura de apă, realizate din fonduri publice acordate de la bugetul de stat și/sau din fonduri nerambursabile.

…………………………………………………………………………………..

(5) În cazul în care proiectele de investiții în sistemele de alimentare cu apă și de canalizare se dezvoltă prin fonduri publice asigurate de la bugetul local și/sau din fondurile proprii ale operatorilor, finanțarea serviciului se face prin aplicarea de către operator a prețurilor și tarifelor care se fundamentează pe baza fișelor de fundamentare pe elemente de cheltuieli întocmite conform metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, elaborată de A.N.R.S.C. și aprobată prin ordin al președintelui acesteia.

13. La articolul 36, alineatele (4) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(4) Prețurile și tarifele pentru operatorii economici care furnizează/prestează servicii de alimentare cu apă și de canalizare prin intermediul sistemelor aflate în proprietatea acestora se aprobă de către A.N.R.S.C., pe baza fișelor de fundamentare pe elemente de cheltuieli întocmite de către operatorii economici, conform metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, elaborată de A.N.R.S.C. și aprobată prin ordin al președintelui acesteia.

……………………………………………………………………………………

(6) La fundamentarea prețurilor și tarifelor, operatorii pot să solicite o cotă corespunzătoare pierderilor justificate de starea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare. Nivelul acestei cote se aprobă de către autoritatea deliberativă a unității administrativ-teritoriale sau, după caz, de către adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară pe baza bilanțului apei. În cazul sistemelor noi de alimentare cu apă, nivelul pierderilor de apă se stabilește de către unitățile administrative-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară, pe baza datelor de proiect și normativelor tehnice în vigoare.

14. La articolul 36, alineatul (5) se abrogă.

15. După articolul 36 se introduc șapte noi articole, articolele 36^1-36^7, cu următorul cuprins:

Articolul 36^1

Perioada de reglementare economică a serviciilor este de 5 ani. Prin excepție, se poate reduce perioada de reglementare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare la mai puțin de 5 ani, dar nu mai puțin de 3 ani.

Articolul 36^2

(1) După implementarea strategiilor de tarifare prevăzute la art. 35 alin. (2), finanțarea serviciului pentru implementarea proiectelor de investiții dezvoltate în sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare se face prin aplicarea de către operator/operatorul regional a prețului/tarifului la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare și a strategiei de tarifare aferentă planului de afaceri, care se fundamentează în conformitate cu metodologia de ajustare tarifară a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, pe baza strategiei de tarifare aferente planului de afaceri elaborată de către A.N.R.S.C. și aprobată prin ordin al președintelui acesteia.

(2) Strategia de tarifare aferentă planului de afaceri are ca scop dezvoltarea de către operatori a programelor de investiții multianuale de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de apă și de canalizare existente, precum și înființarea de noi sisteme, care să conducă la implementarea, în aria de operare, a strategiei locale de dezvoltare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare sau, după caz, a strategiei asociației de dezvoltare intercomunitară.

(3) Strategia de tarifare aferentă planului de afaceri este bazată pe stimulare prin metoda plafonului de preț, fiind o abordare ex-ante a stabilirii prețurilor și tarifelor, în care autoritatea de reglementare stabilește, prin raportare la gradul de suportabilitate al populației, un plafon pentru prețuri și tarife, pe care operatorul/operatorul regional le poate percepe utilizatorilor pentru o perioadă determinată de timp pentru a-și îndeplini obligațiile de serviciu public.

Articolul 36^3

(1) Planul de afaceri pentru operatorii regionali, precum și pentru operatorii prevăzuți la art. 28 alin. (2) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă, de către adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară sau autoritatea deliberativă a unității administrativ-teritoriale, după caz.

(2) Planul de afaceri trebuie să conțină cel puțin o componentă operațională și una investițională și include obiective de îmbunătățire a activităților, măsuri de eficientizare și ținte clare pentru perioada reglementată.

(3) Planul de afaceri este elaborat de către operatorul regional/operator în corelare cu strategia de dezvoltare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare din aria de operare elaborată de asociația de dezvoltare intercomunitară sau autoritățile administrației publice locale, după caz.

(4) În cazul neîndeplinirii repetate a obiectivelor de eficiență și investiții incluse în planul de afaceri și a prezentării unor planuri de măsuri de îndeplinire nefezabile, A.N.R.S.C. decide amânarea aprobării ajustărilor anuale de tarife până la remedierea situației, cu excepția cazului când aceste neîndepliniri repetate ale obiectivelor de eficiență se datorează extinderii ariei de operare prin preluarea de sisteme de alimentare cu apă și de canalizare existente sau noi cu eficiență tehnico-economică scăzută de la noi unități administrativ-teritoriale membre ale Asociației de dezvoltare intercomunitară.

Articolul 36^4

(1) Strategia de tarifare se elaborează pe baza planului de afaceri realizat de către operatori în cooperare cu autoritățile administrației publice locale și/sau asociațiile de dezvoltare intercomunitară și stabilește modul de evoluție a prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, în baza căreia are loc ajustarea tarifară a prețurilor și tarifelor inițiale pe perioada de reglementare economică.

(2) Strategia de tarifare aferentă planului de afaceri se fundamentează pe baza metodologiei elaborate și aprobate de către autoritatea de reglementare competentă, prin raportare la rata de suportabilitate a populației pe întreaga perioadă de reglementare, pornind de la prețurile și tarifele în vigoare, și realizând o prognoză a evoluției acestora, atât în termeni reali, cât și cu rata inflației, pe baza cheltuielilor de operare și întreținere, a cheltuielilor cu redevența, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a costurilor pentru protecția mediului, a costurilor financiare asociate creditelor contractate, a costurilor derivând din contractul de delegare a gestiunii, precum și a unei cote de profit rezonabile.

(3) Rata de suportabilitate pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare se exprimă în procente și se calculează ca raport între factura unei gospodării medii și venitul mediu disponibil al gospodăriei, cu respectarea metodologiei de stabilire și de ajustare tarifară a prețurilor/tarifelor inițiale din strategia de tarifare aferentă planului de afaceri elaborată și aprobată de către autoritatea de reglementare competentă.

(4) Ajustările tarifare, atât în termeni reali, cât și cu rata inflației, prevăzute în strategia de tarifare, se planifică astfel încât rata de suportabilitate pentru utilizatorii casnici să atingă, în fiecare an, cel puțin nivelul minim de 2,5% pentru gospodăria medie de pe întreaga arie de operare.

(5) În cazul în care, din motive de costuri de operare ridicate legate de sustenabilitatea pe termen scurt și mediu a planului de afaceri, rata de suportabilitate prognozată înregistrează valori de peste 3%, autoritățile administrației publice locale adoptă măsuri de protecție socială pentru categoriile defavorizate de utilizatori, pentru a asigura suportabilitatea tuturor utilizatorilor casnici.

Articolul 36^5

(1) Nivelul anual al redevenței, calculat ca echivalent al amortizării patrimoniului public, nu poate fi mai mic decât nivelul anual al redevenței incluse în prețul/tariful unic din ultimul an al strategiei de tarifare precedente sau, după caz, în fișa de fundamentare precedentă, redevență care trebuie stabilită cel puțin la nivelul serviciului datoriei aferent împrumuturilor pentru finanțarea/cofinanțarea proiectelor de investiții.

(2) Redevența pentru bunurile publice se calculează în funcție de durata de funcționare medie a activelor respective și se include gradual în nivelul prețului/tarifului, pe baza unui grafic de eșalonare al acesteia stabilit prin planul de afaceri.

Articolul 36^6

(1) Mecanismul de reglementare economică bazat pe strategia de tarifare aferentă planului de afaceri urmează a fi aplicat, în mod etapizat, după finalizarea strategiilor de tarifare aflate în implementare pentru finanțarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare furnizate/prestate de către toți operatorii și operatorii regionali, în gestiune directă, după cum urmează:

a) operatorilor regionali, începând din momentul finalizării implementării strategiilor de tarifare rezultate din analizele cost-beneficiu aferente proiectelor de investiții dezvoltate din fonduri europene nerambursabile publice și/sau din fonduri publice asigurate de la bugetul de stat;

b) operatorilor, prevăzuți la art. 28 alin. (2) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, începând din momentul finalizării implementării strategiilor de tarifare rezultate din analizele cost-beneficiu aferente proiectelor de investiții dezvoltate din fonduri publice asigurate, integral sau parțial, de la bugetul de stat și/sau din fonduri europene nerambursabile.

(2) Strategiile de tarifare aferente planurilor de afaceri se avizează conform de către A.N.R.S.C. la solicitarea operatorului/operatorului regional, pe baza procedurii din metodologia de stabilire și de ajustare tarifară a prețurilor/tarifelor inițiale la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare elaborată de către A.N.R.S.C. și aprobată prin ordin al președintelui acesteia.

(3) Strategia de tarifare aferentă planului de afaceri se aprobă de către adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară, in baza mandatatului special primit de la unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației, sau, după caz, de către autoritatea deliberativă a unității administrativ-teritoriale, cu respectarea avizului conform al A.N.R.S.C., în maximum 60 de zile de la data emiterii acestuia.

(4) Operatorii menționați la alin. (1) au obligația înaintării către A.N.R.S.C. a strategiei de tarifare, în vederea obținerii avizului conform cu cel puțin 6 luni înainte de aplicarea mecanismului de reglementare economică bazat pe strategia de tarifare aferentă planului de afaceri.

(5) Începând cu a doua perioadă de reglementare economică bazată pe strategia de tarifare conform planului de afaceri, operatorii menționați la alin. (1) au obligația înaintării către A.N.R.S.C. a strategiei de tarifare, în vederea obținerii avizului conform, cu cel puțin 6 luni înainte de finalizarea implementării strategiei de tarifare anterioare.

(6) Strategia de tarifare aprobată conform prevederilor alin. (3) poate fi aplicată de către operatorul regional/operator numai după includerea acesteia în actul de atribuire a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, prin act adițional încheiat la contractul de delegare a gestiunii sau, după caz, prin hotărâre adoptată de către autoritatea deliberativă a unității administrativ-teritoriale pentru modificarea hotărârii de dare în administrare a serviciului.

(7) Aprobarea strategiei de tarifare fără avizul conform al A.N.R.S.C. ori nerespectarea de către asociația de dezvoltare intercomunitară/autoritatea administrației publice locale a avizului conform atrage nulitatea hotărârii adunării generale a asociației de dezvoltare intercomunitară sau, după caz, hotărârii autorității deliberative a unității administrativ-teritoriale privind aprobarea strategiei de tarifare.

(8) În cazul nerespectării avizului conform, A.N.R.S.C. aprobă, prin decizie a președintelui acesteia, prețurile și tarifele unice aplicabile în aria de operare a operatorului/operatorului regional, pentru cel puțin 6 luni și cel mult 12 luni de la data emiterii deciziei, la nivelul rezultat din aplicarea ajustării în termeni reali și cu rata inflației a prețurilor și tarifelor inițiale prevăzute în strategia de tarifare avizată.

(9) În situația practicării de preturi/tarife în lipsa unei strategii de tarifare aprobate, după expirarea perioadei de la alin. (8) sunt incidente dispozițiile art. 43 alin. (7) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 36^7

(1) Prețurile/tarifele inițiale din strategia de tarifare aferentă planului de afaceri se stabilesc:

a) la nivelul prețului/tarifului în vigoare aprobat de către A.N.R.S.C. în conformitate cu strategia de tarifare precedentă aplicată de operatorul/operatorul regional;

b) la nivelul prețului/tarifului în vigoare aprobat de către autoritatea deliberativă a unității administrativ-teritoriale sau, după caz, de către adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară, pe baza avizului conform al A.N.R.S.C.;

c) la nivelul aprobat de către autoritatea deliberativă a unității administrativ-teritoriale sau, după caz, de către adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară pe baza avizului conform al A.N.R.S.C., în situația în care nivelul prețului/tarifului inițial este diferit față de nivelul prețului/tarifului în vigoare practicat de operatorul/operatorul regional.

(2) Ajustările ulterioare ale prețurilor/tarifelor inițiale se aprobă de către A.N.R.S.C. în conformitate cu strategia de tarifare și cu formulele de ajustare tarifară prevăzute în contractul de delegare a gestiunii și/sau în contractele de cofinanțare, anexe la contractul de delegare, sau, după caz, în hotărârea de dare în administrare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

(3) A.N.R.S.C. are obligația ca în primele 6 luni ale anului în curs să elaboreze și să publice pe site-ul instituției un raport pentru anul anterior, privind analiza performanței operatorilor și a efectelor reglementării economice bazate pe strategia de tarifare aferentă planului de afaceri, în vederea îmbunătățirii politicilor naționale și locale privind dezvoltarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare.

16. La articolul 39, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:

(5^1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei nerespectarea de către autoritățile administrației publice locale a dispozițiilor menționate la art. 14 lit. i).

17. La articolul 40, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 39 alin. (5) și (5^1) se fac de către personalul împuternicit al Gărzii Naționale de Mediu.

Articolul II

Dispozițiile art. 14 lit. i) intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul III

(1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice elaborează și aprobă prin ordin al președintelui acesteia metodologiile prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. c) și d) din Legea nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență.

(2) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației elaborează criteriile pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, control și exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare ape uzate, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.