Ordin privind facilități fiscale pentru programatori

Ordin privind facilități fiscale pentru programatori

Ordin privind facilități fiscale pentru programatori. A fost publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 370/2023 ordinul privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209).

Acest ordin a fost emis de patru ministere:

 • Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării – nr. 20.463/2023;
 • Ministerul Educației – nr. 3.964/2023;
 • Ministerul Muncii și Solidarității Sociale – nr. 967/2023;
 • Ministerul Finanțelor – nr. 1.415/2023.

Cadru legal

 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – art. 60 pct. 2;
 • HG nr. 371/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării – art. 12 alin. (3);
 • HG nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației – art. 13 alin. (3);
 • HG nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale – art. 18 alin. (3);
 • HG nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor – art. 10 alin. (4).

Ordin privind facilități fiscale pentru programatori

Art. 1.

(1) Angajații operatorilor economici care își desfășoară activitatea pe teritoriul României în conformitate cu legislația în vigoare, al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 1. posturile pe care sunt angajați corespund celor din lista care cuprinde ocupațiile și activitățile prevăzute la secțiunile 1 și 2 din anexă;
 2. postul face parte dintr-un compartiment care are ca obiect de activitate cel puțin unul dintre următoarele domenii, evidențiat în organigrama angajatorului: tehnologia informației și a comunicațiilor, inteligență artificială și tehnologii digitale emergente, administrare fiscală în format electronic, baze de date, servicii de e-guvernare și transformare digitală;
 3. dețin o diplomă de licență obținută în urma finalizării unei forme de învățământ superior de lungă sau de scurtă durată sau în urma finalizării ciclului I de studii universitare de licență, eliberată de o instituție de învățământ superior acreditată, sau dețin o diplomă de bacalaureat și urmează cursurile unei instituții de învățământ superior acreditate și prestează efectiv una dintre activitățile prevăzute în anexă;
 4. angajatorul a realizat în anul fiscal precedent și a înregistrat distinct în balanțele analitice venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator destinate comercializării;
 5. veniturile anuale prevăzute la lit. d) au o valoare care reprezintă cel puțin echivalentul în lei a 10.000 euro (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Națională a României, aferent fiecărei luni în care s-a înregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe venit.

(2) Societățile care se înființează în cursul anului fiscal sunt exceptate de la îndeplinirea condiției prevăzute la alin. (1) lit. d) pentru anul înființării și pentru anul fiscal următor, în vederea beneficierii de facilitatea fiscală prevăzută la alin. (1).

(3) Societățile care, în cursul anului, au făcut obiectul unei reorganizări potrivit legii sunt exceptate de la îndeplinirea condiției prevăzute la alin. (1) lit. d) pentru anul în care s-a produs  operațiunea de reorganizare, în vederea beneficierii de facilitatea fiscală prevăzută la alin. (1).

(4) De prevederile alin. (1) beneficiază angajații ale căror diplome sunt echivalente sau recunoscute, prin structurile de pecialitate ale Ministerului Educației, la nivelul diplomelor menționate la alin. (1) lit. c).

(5) De prevederile alin. (1) beneficiază angajații ale căror diplome sunt echivalate sau recunoscute, prin structurile de specialitate ale Ministerului Educației, cu diploma de bacalaureat și care urmează cursurile unei instituții de învățământ superior acreditate.

Art. 2

(1) Angajații din instituțiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și din instituțiile publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada în care desfășoară activități de creare de programe pentru calculator, potrivit competențelor și atribuțiilor specifice prevăzute în fișa postului sau în orice alt act juridic care stabilește atribuțiile de serviciu ale angajatului, beneficiază de scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile din prezentul articol, precum și cele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) și c).

(2) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1) lit. b), în cazul instituțiilor publice prevăzute la alin. (1), postul alocat desfășurării activității de creare de programe pentru calculator poate face parte și din categoria celor înființate în afara organigramei, potrivit legii.

(3) Posturile alocate desfășurării activității de creare de programe pentru calculator se stabilesc prin act administrativ al conducătorului instituției publice prevăzute la alin. (1).

(4) Conducătorul instituției publice, în vederea acordării facilității fiscale pentru angajații prevăzuți la alin. (1), prevede în fișa postului sau în orice alt act juridic care stabilește atribuțiile de serviciu ale angajatului cel puțin una dintre activitățile prevăzute la secțiunea 2 din anexă.

(5) Prevederile art. 1 alin. (4) și (5) se aplică în mod corespunzător.

(6) Evidența distinctă a activităților angajaților care beneficiază de prevederile alin. (1) se realizează lunar, pe perioada în care se desfășoară efectiv activitatea de creare de programe pentru calculator, în vederea acordării facilității fiscale. Modalitatea în care se evidențiază activitatea desfășurată lunar se stabilește prin act administrativ al conducătorului instituției publice prevăzute la alin. (1).

Art. 3

(1) Activitatea de creare de programe pentru calculator, în sensul prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se referă la prestarea efectivă a cel puțin uneia dintre activitățile de creare de programe pentru calculator, corespunzătoare ocupațiilor specifice prevăzute în anexă, după caz, corespunzătoare activităților prevăzute în anexă și individualizate în fișa postului sau în oricare alt act juridic care stabilește atribuțiile de serviciu.

(2) Scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor pentru angajații prevăzuți la art. 2 alin. (1) se aplică pe întreaga perioadă în care aceștia desfășoară efectiv activitatea de creare de programe pentru calculator.

(3) În situația în care activitatea de creare de programe pentru calculator se desfășoară efectiv pentru o fracție din lună, scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor pentru angajații prevăzuți la art. 2 alin. (1) se aplică pentru întregul venit din salarii și asimilat salariilor realizat în luna respectivă.

Art. 4

(1) Documentele justificative care se au în vedere la încadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, conform ocupațiilor și activităților specifice prevăzute în anexă, sunt:

 1. actul constitutiv, în cazul operatorului economic;
 2. organigrama angajatorului;
 3. fișa postului sau orice alt act juridic care stabilește atribuțiile de serviciu ale angajatului;
 4. copia cu mențiunea „conform cu originalul” a diplomei de licență obținute în urma finalizării unei forme de învățământ superior de lungă sau de scurtă durată sau în urma finalizării ciclului I de studii universitare de licență, respectiv copia cu mențiunea „conform cu originalul” a documentului de echivalare sau recunoaștere a diplomei, eliberat prin structurile de specialitate ale Ministerului Educației, pentru angajații persoane fizice;
 5. adeverința de absolvire a studiilor universitare de licență, eliberată de instituția de învățământ superior în cauză, în cazul în care diploma de absolvire nu a fost încă eliberată, respectiv copia cu mențiunea „conform cu originalul” a documentului de echivalare sau recunoaștere eliberat prin structurile de specialitate ale Ministerului Educației, pentru angajații persoane fizice;
 6. copia cu mențiunea „conform cu originalul” a diplomei de bacalaureat, respectiv copia cu mențiunea „conform cu originalul” a atestatului de echivalare sau recunoaștere a diplomei, eliberat prin structurile de specialitate ale Ministerului Educației, inclusiv pentru angajații care urmează cursurile unei instituții de învățământ superior acreditate;
 7. adeverință care să ateste faptul că persoana urmează o formă de învățământ superior, în cazul în care angajatul deține diplomă de bacalaureat, și documentul de echivalare sau recunoaștere, dacă este cazul, dar nu a absolvit studii universitare de scurtă durată sau studii universitare de lungă durată sau ciclul I al studiilor de licență. În adeverință se prevăd următoarele: universitatea, actul normativ prin care universitatea a fost acreditată, facultatea, programul de studii, forma de învățământ, inclusiv anul de studii urmat la data solicitării, situația școlară, astfel încât să se probeze calitatea de student, conform prevederilor legale în vigoare;
 8. copia cu mențiunea „conform cu originalul” a suplimentului de diplomă, solicitată de angajator, pentru a exclude perioadele de întrerupere de școlaritate de la acordarea scutirii de la plata impozitului, în cazul în care aceste întreruperi nu au fost declarate de beneficiarul scutirii, în cazul în care angajatul deține diplomă de bacalaureat și documentul de echivalare sau recunoaștere, după caz, dar nu a absolvit studii universitare de scurtă durată sau studii universitare de lungă durată sau ciclul I al studiilor de licență, la finalizarea cu diplomă a cursurilor unei instituții de învățământ superior acreditate;
 9. copia cu mențiunea „conform cu originalul” a contractului individual de muncă sau a oricărui act juridic al conducătorului instituției publice în baza căruia se exercită raportul de serviciu/raportul de muncă;
 10. statul de plată întocmit separat pentru angajații care beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 11. comanda internă aprobată de organul de conducere abilitat al angajatorului, care atestă solicitarea inițierii procesului de creare de programe pentru calculator;
 12. balanța analitică în care să fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul angajaților prevăzuți la art. 2 alin. (1), documentele justificative care se au în vedere la încadrarea acestora ca persoane scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, sunt cele prevăzute la alin. (1) lit. b)—j), după caz, precum și documentul/documentele care atestă inițierea și durata procesului de creare de programe pentru calculator, aprobat/aprobate de conducătorul instituției publice.

(3) Dosarul cuprinzând documentele justificative se păstrează la sediul angajatorului în vederea controlului. În situația în care angajatorul păstrează documentele justificative în format electronic, acestea sunt semnate cu semnătură electronică calificată, furnizată de un furnizor de servicii acreditat.

(4) Pentru colectarea actelor prevăzute la alin. (1) și (2) sunt aplicabile prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale, administrației publice locale și al instituțiilor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5

(1) Scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se aplică lunar numai pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor, obținute din desfășurarea unei activități de creare de programe pentru calculator, în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de delegare sau detașare sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de momentul angajării persoanei care beneficiază de scutire, și fără a fi condiționată de contribuția acesteia la realizarea plafonului minim de venit prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. e).

(2) În cazul veniturilor din salarii și asimilate salariilor realizate din desfășurarea activității de creare de programe pentru calculator pe teritoriul României, în baza unui act de detașare sau delegare, scutirea se acordă în situația în care angajații prevăzuți la art. 1 alin. (1) și art. 2 alin. (1) și plătitorul de venituri îndeplinesc condițiile prevăzute de prezentul ordin.

(3) Acordarea scutirii de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor constituie responsabilitatea angajatorului/plătitorului de venituri, în cazul angajaților prevăzuți la art. 1, respectiv a conducătorului instituției publice, în cazul angajaților prevăzuți la art. 2.

Art. 6

Anexa face parte integrantă din prezentul ordin și se actualizează periodic, în conformitate cu modificările și completările Clasificării ocupațiilor din România.

Art. 7

Prevederile prezentului ordin sunt duse la îndeplinire de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Educației și Ministerul Finanțelor.

Art. 8

(1) Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu veniturile aferente lunii intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului cercetării, inovării și digitalizării, al ministrului educației, al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului finanțelor nr. 21.813/6.421/2.246/4.433/2022 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 1252 din 23 decembrie 2022.

Art. 9

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Descarcă Ordin privind facilități fiscale pentru programatori (7524 downloads )

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.