Accesul la serviciile online de cadastru

Accesul la serviciile online de cadastru

Acest articol publică ordinul privind accesul la serviciile online de cadastru. Ordinul 950 din 25 aprilie 2023 este publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 382 din 04.05.2023, împreună cu anexele sale pe care le puteți descărca la finalul articolului.

Titlul întreg este: Ordin privind aprobarea condițiilor de acces la platforma, seturile de date și serviciile online ale sistemului integrat de cadastru și carte funciară.

Cadru legal

Ordin privind aprobarea condițiilor de acces la platforma, seturile de date și serviciile online ale sistemului integrat de cadastru și carte funciară

Accesul la serviciile online de cadastru

Art. 1.

(1) În aplicarea dispozițiilor art. 3 alin. (6), (61), (63) și (7) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, denumită în continuare ANCPI, asigură autorităților publice centrale și locale, autorităților administrative autonome, instituțiilor publice, instanțelor judecătorești, notarilor publici, experților judiciari, persoanelor autorizate să realizeze lucrări de cadastru, geodezie, cartografie și fotogrammetrie, avocaților, practicienilor în insolvență și executorilor judecătorești acces gratuit, direct, permanent, personal sau prin reprezentant, la platforma, seturile de date și serviciile online ale sistemului integrat de cadastru și carte funciară, în scopul îndeplinirii obligațiilor ce le revin.

(2) Accesarea acestor informații se realizează prin utilizatorii, persoane fizice sau juridice, cărora li s-a acordat dreptul accesării sistemului informatic, individual sau în calitate de persoană desemnată de autoritatea/instituția/instanța judecătorească/ asociația profesională din care face parte utilizatorul, prevăzute de art. 3 alin. (6) din Lege.

(3) În aplicarea art. 3 alin. (6) din Lege, accesarea sistemului informatic se va face în scopul obținerii informațiilor disponibile online prin:

 1. acces la interfața de căutare/interogare în aplicația integrată de cadastru și carte funciară;
 2. servicii de interogare dinamică pe baza unor componente API (din limba engleză, application programming interface);
 3. serviciile online ale sistemului integrat de cadastru și carte funciară, stabilite în conformitate cu prevederile ordinului directorului general al ANCPI privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate.

Art. 2.

(1) Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 1, solicitanții au obligația de a transmite ANCPI:

 1. o cerere scrisă a reprezentantului legal al autorității/instituției/instanței judecătorești/asociației profesionale din care face parte utilizatorul, cu menționarea activității reglementate de legislația în vigoare în cadrul căreia vor fi utilizate datele și informațiile solicitate și cu precizarea scopului pentru care se solicită accesul, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;
 2. lista persoanelor desemnate pentru care urmează a se acorda drepturile de acces la sistemul informatic, ce va cuprinde datele de contact ale acestora, respectiv: numele, prenumele, codul numeric personal, calitatea/funcția deținută, adresa de domiciliu, adresa de poștă electronică (e-mail), numărul de telefon;
 3. angajamentul de confidențialitate și de respectare a condițiilor, completat și semnat de către fiecare persoană desemnată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;
 4. acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal, completat și semnat de către fiecare persoană desemnată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;
 5. dovada deținerii semnăturii electronice bazate pe certificat calificat de către persoanele pentru care urmează a se acorda drepturile de acces.

(2) Cererea de acces poate fi și individuală, în cazul experților judiciari și persoanelor autorizate să realizeze lucrări de cadastru, geodezie, cartografie și fotogrammetrie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.1, caz în care aceasta va fi însoțită de angajamentul de confidențialitate și de acordul pentru protecția datelor cu caracter personal, precum și de:

 1. dovada înscrierii pe lista experților tehnici judiciari a Biroului local expertize judiciare tehnice și contabile; și/sau
 2. certificatul de autorizare sau certificatul de recunoaștere a autorizării, act ce dovedește competența tehnică și însușirea reglementărilor legale în vigoare de către persoane fizice și juridice care pot să realizeze și să verifice lucrări de specialitate.

(3) Cererea, însoțită de documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)—e), va fi depusă la sediul ANCPI și va putea fi transmisă inclusiv prin poștă electronică la adresele de e-mail publicate pe pagina web a ANCPI pentru contact, urmând ca ulterior să fie depusă în original la sediu sau să fie înaintată prin serviciul de poștă/curierat, cu excepția cererilor și a documentelor prevăzute la alin. (1) lit. b)—d) semnate cu semnătură electronică bazată pe certificat calificat.

(4) Accesul la sistemul informatic se acordă exclusiv în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale/sarcinilor de serviciu stabilite prin fișa postului, potrivit competenței autorității/instituției/ instanței judecătorești/asociației profesionale în cadrul căreia își desfășoară activitatea.

(5) În cazul în care sunt impedimente, acestea vor fi comunicate solicitantului care va putea trimite completările solicitate în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii. Necompletarea corespunzătoare a cererilor constituie motiv de respingere. Cererea respinsă poate fi redepusă. Documentația anexată cererii de redepunere trebuie să conțină documentele a căror lipsă a justificat soluția de respingere a cererii anterioare.

Art. 3.

(1) Analiza îndeplinirii condițiilor necesare pentru acordarea accesului solicitanților la sistemul informatic de cadastru și carte funciară se va efectua de către o comisie desemnată prin ordin al directorului general al ANCPI, care va cuprinde obligatoriu salariați ai Direcției juridice, Direcției de publicitate imobiliară și Direcției de cadastru și geodezie.

(2) Comisia desemnată din cadrul direcțiilor de specialitate menționate la alin. (1) va transmite avizul în maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în cazul în care nu sunt impedimente, Direcției informatice.

Art. 4.

(1) Direcția informatică va crea credențiale în cadrul sistemelor informatice pentru accesul la datele și informațiile gestionate de sistemul informatic, care pot fi de forma unei perechi de tip nume de utilizator — parolă sau certificate digitale, dar pot fi, în funcție de evoluția tehnologică, și date biometrice (amprentă digitală, recunoaștere facială, retină) etc.

(2) Accesul se realizează în limita numărului de utilizatori permis de infrastructura ANCPI și de evoluția posibilităților tehnice existente, cu respectarea cerințelor de securitate prevăzute de legislația în vigoare.

(3) Sistemul informatic jurnalizează toate interogările și asociază aceste evenimente utilizatorului care s-a conectat la sistem.

(4) Soluțiile tehnice de acces pot suferi modificări, în funcție de evoluția tehnologiei.

Art. 5.

Informațiile din sistemul informatic se obțin prin utilizarea următoarelor criterii de căutare:

 1. datele de identificare ale deținătorilor unui imobil/numele și/sau codul numeric personal, în cazul persoanelor fizice, denumirea și/sau codul unic de înregistrare, în cazul persoanelor juridice;
 2. datele de identificare ale imobilului, constând în număr cadastral/topografic, numărul de carte funciară;
 3. adresa administrativă.

Art. 6.

Accesul efectiv al utilizatorilor la datele și informațiile din sistemul informatic de cadastru și carte funciară, menționate la art. 3 alin. (62) din Lege și definite de prezentul ordin, se va realiza în măsura posibilităților tehnice.

Art. 7.

Pentru punerea în aplicare a prezentului ordin, ANCPI poate asigura, la cerere și în situații justificate, instruirea utilizatorilor în ceea ce privește modul de înțelegere a datelor și informațiilor din sistemul informatic de cadastru și carte funciară.

Art. 8.

Utilizatorii sunt obligați să asigure protecția datelor cu caracter personal accesate, conform dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare.

Art. 9.

Utilizatorii sunt obligați să utilizeze datele ce fac obiectul prezentului ordin în forma în care sunt furnizate, să păstreze confidențialitatea informațiilor, în condițiile legii, să utilizeze sistemul informatic doar în conformitate cu manualele și ghidurile de utilizare puse la dispoziție și doar în scopul declarat.

Art. 10.

(1) Dreptul de acces se revocă fără un aviz prealabil, prin ordin al directorului general al ANCPI, în următoarele situații:

 1. în cazul reorganizării sau al suspendării de către ANCPI a serviciilor specifice;
 2. în cazul nerespectării oricărei condiții prevăzute de prezentul ordin și/sau a condițiilor în baza cărora a fost acordat accesul;
 3. persoana căreia i-a fost acordat accesul a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 4. persoana căreia i-a fost acordat accesul execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa o funcție, de a exercita o profesie sau meserie ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării uneia dintre profesiile în baza căreia i s-a acordat accesul la sistemul informatic de cadastru și carte funciară.

(2) Drepturile de acces primite de un utilizator pot fi revocate sau suspendate și la cererea utilizatorului sau la cererea reprezentantului legal al autorității/instituției/instanței judecătorești/ asociației profesionale din care face parte utilizatorul și în numele căreia acționează.

(3) În cazul schimbării statutului juridic al solicitantului/ utilizatorului și/sau a condițiilor de acordare a accesului, solicitantul/utilizatorul are obligația de a notifica de îndată ANCPI, care va proceda în consecință.

(4) Răspunderea privind legalitatea și temeinicia cererii în baza căreia se solicită accesul la sistemul informatic și se colectează datele revine exclusiv solicitantului.

(5) Utilizatorii sistemului informatic al ANCPI răspund, în condițiile legii, pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin potrivit prezentului ordin.

Art. 11.

Anexele nr. 1, 1.1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 12.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 813/2022 privind aprobarea condițiilor de acces la datele și informațiile din sistemul informatic de cadastru și carte funciară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 25 iulie 2022.

Art. 13.

Drepturile de acces la sistemul informatic acordate anterior în baza prevederilor ordinelor directorului general al ANCPI rămân valabile pentru utilizatorii care beneficiază de drepturile de acces potrivit modificărilor aduse prin Legea nr. 62/2023 art. 3 alin. (6) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 14.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Anexe pentru accesul la serviciile online de cadastru:

Protecția datelor cu caracter personal

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.