Modificari importante propuse pentru Legea 50/1991

Modificari importante propuse pentru Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Actualizare: la data publicării acestui articol a fost publicată în Monitorul Oficial Legea 193/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Unul dintre motivele ce au stat la baza modificărilor propuse pentru Legea 50/1991 este procesul îngreunat al obținerii Certificatului de Urbanism și al Autorizației de construire. Prin aceste modificari importante propuse pentru Legea 50/1991 se urmărește înlesnirea obținerii acestor documente necesare executării lucrărilor de construcții.

De asemenea, se urmărește asigurarea în cadrul structurii de specialitate să existe personal de specialitate și operativitate în procesarea cererilor. Unele propuneri din proiectul de lege oferă soluții convenabile pentru situații de altfel dificile până acum. Altele sprijină pe cei care își construiesc prima lor locuință.

Avize și acorduri mai puține și emise mai rapid

În mod special sunt vizate locuințele unifamiliale. Nu mai sunt necesare avizele:

 • Avizul pentru protecția sănătății populației (aplicat la locuințe unifamiliale, anexe gospodărești și împrejmuiri);
 • Avizul pentru protecția mediului (cu excepția anexelor gospodărești utilizate pentru creșterea animalelor);
 • Avizul Comisiei tehnice de Circulație (aplicat la locuințele unifamiliale situate pe străzilor de categoria II și III și care nu sunt în zona de intersecții cu sens giratoriu.

Proiectul de lege interzice solicitarea de avize și acorduri care nu au temei tehnic și legal. Avizele trebuie să fie solicitate strict în raport cu tipul de lucrări necesare realizării construcțiilor.

Avizele și acordurile vor fi valabile atât pentru autorizarea lucrărilor de construcție, cât și pentru autorizarea lucrărilor de racorduri și branșament la rețelele publice. Vor fi indicați nominal operatorii de rețele tehnico-edilitare care vor emite avize.

Instituțiile și operatorii care emit avize și acorduri

Emitenții avizelor și acordurilor își vor asuma răspunderea integrală pentru prejudiciile create de lucrări de construcții autorizate ca urmare a erorilor de poziție a rețelelor.

Proiectul de lege vizează penalizări pentru emitenții de avize și acorduri care nu se încadrează în termenele stabilite. Pentru avizele și acordurile de rețele tehnico-edilitare termenul este de 5 zile lucrătoare. Pentru fiecare zi de întârziere se aplică penalități de 5.000 lei pe zi de întârziere.

Beneficiarul va primi notificări prin poșta electronică sau scriptic de la instituțiile care emit avize și acorduri. Termenul este de 5 zile lucrătoare de la primirea documentației.

Valabilitatea avizelor și acordurilor

Avizele și acordurile își mențin valabilitatea:

 • de la data depunerii documentației de autorizare a construcțiilor până la data emiterii autorizației de construire pentru avizele și acordurile care erau în vigoare la data depunerii documentației;
 • pe toată durata de execuție, până la finalizarea lucrărilor pentru care au fost eliberate;
 • până la data semnării procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor, dacă lucrările au început în termenul prevăzut de lege;

Avizele și acordurile își pierd valabilitatea dacă pe parcursul execuției lucrărilor apar elemente noi care impun reluarea procedurilor de avizare.

Competență tehnică și operativitate

În prezent procesul de obținere a Certificatului de Urbanism și al Autorizației de Construire este unul greoi. Proiectul de lege vizează anumite schimbări ce au în vedere înlesnirea obținerii acestor documente.

În primul rând, se specifică în mod clar competența necesară personalului aflat în cadrul structurii de specialitate (consiliului județean și primărie). Personalul din aceste structuri trebuie să fie cu pregătire adecvată în domeniile urbanismului, arhitecturi și construcțiilor.

În al doilea rând, se dorește verificarea operativă a documentațiilor depuse în vederea restituirii sau notificării beneficiarilor. Pentru Autorizația de Construire termenul este de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii. Pentru Certificatul de Urbanism termenul este de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii.

Termenul pentru emiterea Certificatului de Urbanism este redus de la 30 de zile la 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

Certificatul de Urbanism poate fi emis și în format scriptic, dar și în format digital semnat cu semnătură electronică calificată sau avansată. Dacă beneficiarul va alege varianta digitală, atunci acesta va primi Certificatul de Urbanism la adresa de poștă electronică declarată în cerere.

Termenul de eliberare în regim de urgență a Autorizațiilor de Construire este redus de la 15 zile la 7 zile lucrătoare.

Facilități pentru emiterea Autorizației de Construire

Aici vorbim de modificări mai mici, dar importante pentru anumite categorii de beneficiari. De exemplu, nu mai este necesar să legalizăm titlul de proprietate sau contractul de vânzare-cumpărare al imobilului, terenului sau construcțiilor vizate. Este suficient o copie conformă cu originalul, după cum specifică proiectul de lege.

Se prevăd scutiri de la taxe pentru cei ce doresc să construiască o locuință unifamilială și nu dețin o altă locuință. Dacă persoana este căsătorită, trebuie ca și partenerul să nu dețină locuință. În acest caz se solicită certificatul fiscal emis de autoritatea competentă.

Lăcașurile de cult vor fi scutite de taxa în valoare de 0,1% din valoarea lucrărilor autorizate. La fel și pentru lucrările de intervenție în primă urgență pentru punerea în siguranță a construcțiilor existente.

Lucrări neîncepute în termenul de valabilitate al autorizației de construcție, sau schimbare de temă

O modificare importantă privește autorizațiile cu valabilitatea expirată dar fără ca lucrările de construcție să fie începute. Modificarea este valabilă și în cazul autorizațiilor pentru care se impune schimbarea de temă. Dacă sunt păstrate aceleași reglementări urbanistice, se va putea emite o nouă autorizație de construire în baza aceleiași documentații. Nu va fi necesar un alt certificat de urbanism și nici scoaterea din nou a avizelor și acordurilor.

Lucrări nefinalizate în termenul de valabilitate al autorizației de construcție

Pentru această situație se prevede emiterea unei noi autorizații de construire. Noua autorizație va fi emisă pentru continuarea lucrărilor. Se vor respecta prevederile documentației, fără a fi necesar un alt certificat de urbanism sau alte avize și acorduri.

Lucrări întrerupte pe o perioadă mai mare decât prevede autorizația, fără măsuri de conservare

În acest caz va fi necesar o documentație tehnică întocmită pe baza unei expertize tehnice. Dacă cerințele fundamentale aplicabile sunt respectate, se va putea continua lucrările rămase de executat.

Lucrări de modificare compartimentări interioare

Autorizația de construire se va emite în baza unei documentații cu conținut simplificat. Fac excepție

Documentația va cuprinde:

 • memoriu de arhitectură;
 • releveu;
 • propunere de compartimentare/desființare;
 • avizul proiectantului inițial;
 • expertiză tehnică după caz.

Lucrări de închidere a balcoanelor/logiilor existente

Se va emite autorizație de construire în baza unei documentații cu conținut simplificat.

Documentația va cuprinde:

 • memoriu de arhitectură;
 • releveu
 • fațadă;
 • propunerea de închidere a balcoanelor;
 • avizul proiectantului inițial;
 • expertiză tehnică după caz.

Lucrări de demolare și construcție pe același loc

În situația în care în locul construcțiilor demolate se va construi o nouă construcție, se eliberează o singură autorizație de construire. În autorizație se vor preciza atât demolarea construcției vechi cât și construirea celei noi. Taxa se va percepe doar pentru noua construcție.

Lucrări pentru care nu este necesară autorizație de construire

Se pot executa lucrări fără autorizație de construire/desființare următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistență și/sau aspectul arhitectural al construcțiilor. Excepție fac monumentele istorice, construcțiile aflate în zone de protecție și construcțiile cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită.

 • reparații la împrejmuiri (fără a se schimba forma și materialele);
 • reparații la acoperișuri, învelitori, terase (fără a se schimba forma);
 • reparații și înlocuiri de tâmplărie interioară;
 • reparații și înlocuiri de tâmplărie exterioară (fără a se schimba forma, dimensiunile golurilor și dimensiunile tâmplăriei);
 • reparații și înlocuiri de sobe de încălzit și a coșurilor de fum aferente;
 • tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje și alte finisaje interioare, precum și pardoseli interioare;
 • reparații la tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje și alte finisaje exterioare (fără modificarea elementelor de fațadă și culorile clădirilor);
 • reparații sau înlocuiri la instalațiile interioare precum și reparații la branșamentele și racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcțiilor, în limitele proprietății;
 • montarea sistemelor locale de încălzire și de preparare a apei calde menajere, precum și montarea aparatelor individuale de climatizare și/sau de contorizare a consumurilor de utilități;
 • lucrări de reparații, înlocuiri ori reabilitări, fără modificarea calității și formei arhitecturale a elementelor de fațadă, astfel:
  • trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces, terase exterioare;
  • lucrări de reabilitare energetică a anvelopei și/sau a acoperișului – dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasă/șarpantă – la clădiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri;
 • lucrări de întreținere periodică și reparații curente la infrastructura de transport și la instalațiile aferente;
 • lucrări de branșamente aeriene în zonele în care nu sunt interzise prin regulamentul local de urbanism;
 • lucrări de branșamente și racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă, cu acordul/autorizația administratorului drumului;
 • modificări de compartimentare nestructurală, demontabilă, realizată din materiale ușoare;
 • schimbarea de destinație, numai în situația în care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrări de construire/desființare pentru  care legea prevede emiterea autorizației de construire/desființare, cu încadrarea în prevederile documentațiilor de urbanism aprobate;
 • introducerea de rețele și echipamente de comunicații electronice în infrastructurile fizice subterane existente, construite cu această destinație, precum și introducerea de rețele și echipamente de comunicații electronice în infrastructurile fizice interioare existente;
 • lucrări de intervenții în scopul implementării măsurilor necesare conform legislației prevenirii și stingerii incendiilor în vigoare, respectiv executarea instalațiilor specifice prevenirii și stingerii incendiilor, în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu;
 • lucrări de plantare a perdelelor forestiere de protecție și împăduriri pe terenuri degradate;
 • lucrări de construcții funerare subterane și supraterane, cu avizul administrației cimitirului;
 • lucrări pentru amplasarea de structuri ușoare demontabile pentru acoperirea terenurilor de sport existente sau destinate desfășurării evenimentelor culturale care vor fi realizate în baza unui aviz de amplasare.

Emiterea autorizației de construire fără documentație de amenajare a teritoriului sau urbanism

Următoarele lucrări nu vor necesita elaborarea, avizarea și aprobarea unei documentații de amenajare a teritoriului sau urbanism:

 • lucrări de consolidare, reconstruire, modificare, reparare, reabilitare, protejare, restaurare și/sau de conservare a clădirilor de orice fel, inclusiv la împrejmuiri, precum și a instalațiilor aferente acestora cu condiția menținerii suprafeței construite la sol, inclusiv în cazul schimbării folosinței dacă noua folosință corespunde prevederilor regulamentului local de urbanism în vigoare;
 • lucrări de amenajare pentru funcționalizarea podurilor existente, chiar dacă aceasta conduce la depășirea coeficientului de utilizare a terenului – C.U.T., reglementat în zonă;
 • lucrări de extindere în cazul în care extinderea propusă se încadrează în prevederile regulamentului local de urbanism în vigoare;
 • lucrări de supraetajare a clădirilor existente cu încă un nivel, o singură dată, cu condiția situării acestora în afara zonelor construite protejate sau a zonelor de protecție a monumentelor stabilite prin documentații de urbanism aprobate, după caz, și care nu au beneficiat de derogări pentru CUT și/sau regim de înălțime prin reglementările urbanistice stabilite în documentația de urbanism aprobată în baza căreia a fost emisă autorizația inițială;
 • lucrări de extindere a clădirilor existente sociale, de învățământ, de sănătate, de cultură și administrative aparținând domeniului public și privat al statului și unităților administrativ-teritoriale, dacă extinderea este obligatorie pentru funcționarea acestora în condițiile legii;
 • lucrări de cercetare, de prospectare și exploatare de cariere, balastiere și agregate minerale, forarea și echiparea sondelor de gaze și țiței, situate în extravilan.

No Responses

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.