Noi reguli privind gospodărirea localitatilor urbane si rurale

Noi reguli privind gospodărirea localitatilor urbane si rurale

Sunt prevăzute noi reguli privind gospodărirea localitatilor urbane si rurale impuse de Legea nr.273/2020 care modifică și completează Ordonanța Guvernului nr. 21/2002. Legea 273/2020 a fost promulgată prin Decret 909/2020.

Noua lege care modifică OG 21/2002 aplică obligațiile și asupra persoanelor fizice. Astfel, toți proprietarii de imobile, juridici dar și persoane fizice, au aceleași obligații. Obligațiile sunt extinse acum la toate tipurile de clădiri și terenuri. Și împrejmuirile sunt vizate. Orice clădire, fie și o anexă gospodărească, orice teren, curți, accese, platforme, se supun noilor regleementări.

Persoanele fizice au obligații noi privind gospodărirea proprietăților

Astfel, tot ce intră în proprietatea unei persoane, fizice sau juridice, trebuie să fie corect exploatat și întreținut. Trotuarele, șanțurile, rigolele și podețele din dreptul imobilelor pe care le au în proprietate trebuie curățate de gunoaie, zăpadă și gheață. De asemenea, se aplică același lucru și pentru locurile de parcare folosite.

Pentru claritate, redau textul legii 273/2020 mai jos cu toate modificările aplicate sau citiți textul integral al OG 21/2002 actualizat.

Articol unic. – Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 1 februarie 2002,  aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art.1. – (1) Prezenta ordonanță stabilește obligațiile și răspunderile care revin autorităților administrației publice locale, instituțiilor publice, operatorilor economici și persoanelor fizice și
juridice pentru buna gospodărire a localităților, pentru instaurarea unui climat de ordine și curățenie pe teritoriul acestora.

(2) Asigurarea și păstrarea curățeniei și ordinii pe teritoriul localităților, buna gospodărire a acestora și respectarea normelor de igienă constituie o obligație fundamentală a autorităților administrației publice locale, a instituțiilor publice, operatorilor economici și a altor persoane fizice și juridice.

2. Alineatul (2) al articolului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) Organizarea, derularea şi participarea la activităţile edilitar-gospodăreşti constituie o obligaţie permanentă a consiliilor judeţene, a consiliilor locale şi a primarilor, a autorităţilor şi instituţiilor publice, a operatorilor economici cu sau fără personalitate juridică, precum şi a celorlalte persoane fizice și juridice.

3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 4. – În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin potrivit prezentei ordonanţe consiliile judeţene şi consiliile locale, precum şi primarii vor adopta şi vor dispune măsurile ce se impun pentru
asigurarea participării persoanelor fizice și juridice, a instituţiilor publice şi operatorilor economici, cu sau fără personalitate juridică, la realizarea acţiunilor de înfăptuire şi păstrare a curăţeniei în interiorul localităţilor şi în afara acestora, la efectuarea la timp a activităţilor gospodăreşti.

4. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 5. – Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi persoanele fizice și juridice au obligaţia să efectueze lucrările de întreţinere şi curăţenie a clădirilor şi terenurilor aflate în proprietatea sau în folosinţa lor, a anexelor acestora, a incintelor, împrejmuirilor, precum şi a oricăror alte spaţii utilizate de acestea.

5. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 6. – Persoanele fizice și juridice au obligaţia să asigure îngrijirea clădirilor şi terenurilor aflate în proprietatea sau în folosinţa lor, a anexelor gospodăreşti, curţilor, împrejmuirilor şi să păstreze ordinea şi curăţenia pe străzi, drumuri, în pieţe, parcuri şi grădini, în celelalte locuri publice, precum şi în mijloacele de transport în comun.

6. La Capitolul III, titlul secțiunii 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Secțiunea 1 – Obligaţiile instituţiilor publice și ale persoanelor fizice și juridice

7. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 9. – (1) Instituţiilor publice și persoanelor fizice și juridice le revin următoarele obligaţii:

a) să întreţină în stare corespunzătoare clădirile pe care le au în proprietate, anexele gospodăreşti, curţile şi împrejmuirile acestora, precum şi instalaţiile aferente acestora, prin efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice;

b) să asigure curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale;
c) să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor şi a faţadelor imobilelor pe care le au în proprietate, inclusiv spălarea, curăţarea şi zugrăvirea periodică a acestora;

d) să asigure curăţenia pe terenurile şi locurile de depozitare aflate în proprietate, precum şi pe căile de acces;

e) să asigure curăţenia şi igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, inclusiv prin activităţi de curăţare, dezinsecţie şi deratizare, potrivit normelor stabilite de consiliile locale;

f) să depoziteze corespunzător rezidurile menajere, industriale, agricole, precum şi materialele refolosibile, numai în locurile special amenajate sau autorizate de autorităţile administraţiei publice locale;

g) să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile, a locurilor publice şi a locurilor de parcare pe care le folosesc;

h) să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le au în proprietate şi de pe locurile de parcare pe care le folosesc, potrivit normelor stabilite de consiliile locale;

i) să respecte măsurile stabilite de lege şi de reglementările locale, pentru asigurarea igienei publice şi curăţeniei în localităţi;

j) să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice;

k) să cureţe şi să întreţină şanţurile, rigolele şi podeţele aferente proprietăţii;

l) să finalizeze construcţiile începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în condiţiile şi în termenele stabilite de acestea;

m) să nu ocupe domeniul public cu vehicule în afara spaţiilor marcate expres de administratorul domeniului public.

(2) Asociaţiile de proprietari vor prelua, potrivit prevederilor legale, unele dintre obligaţiile ce revin proprietarilor, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, şi vor răspunde pentru realizarea acestora în faţa autorităţilor administraţiei publice locale.

8. La Capitolul III, secţiunea a 2-a, cuprinzând art. 10 și 11, se abrogă.

9. După articolul 24 se introduc două noi articole, art. 241 și 242, cu următorul cuprins:

Art. 241 – (1) În cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d), e), f), h), i) şi k) în termenele notificate de primar, de 30 de zile, sau de persoanele împuternicite de acesta, primarul poate aproba executarea de către autoritatea administraţiei publice locale a acţiunilor de curăţare și igienizare. Lucrările se efectuează în numele şi pe cheltuiala proprietarilor notificaţi, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul local, cu condiţia constituirii dreptului de creanţă şi a recuperării cheltuielilor de la proprietarii notificaţi în condiţiile legii.

(2) În toate cazurile în care proprietarul notificat conform alin. (1) nu permite accesul în imobilul supus lucrărilor de intervenţie în vederea executării acestora de către autoritatea administraţiei publice locale, primarul solicită autorizarea instanţei judecătoreşti competente, prin ordonanţă preşedinţială, dată cu citarea părţilor.

Art. 242 – (1) În cazul nerespectării obligației prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. m), dacă un vehicul staţionează pe domeniul public, în alte locuri decât drumul public, poliţia locală poate dispune măsura tehnico-administrativă a ridicării vehiculului.

(2) Ridicarea vehiculelor constituie serviciu public şi se realizează pe durata a 24 de ore.

(3) Ridicarea vehiculului nu se dispune sau, dacă a fost dispusă, nu se pune în executare sau încetează, în cazul în care în vehicul este vizibilă prezenţa unor persoane.

(4) Conducătorul vehiculului este direct răspunzător în situaţia în care prezenţa unor persoane fizice și juridice în vehicul nu este vizibilă cu ocazia dispunerii sau punerii în executare a măsurii tehnico-administrative.

(5) Ridicarea vehiculului se dispune, în scris, prin dispoziţie de ridicare, care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:

  1. data, ora şi locul ridicării vehiculului;
  2. gradul profesional, numele şi prenumele poliţistului local care poate dispune măsura tehnico-administrativă, precum şi unitatea din care acesta face parte;
  3. indicarea expresă a temeiului juridic referitor la norma încălcată;
  4. menţiuni privind înregistrarea foto sau video a staţionării vehiculului;
  5. menţiuni privind avarii vizibile pe vehicul;
  6. date privind numărul de înmatriculare/înregistrare şi marca vehiculului.

(6) Dispoziţia de ridicare se încheie în 3 exemplare, cu următoarea destinaţie: primul exemplar pentru emitent, al doilea exemplar pentru administratorul drumului public sau, după caz, pentru administraţia publică locală, iar al treilea exemplar pentru persoana fizică sau juridică care solicită restituirea vehiculului.

(7) Operaţiunile executate pentru ridicarea vehiculului constau în ridicarea, transportul şi depozitarea vehiculului.

(8) Transportul la locul de depozitare se realizează în condiţii care exclud deplasarea pe propriile roţi a vehiculului ridicat.

(9) Transportul la locul de depozitare nu se mai execută dacă, până la iniţierea acestuia, proprietarul sau utilizatorul vehiculului ridicat se prezintă la locul ridicării şi este de acord cu suportarea cheltuielilor efectuate. În acest caz se suportă doar contravaloarea operaţiunii de ridicare.

(10) Depozitarea se face numai în spaţii corespunzătoare, special amenajate de către administratorul drumului public sau, după caz, de către administraţia publică locală.

(11) Pe perioada depozitării, vehiculele ridicate se află în paza administraţiei publice locale.

(12) Vehiculul ridicat se restituie după ce se face dovada achitării tarifului aferent operaţiunii/operaţiunilor efectuate, în baza documentelor care atestă proprietatea ori deţinerea legală a acestuia.

(13) Programul de restituire a vehiculelor depozitate în spaţiile special amenajate se asigură prin serviciu continuu, pe durata a 24 de ore.

 

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.