Ordin 113/2022 privind pierderile tehnologice din sistemele centralizate de energie termică

Ordin 113/2022 privind pierderile tehnologice din sistemele centralizate de energie termică

Ordin 113/2022 emis de ANRE pentru aprobarea Procedurii de avizare a documentației privind pierderile tehnologice utilizate la calculul prețurilor și tarifelor  energiei termice, întocmită pe baza bilanțului energetic în sistemele de alimentare centralizată cu energie termică.

Cadru legal

 • Legea 325/2006 (legea serviciului public de alimentare cu energie termică);
 • OUG 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei;
 • Legea 160/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind modificarea și completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 și Legii gazelor nr. 351/2004.

Ordin 113/2022

Operatorii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

CAPITOLUL I – Scop și domeniu de aplicare

Art. 1. — Prezenta procedură stabilește:

 1. etapele necesar a fi parcurse, termenele și condițiile impuse în vederea emiterii de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a avizului privind documentația  întocmită pe baza bilanțului energetic în sistemele de alimentare centralizată cu energie termică, conform prevederilor art. 40 alin. (6) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 2. cerințele privind conținutul documentelor depuse la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei de către operatorii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, în vederea obținerii avizului.

Art. 2. — Prezenta procedură se aplică de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și de către operatorii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, ce solicită avizarea documentațiilor întocmite pe baza bilanțului energetic în sistemele de alimentare centralizată cu energie termică.

CAPITOLUL II – Abrevieri și definiții

Art. 3. — În prezenta procedură sunt utilizate următoarele abrevieri:

 • ANRE – Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;
 • CET – centrală/centrale electrică/electrice de termoficare (centrală de cogenerare);
 • CT – centrală/centrale termică/termice (centrală de producere separată);
 • CTC – centrală/centrale termică/termice de cvartal;
 • CTZ – centrală/centrale termică/termice de zonă;
 • CTi/s – centrală/centrale termică/termice de imobil/scară;
 • MT – modul termic;
 • PT/ST – punct termic/stație termică;
 • RT – rețea de transport;
 • RD – rețea de distribuție;
 • SPAET – serviciu public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;
 • SACET – sistem/sisteme de alimentare centralizată cu energie termică, respectiv infrastructura prin care se realizează serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat,
  conform prevederilor Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. — (1) Termenii utilizați în prezenta procedură au semnificațiile prevăzute în:

 1. Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Prescripția privind întocmirea și analiza bilanțurilor energetice PE 902/1986, reeditată 1995;
 3. Normativul pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de încălzire centrală (revizuire și comasare normativele I 13-2002 și I 13/1-2002), indicativ I 13-2015;
 4. Normativul de proiectare, execuție și exploatare pentru rețele termice cu conducte preizolate, indicativ NP 029-0.2;
 5. Normativul privind proiectarea și executarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică — rețele și puncte termice, indicativ NP 058-02;
 6. Normativul privind exploatarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică — rețele și puncte termice, indicativ NP 059-02;
 7. SR EN 253:2020 — Conducte pentru sisteme de încălzire urbană. Sisteme legate de conducte pentru rețele de apă caldă îngropate direct în pământ. Ansamblu prefabricat de țeavă de serviciu din oțel, izolație termică de poliuretan și manta de polietilenă.

(2) În înțelesul prezentei proceduri, termenii specifici utilizați au următoarele semnificații:

 • aviz – avizul privind documentația întocmită de operatorul SPAET pe baza bilanțului energetic în SACET, emis de către ANRE în conformitate cu prevederile prezentei proceduri;
 • documentație – documentația privind pierderile tehnologice utilizate la calculul prețurilor și tarifelor energiei termice, supusă avizării ANRE, întocmită de operatorul SPAET pe baza lucrării de bilanț energetic în SACET realizate de un auditor energetic autorizat;
 • lucrare de bilanț – lucrarea de bilanț energetic în SACET, realizată de un auditor energetic autorizat, în baza căreia este întocmită documentația supusă avizării;
 • operator SPAET – operator al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat — operator economic, persoana juridică română sau străină, titular al unei licențe de transport, distribuție și furnizare a energiei termice, prin care i se recunosc competența și capacitatea de a presta integral activitățile specifice serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;
 • pierderi tehnologice – pierderi de energie termică în  componentele SACET/activitățile din cadrul SPAET, determinate în bilanțul termoenergetic tehnologic conform principiilor/ipotezelor de calcul prevăzute în anexa nr. 2;
 • pierderi reale – pierderi de energie termică determinate în bilanțul termoenergetic real aferent componentelor/activităților din cadrul SACET, pe baza datelor măsurate în exploatare în  perioada pentru care a fost efectuat bilanțul.

CAPITOLUL III – Condiții generale privind cererea de emitere a avizului

Art. 5. — (1) Avizul se emite de către ANRE, la cererea unui operator SPAET.

(2) Pentru obținerea avizului, operatorul SPAET trebuie să înainteze la ANRE o cerere de avizare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(3) Cererea prevăzută la alin. (2) trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

 1. documentația supusă avizării, întocmită cu respectarea cerințelor din anexa nr. 2 și asumată prin semnătură de către reprezentantul legal al operatorului SPAET;
 2. lucrarea de bilanț energetic în SACET în baza căreia a fost întocmită documentația supusă avizării, asumată prin semnătură de către executant, care trebuie să respecte elementele specifice prezentate în anexa nr. 2, în copie;
 3. documentul prin care operatorul SPAET a recepționat/însușit lucrarea de bilanț energetic în SACET realizată de către executant, în copie.

(4) Cererea prevăzută la alin. (2) și documentele prevăzute la alin. (3) se pot transmite la ANRE atât în format letric, cât și în format electronic.

Art. 6. — (1) Datele și informațiile din cuprinsul documentației trebuie să fie corelate cu datele și informațiile din lucrarea de bilanț în baza căreia a fost întocmită.

(2) Datele și informațiile din lucrarea de bilanț trebuie să fie conforme cu procesele tehnologice din componentele SACET pentru care a fost realizat bilanțul, să fie prezentate în mod organizat și să fie fundamentate pe bază de măsurători, scheme de flux, precum și parametri de referință, specificații tehnice sau normative de proiectare, după caz.

(3) Toate datele și informațiile din documentele prevăzute la art. 5 alin. (3) trebuie să fie corecte, coerente și consistente.

Art. 7. — Perioada pentru care este realizată lucrarea de bilanț în baza căreia a fost întocmită documentația supusă avizării poate fi anul calendaristic anterior anului în care se transmite cererea de avizare sau o perioadă care cuprinde ultimele 12 luni încheiate anterior transmiterii cererii de avizare.

CAPITOLUL IV – Analiza și soluționarea cererii

Art. 8. — (1) ANRE analizează cererea de emitere a avizului, precum și documentele depuse de către operatorul SPAET, din punctul de vedere al conformității cu cerințele prezentei proceduri.

(2) După caz, ANRE formulează și transmite operatorului SPAET observații și solicitări de modificare/completare/corectare a documentației și/sau a lucrării de bilanț.

(3) ANRE poate formula și solicitări conexe prevederilor prezentei proceduri, considerate relevante pentru emiterea avizului.

(4) Pentru clarificări suplimentare, dacă se consideră necesar, ANRE poate să organizeze întâlniri cu operatorii SPAET solicitanți.

Art. 9. — Avizul se emite în termen de 30 de zile de la data primirii documentelor prevăzute la art. 5 alin. (3) complete și corecte, care respectă toate cerințele prezentei proceduri și răspund integral, după caz, observațiilor și/sau solicitărilor transmise de ANRE. Modelul de aviz este prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 10. — În cazul emiterii avizului, solicitantul poate ridica de la sediul ANRE, prin reprezentant împuternicit, documentul în original.

Art. 11. — (1) Cererea de emitere a avizului poate fi clasată în termen de 60 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, dacă operatorul SPAET solicitant nu completează/corectează și nu retransmite documentația și/sau lucrarea de bilanț conform observațiilor și solicitărilor ANRE.

(2) În cazul clasării unei cereri de emitere a avizului, solicitantul poate relua demersurile de emitere a avizului, pe baza unei cereri noi și a documentației aferente, întocmite cu respectarea prevederilor prezentei proceduri.

CAPITOLUL V – Dispoziții finale

Art. 12. — (1) Documentația pentru care se emite avizul se constituie ca anexă la aviz.

(2) Dacă în urma analizei se constată situații atipice, care necesită emiterea unui aviz cu observații, acestea vor fi formulate distinct la finalul avizului, respectiv la pct. 4 din modelul de aviz prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 13. — Avizul emis de ANRE conform prezentei proceduri este obligatoriu pentru solicitarea de avizare a prețurilor și tarifelor practicate de un operator SPAET, cu condiția ca documentația avizată, care cuprinde valorile procentuale ale pierderilor tehnologice luate în considerare în structura prețurilor/tarifelor solicitate, să fie întocmită în baza unui bilanț energetic aferent unei perioade anterioare nu mai vechi de 2 ani.

Art. 14. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezenta procedură

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.