Drepturile, obligatiile si raspunderile responsabilului tehnic cu executia

Drepturile, obligatiile si raspunderile responsabilului tehnic cu executia

Legislație: Ordin MDRT 1895/2016 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea și exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construții, precum și pentru modificarea Reglementării tehnice ”Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții” aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței n. 777/2003

Capitolul VI – Exercitarea dreptului de practică

Art. 47 – (1) Asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale ale construcțiilor este obligatorie pentru orice tip de construcție și se efectuează de către executant printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu cu responsabili tehnici cu execuția autorizați.

(2) Verificarea calității lucrărilor executate pentru realizarea construcțiilor și a intervențiilor la construcțiile existente pentru care se emit, în condițiile legii, autorizații de construire sau de desființare, este obligatorie și se efectuează de executant prin responsabili tehnici cu execuția autorizați.

Art. 48 – Specialiștii autorizați au dreptul să desfășoare activitatea de responsabi tehnic cu execuția în domeniul/domeniile subdomeniu/subdomeniile autorizat/autorizate și să presteze această activitate numai ca angajați ai constructorului/executantului cu contract de muncă sau contract de prestări servicii, conform legii.

Art. 49 – (1) Perfecționarea profesională continuă a specialiștilor care desfășoară activități în domeniul construcțiilor pentru fiecare domeniu de autorizare se atestă prin absolvirea unor cursuri de formare profesională are vor putea fi organizate de universități de învățământ superior, de furnizori de formare profesională sau de asociații profesionale în domeniul construcțiilor. Cursurile vor urmări tematica din bibliografia de examen, cu durata de minimum 40 de ore pentru fiecare domeniu de autorizare.

(2) Toți furnizorii de cursuri de formare profesională vor fi avizați I.S.C.

(3) I.S.C. va publica pe site registrul furnizorilor de cursuri de formare profesională din domeniul construcțiilor agreați.

Art. 50 – Responsabilii tehnici cu execuția autorizați răspund, conform atribuțiilor ce le revin, pentru:

  1. realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor de construcții pentru care sunt angajați, precum și în cazul neasigurării din culpa lor a realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzut în proiecte, caiete de sarcini și în reglementările tehnice în construcții în vigoare la momentul executării lucrărilor.
  2. viciile ascunse ale construcției ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării, precum și după împlinirea acestui termen, pe toată durata de exstență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de execuție în vigoare la data realizării ei.

Art. 51 – Responsabilii tehnici cu execuția lucrărilor de construcții, în exercitarea dreptului de practică, trebuie:

a) să permită execuția lucrărilor de construcții numai pe baza proiectelor și detaliilor de execuție verificate de specialiști verificatori de proiecte atestați;

b) să verifice și să avizeze fișele și proiectele tehnologice, procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de verificare a execuției, proiectele de organizare a execuției lucrărilor, precum și programele de realizare a construcțiilor referitor la lucrările aferente exigențelor esențiale;

c) să pună la dispoziția autorităților de reglementare și/sau de control în construcții, la solicitarea acestora, documentele întocmite în exercitarea obligațiilor ce le revin;

d) să întocmească și să țină la zi registrul electronic de evidență a activității pentru lucrările de construcții pe care le coordonează tehnic și de care răspund, conform modelului din anexa nr. 6;

e) să se supună procedurii de supraveghere a activității persoanelor autorizate;

f) să se supună prevederilor legale privind perfecționarea profesională continuă a specialiștilor în construcții, pentru domeniile pentru care este autorizat;

g) să mențină, pe toată durata de valabilitate a autorizației, condițiile care au stat la baza autorizării în ceea ce privește deținerea unei legitimații valaible de electrician autorizat sau de instalator de gaze autorizat, emisă de autoritatea de regleemntare în domeniu, pentru persoanele autorizate ca responsabili tehnici cu execuție în subdomeniile 6.1 Instalații electrice, 6.3 Instalații gaze naturale combustibile, 8.1 Rețele electrice și 8.4 Rețele de gaze naturale combustibile.

Art. 52 – Prevederile cuprinse în art. 51 se detaliază corespunzător etapelor de pregătire execuție și recepție a lucrărilor de construcții, astfel:

A. În perioada de pregătire a construcției:

  1. participă împreună cu proiectantul și dirigintele de șantier la trasarea generală a construcției și la stabilirea bornelor de reper;

B. Pe parcursul execuției lucrărilor de construcții

  1. permite execuția lucrărilor de ocnstrucții numai pe baza proiectelor și a detaliilor de execuție verificate de specialiști veriicatori de proiecte atestați, sens în care:

a) verifică existența proiectului și a detaliilor de execuție;

b) studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute pentru realizarea construcțiilor;

c) verifică existența tuturor pieselor scrise și desenate din proiect, inclusiv existența studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize și concordanța dintre prevederile acestora și DTAC – documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire și PTe – proiect tehnic de execuție;

d) verifică existența expertizelor tehnice în cazul lucrărilor de intervenții asupra construcțiilor și, după caz, existența expertizelor tehnice a construcțiilor și utilităților aflate în zona de influență a excavațiilor adânci în zone urbane;

e) verifică existența expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenții asupra construcțiilor;

f) verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestați și însușirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;

g) verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanță a construcției;

h) verifică existența planului de control al calității, verificări și încercări;

i) verifiă existența Sistemului calității în construcții, ținând cont de categoria de importanță a construcției sau de complexitatea și importanța lucrărilor de construcții și a procedurilor/instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă și corespondența acestora cu caietele de sarcini;

j) după caz, verifică existența expertizei tehnice și programul de monitorizare pentru toate construcțiile și utilitățile situate în zona de influență a excavației adânci, privind rezistența, stabilitatea și securitatea la exploatare;

2. urmărește realizarea construcției în conformitate cu prevederile autorizației de construire ale proiectelor, caietelor de sarcini și, după caz, a altor reglementări tehnice în vigoare;

3. verifică existența documentelor de certificare a calității produselor pentru construcții, respectiv corespondența calității acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;

4. interzice utilizarea produselor pentru construcții fără certificat de performanță/conformitate, declarație de performanță/conformitate sau agrement tehnic în construcții, după caz, documente elaborate în condițiile legii;

5. verifică respectarea tehnologiilor de execuție, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică și în reglementările tehnice;

6. verifică respectarea sistemului calității în construcții, a procedurilor și instrucțiuniloe tehnice pentru lucrarea respectivă;

7. verifică și avizează fișele și proiectele tehnologice de execuție, procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de verificare a execuției, proiectele de organizare a execuției lucrărilor, precum și programele de realizare a construcțiilor;

8. participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;

9. verifică, semnează și ștampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepție calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.

10. asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă și semnează procesul-verbal de prelevare;

11. transmite în scris proiectantului, prin intermediul dirigintelui de șantier, sesizările proprii sau ale participanților la realizarea construcției privind neconformitățile constatate pe parcursul execuției;

12. pune la dispoziția organelor de control toate documentele solicitate, necesare pentru verificarea activității specifice;

13. oprește execuția lucrărilor de construcții în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuție și permite reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora;

14. urmărește respectarea de către executant a dispozițiilor și/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;

15. după caz, urmărește realizarea programului de monitorizare pentru toate construcțiile și utilitățile situate în zona de influență a excavației adânci, privind rezistența, stabilitatea și securitatea la exploatare;

16. verifică în calitate de reprezentant al executantului respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluțiilor tehnice pe parcursul execuției lucrărilor și se asigură că acestea se fac pe bază de dispoziție de șantier verificată de verificatori de proiecte și de experți atestați și sunt acceptate de investitor;

17. verifică punerea în siguranță a construcției la data opririi lucrărilor, conform proiectului;

18. întocmește și ține la zi un registru electronic de evidență a activității cu lucrările de construcții pe care le coordonează tehnic și de care răspunde;

19. întocmește un referat de prezentare privind modul în care și-a îndeplinit obligațiile de responsabil tehnic cu execuția prevăzute la art. 51 lit. a) – c) și la art. 52 literele A) și B), precum și orice eveniment întâmplat pe parcursul execuției lucrării;

20. înștiințează în scris I.S.C. în maximum 10 zile de la data încetării de responsabil tehnic cu execuția la o investiție ca angajat al executantului, înainte de recepția la terminarea lucrărilor la o investiție, cu precizarea stadiului fizic al lucrării și data până la care a activat;

C. La recepția lucrărilor – împreună cu dirigintele de șantier și proiectantul concură la întocmirea cărții tehnice la zi și predarea acesteia către beneficiar

Art. 53 – (1) În aplicarea îndatoririlor ce le revin, în cazul în care constată nerespectarea prevederilor prezentei proceduri, responsabilul tehnic cu execuția are obligația de a anunța în scris imediat operatorul economic angajator despre neconformitățile constatate.

(2) În cazul în care, în termen de 10 zile de la anunț, investitorul nu dispune oprirea lucrărilor și remedierea neconformităților, responsabilul tehnic cu execuția are obligația să anunțe în scris I.S.C. și dirigintele de șantier în termen de 24 de ore de la împlinirea termenului.

Art. 54 – Titularii autorizațiilor au obligația de a anunța I.S.C. cu privire la orice modificare a datelor cu caracter personal (nume, prenume, domiciliu, numere de telefon, adresă de e-mail) survenită ulterior autorizării.

Art. 55 – Pe teritoriul României, activitatea de responsabil tehnic cu execuția lucrărilor de construcții se desfășoară în limba română.

Art. 56 – Responsabilii tehnici cu execuția nu pot desfășura, la aceeași investiție, o altă activitate în domeniul construcțiilor.

 

No Responses

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.