Studiu de fezabilitate continut cadru conform Hotararii 907 din 2016

Studiu de fezabilitate continut cadru conform Hotararii 907 din 2016

Studiu de fezabilitate continut cadru conform Hotararii 907 din 2016 – model format editabil, cu cuprins și unele sugestii.

Mergi la secțiunea de download

Fișierul cuprinde conținutul cadrul după modelul oferit de Hotărârea 907/2016.

Toate capitolele și subcapitolele acestuia sunt referințe de level 1, 2 și 3 pentru a realiza automat cuprinsul. La finalul întocmirii documentației, cuprinsul trebuie actualizat cu Update table pentru a realiza automat corespondența dintre titluri și paginile de referință.

Textele marcate cu culoare trebuiesc înlocuite în funcție de obiectivul de investiție. Unele porțiuni din documentație pur și simplu trebuie să facă referire la volume anexate. Este cazul pentru documentațiile de avizare, studii geologice, topografice, hidrologice, analize cost-beneficiu sau cost-eficacitate, certificat de urbanism etc.

Legislație

Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

Art. 1.-
(1) Prezenta hotărâre reglementează etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice pentru realizarea obiectivelor/proiectelor noi de investiţii în domeniul construcţiilor, a lucrărilor de intervenţii la construcţii existente şi a altor lucrări de investiţii, denumite în continuare obiective de investiţii, ale căror cheltuieli, destinate realizării de active fixe de natura domeniului public şi/sau privat al statului/unităţii administrativ-teritoriale ori de natura domeniului privat al persoanelor fizice şi/sau juridice, se finanţează total sau parţial din fonduri publice, respectiv din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 1 alin. (2) din Legea nr.  273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform Hotărârii nr. 907/2016, studiul de fezabilitate prezintă o nouă formă și face parte din etapa a II-a a elaborării documentațiilor pentru obiectivele de investiție finanţate din fonduri publice.

(2) Documentaţiile prevăzute la alin. (1) se elaborează, pe etape, astfel:
a) în etapa I:
(i) nota conceptuală;
(ii) tema de proiectare;
b) în etapa a II-a:
(i) studiul de prefezabilitate, după caz;
(ii) studiul de fezabilitate sau documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, după caz;
c) în etapa a III-a:
(i) proiect pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor;
d) în etapa a IV-a:
(i) proiectul tehnic de execuţie

Înainte de realizarea studiului de fezabilitate

Studiul de fezabilitate se întocmește abia după ce sunt realizare alte câteva documentații.

Mai întâi beneficiarul investiției întocmește o Notă conceptuală cu scopul justificării necesităţii şi oportunităţii realizării unui obiectiv de investiţii, finanţat total sau parţial din fonduri publice.

Prin nota conceptuală se evidenţiază datele preliminare necesare implementării obiectivului de investiţii propus şi se prezintă informaţii cu privire la estimarea suportabilităţii investiţiei publice.

Conținutul notei conceptuale se află în Anexa 1 din Hotărârea 907/2016.

Apoi, beneficiarul investiției, proiectanți sau consultanți care prestează servicii de proiectare/consultanță în domeniu elaborează Tema de proiectare. Aceasta trebuie aprobată de beneficiar.

Tema de proiectare exprimă intenţiile investiţionale şi nevoile funcţionale ale beneficiarului investiţiei, evidenţiate în nota conceptuală, determinând concepţia de realizare a obiectivului de investiţii, în funcţie de condiţionările tehnice, urbanistice generale ale amplasamentului, de protecţie a mediului natural şi a patrimoniului cultural sau alte condiţionări  specifice obiectivului de investiţii.

Conținutul temei de proiectare se află în Anexa 2 din Hotărârea 907/2016.

După ce sunt elaborate Nota conceptuală și Tema de proiectare, beneficiarul investiției poate trece la etapa a doua. Această etapă are în vedere realizarea fie a unui studiu de prefezabilitate, fie direct a studiului de fezabilitate.

Studiul de prefezabilitate

Studiul de prefezabilitate se elaborează pentru obiective/proiecte majore de investiţii, cu excepţia cazurilor în care necesitatea şi oportunitatea realizării acestor obiective de investiţii au fost fundamentate în cadrul unor strategii, unor master planuri, unui plan de amenajare a teritoriului ori în cadrul unor planuri similare în vigoare, aprobate prin acte normative.

Conţinutul-cadru al studiului de prefezabilitate este prevăzut în Anexa 3 din Hotărârea 907/2016.

Studiul de fezabilitate

Studiul de fezabilitate este documentaţia tehnico-economică prin care proiectantul, fără a se limita la datele şi informaţiile cuprinse în nota conceptuală şi în tema de proiectare şi, după caz, în studiul de prefezabilitate, analizează, fundamentează şi propune minimum două scenarii/opţiuni tehnico-economice diferite, recomandând, justificat şi documentat, scenariul/opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă) pentru realizarea obiectivului de investiţii.

Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă) potrivit alin. (1), cuprinde:
a) soluţia tehnică;
b) principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii;
c) certificatul de urbanism, avizele conforme pentru asigurarea utilităţilor, precum şi avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de investiţii;
d) strategia de implementare, exploatare/operare şi de întreţinere a investiţiei.

În cazul obiectivelor de investiţii a căror funcţionare implică procese tehnologice specifice, componenta tehnologică a soluţiei tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investiţii, la faza de proiectare – proiect tehnic de execuţie, în condiţiile art. 12 alin. (1).

Indicatorii tehnico-economici prevăzuţi la alin. (2) lit. b) cuprind:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M) în conformitate cu devizul general;

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă – elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii – şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare;

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;

d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.

În situaţia în care, după aprobarea indicatorilor tehnico- economici, apar schimbări care determină modificarea în plus a valorilor maximale şi/sau modificarea în minus a valorilor minimale ale indicatorilor tehnico-economici aprobaţi ori depăşirea intervalelor prevăzute, sunt necesare refacerea corespunzătoare a documentaţiei tehnico-economice aprobate şi reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori, cu excepţia situaţiilor de actualizare a acestora prevăzute în Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate este prevăzut în Anexa 4 din Hotărârea 907/2016.

HG-907_2016

Secțiunea de download

Mai jos găsiți link pentru descărcare în format editabil al conținutului-cadru al studiului de fezabilitate așa cum este prevăzut în Anexa 4 din Hotărârea 907/2016

Studiu-fezabilitate-continut-cadru.docx (5933 downloads )

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.