Comitetul Român pentru Inteligență Artificială

Comitetul Român pentru Inteligență Artificială

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării înființează Comitetul Român pentru Inteligență Artificială.

Ordinul 20.484 din 13 aprilie 2023 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comitetului Român pentru Inteligență Artificială a fost publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 380 din 04.05.2023.

Cadru legal

 • HG 371/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării;
 • OG 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică;
 • Memorandumul guvernamental nr. 20/31.781/MN din 8.11.2022 privind înființarea Comitetului Român pentru Inteligență Artificială și a unor inițiative privind domeniul inteligenței artificiale în România;
 • Referatul de aprobare nr. 48 din 3.04.2023 a proiectului de ordin privind înființarea, organizarea și funcționarea Comitetului Român pentru Inteligență Artificială.

CAPITOLUL I – Rolul, misiunea și atribuțiile Comitetului Român pentru Inteligență Artificială

Art. 1.

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, se înființează Comitetul Român pentru Inteligență Artificială, denumit în continuare Comitetul, organism consultativ, fără personalitate juridică, al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, denumit în continuare MCID, care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Secretariatul tehnic al Comitetului este asigurat de MCID.

Art. 2.

Comitetul are misiunea de a sprijini MCID în exercitarea atribuțiilor sale de autoritate de stat în domeniul cercetării-dezvoltării, inovării și digitalizării, prin propuneri privind reglementarea, coordonarea, monitorizarea și evaluarea activităților privind inteligența artificială (IA), precum și dezvoltarea acesteia în România, în conformitate cu Memorandumul Guvernului nr. 20D/31.781/MN din 8.11.2022 privind înființarea Comitetului Român pentru Inteligență Artificială și a unor inițiative privind domeniul inteligenței artificiale în România.

Art. 3.

(1) Scopul Comitetului este de a asigura cadrul de guvernanță pentru canalizarea resurselor existente, precum și pentru identificarea și mobilizarea de noi resurse, în vederea dezvoltării unitare a domeniului inteligenței artificiale în România.

(2) Principalul obiectiv al Comitetului constă în crearea unui ecosistem de inteligență artificială bazat pe excelență, încredere și respectarea principiilor etice, coerent, performant și sustenabil, care să genereze valoare adăugată în plan social și economic prin utilizarea tehnologiilor de inteligență artificială, să promoveze și să susțină cercetarea-dezvoltarea-inovarea și educația/formarea în acest domeniu, să crească numărul de specialiști locali și să fructifice aportul mediului privat și al cetățenilor români din străinătate, urmărind stimularea adoptării pe scară largă a domeniului inteligenței artificiale în România.

Art. 4.

(1) Principalele atribuții ale Comitetului sunt:

 1. analiza provocărilor majore cu care se confruntă România, respectiv a necesităților de dezvoltare la nivel național, în domeniul inteligenței artificiale;
 2. definirea și actualizarea unei liste cu proiecte și acțiuni strategice care să răspundă acestor provocări, în mod organizat și eficient;
 3. monitorizarea, direcționarea și coordonarea eforturilor strategice pentru dezvoltarea domeniului inteligenței artificiale în România;
 4. sprijinirea elaborării Strategiei naționale privind inteligența artificială și a planului de acțiune pentru implementarea strategiei la nivel național;
 5. monitorizarea și facilitarea implementării Strategiei naționale privind inteligența artificială și sprijinirea eforturilor de actualizare a acesteia;
 6. facilitarea și armonizarea eforturilor de cooperare la nivel național și internațional în domeniul inteligenței artificiale, în sfera reglementării, proiectelor și dezvoltării competențelor și abilităților specifice domeniului;
 7. facilitarea operaționalizării și a bunei funcționări a Consiliului științific și de etică inteligență artificială și a Consiliului de educație inteligență artificială.

(2) În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la alin. (1), Comitetul desfășoară următoarele activități:

 1. asigurarea comunicării și colaborării cu Administrația Prezidențială, Secretariatul General al Guvernului și cu alte autorități și instituții publice relevante pentru domeniul inteligenței artificiale din România;
 2. colaborarea cu Hubul Român pentru Inteligență Artificială, precum și cu Comisia interinstituțională pentru elaborarea Strategiei României în domeniul inteligenței artificiale;
 3. cooperarea cu mediul academic, mediul de cercetare, mediul de afaceri și societatea civilă în domeniul inteligenței artificiale;
 4. asigurarea unei platforme online care să permită implicarea într-un mod relevant și comunicarea cu cetățenii interesați de evoluția domeniului IA în România, incluzând specialiști în inteligență artificială, dar și utilizatori de IA;
 5. formularea de opinii de expertiză privind aplicabilitatea inteligenței artificiale în România, precum și opinii privind dezvoltarea acesteia în educație, în societate, aspecte de etică, respectiv orice alte aspecte de interes pentru domeniul IA;
 6. formularea de propuneri pentru implementarea inteligenței artificiale în administrația publică centrală și locală din România;
 7. elaborarea de propuneri privind dezvoltarea industriei naționale în domeniul inteligenței artificiale și promovarea parteneriatului public-privat în acest domeniu;
 8. elaborarea de rapoarte cu privire la progresul și oportunitățile domeniului inteligenței artificiale în România, precum și orice alt aspect relevant pentru acest domeniu și asigurarea informării Administrației Prezidențiale, a Secretariatului General al Guvernului, a principalelor ministere și a instituțiilor publice, în funcție de necesități;
 9. consultarea persoanelor fizice și juridice din mediul public, privat, academic și de cercetare, inclusiv consultarea publică, cu privire la aspecte având ca obiect inteligența artificială, precum și integrarea punctelor de vedere primite;
 10. colaborarea cu Ministerul Educației și cu oricare altă autoritate și instituție publică relevantă pentru dezvoltarea unei abordări unitare, centralizate privind creșterea nivelului de cunoaștere și competențe în IA, precum și pentru identificarea și promovarea soluțiilor de IA cu impact pozitiv în domeniul educației;
 11. inițierea de parteneriate cu organizații naționale și internaționale pentru dezvoltarea inteligenței artificiale în România;
 12. organizarea de sesiuni de informare, ateliere de lucru, evenimente, hackatoane, conferințe și alte activități similare pentru susținerea schimbului de idei, cunoaștere și competențe în domeniul inteligenței artificiale;
 13. implementarea oricărei alte activități relevante pentru elaborarea, punerea în aplicare și monitorizarea Strategiei naționale de inteligență artificială.

Art. 5.

Comitetul participă la acțiuni de promovare, reprezentare sau cooperare organizate la nivel național sau internațional numai potrivit mandatului acordat de către ministrul cercetării, inovării și digitalizării sau, după caz, de către secretarul de stat cu atribuții de coordonare a activității legate de inteligența artificială, în acord cu scopul și atribuțiile aprobate prin prezentul ordin.

CAPITOLUL II – Organizarea și funcționarea Comitetului

Art. 6.

(1) Comitetul este format dintr-un număr nedefinit de membri, denumiți membri asociați, care primesc acest statut în urma validării calității de membri asociați de Consiliul director și a semnării unui angajament de adeziune la Comitet.

(2) Principalele atribuții ale membrilor asociați constau în:

 1. formularea de opinii și avize de specialitate în sprijinul materialelor elaborate la nivelul Comitetului;
 2. participarea la organizarea și/sau facilitarea activităților Comitetului, în formatul de organizare generală sau în formatele de organizare particulare și/sau transversale din care fac parte;
 3. exercitarea dreptului de vot pentru alegerea reprezentanților din Consiliul director al Comitetului;
 4. respectarea confidențialității cu privire la activitatea desfășurată în Comitet, respectiv comunicarea și cooperarea în exteriorul Comitetului doar pe bază de mandat aprobat de ministrul cercetării, inovării și digitalizării sau de Consiliul director al Comitetului.

(3) Procedura de adeziune a membrilor asociați la Comitet presupune următoarele etape:

 1. candidații solicită adeziunea sau primesc invitația de adeziune la Comitet din partea Consiliului director;
 2. candidații primesc validare privind apartenența lor la Comitet în baza unor criterii minimale de experiență profesională, interese și conduită profesională;
 3. candidații încheie un angajament de adeziune la Comitet.

(4) Membrii asociați sunt persoane fizice, care își aduc aportul de cunoaștere, competențe și expertiză în sprijinul realizării scopurilor Comitetului.

(5) Membrii asociați, cu excepția celor angajați cu contract individual de muncă în MCID, nu reprezintă în Comitet interesele persoanelor juridice de care aparțin.

(6) Pot fi membri asociați în Comitet persoane care se încadrează în următoarele categorii profesionale:

 1. specialiști în domeniul inteligenței artificiale și domenii conexe;
 2. antreprenori, cercetători științifici, cadre didactice, studenți și elevi din învățământul preuniversitar și universitar;
 3. reprezentanți ai administrației publice;
 4. orice alte persoane care au legătură directă sau interes dovedit pentru dezvoltarea domeniului inteligenței artificiale și pentru realizarea scopurilor Comitetului.

(7) Validarea privind apartenența la Comitet a membrilor asociați se realizează de către Consiliul director al Comitetului, în baza următoarelor criterii:

 1. dovedirea experienței profesionale în domeniul inteligenței artificiale;
 2. dovedirea interesului profesional de dezvoltare a domeniului inteligenței artificiale la nivel național;
 3. respectarea condițiilor de incluziune și echitabilitate cu privire la apartenența la Comitet, cum sunt egalitatea de șanse, echilibrul de gen, asigurarea nediscriminării.

(8) În cadrul Comitetului, membrii asociați sunt organizați în 4 arii funcționale, astfel:

 1. mediul academic și de cercetare;
 2. mediul privat;
 3. mediul public;
 4. societatea civilă.

(9) Membrii asociați pot să se înscrie doar în una dintre cele patru arii funcționale, în scopul reprezentării unilaterale a intereselor proprii în domeniul inteligenței artificiale.

(10) Calitatea de membru asociat este reevaluată, cel puțin anual, de către Consiliul director al Comitetului, în baza următoarelor criterii:

 1. participare în activitatea Comitetului, la cel puțin 50% din acțiunile desfășurate în forma de organizare generală sau în formele de organizare particulare/transversale, cum sunt grupurile de lucru din care face parte;
 2. formularea de opinii sau avize de specialitate cu privire la discuțiile purtate în formatul de organizare generală sau în formatele de organizare particulare/transversale, cum sunt grupurile de lucru din care face parte;
 3. inițierea, contribuția activă sau coordonarea dezvoltării și implementării unor proiecte, lucrări, dezbateri și altor activități din cadrul Comitetului;
 4. respectarea normelor de etică și deontologie profesională la nivelul Comitetului;
 5. zădărnicirea sau blocarea eforturilor de dezvoltare convenite la nivelul Comitetului.

Art. 7.

(1) Consiliul director este format din: un președinte, 4 vicepreședinți și 16 membri.

(2) Președintele, vicepreședinții și ceilalți membri ai Consiliului director sunt aleși prin vot de către membrii asociați din Comitet, aferenți ariilor funcționale, și sunt numiți prin ordin al ministrului cercetării, inovării și digitalizării.

(3) Președintele, vicepreședinții și ceilalți membri ai Consiliului director au un mandat de 2 ani, la finalul căruia se organizează din nou alegeri.

(4) Membrii Consiliului director nu pot fi reprezentați sau substituiți în activități de către alte persoane. Mandatul imperativ este de drept nul.

(5) Membrii Consiliului director au următoarele obligații:

 1. să asigure o reprezentativitate echitabilă a celor 4 arii funcționale;
 2. să asigure o reprezentativitate echitabilă a intereselor de dezvoltare regională la nivel național (per centre universitare, per specific economic regional);
 3. să asigure o reprezentare relevantă din cel puțin 5 domenii socioeconomice identificate ca fiind prioritare, conform Cadrului strategic național privind IA, în care soluțiile de inteligență artificială pot contribui substanțial la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor români;
 4. să asigure o valorificare a experienței acumulate de cetățeni români cu activitate atât în România, cât și în diaspora, atât în state membre ale Uniunii Europene, cât și în țările cu care România a dezvoltat parteneriate strategice, precum Statele Unite ale Americii etc.

(6) Atribuțiile Consiliului director sunt următoarele:

 1. deciderea cu privire la organizarea activităților și materialelor Comitetului;
 2. facilitarea îndeplinirii atribuțiilor Comitetului;
 3. reprezentarea și coordonarea membrilor asociați în acțiunile desfășurate;
 4. monitorizarea activității grupurilor de lucru, în scopul facilitării organizării rapide și operative a acestora;
 5. formularea și înaintarea de recomandări către președintele României, prim-ministrul României și ministrul cercetării, inovării și digitalizării cu privire la direcțiile de dezvoltare a domeniului inteligenței artificiale în România;
 6. sprijinirea eforturilor de dezvoltare a ecosistemului IA în România;
 7. aprobarea, revizuirea și deciderea cu privire la calitatea de membru asociat, în baza unor criterii prevăzute la art. 6 alin. (7) și (10).

(7) Vicepreședinții au responsabilitatea de a asigura un echilibru în opiniile și opțiunile membrilor din Consiliul director și din Comitet în vederea formulării unor poziții coerente din partea mediului public, academic, privat și a societății civile.

(8) Consiliul director este convocat la solicitarea ministrului cercetării, inovării și digitalizării, a președintelui Comitetului sau la solicitarea a jumătate plus unu dintre membrii Consiliului director.

(9) Ședințele Consiliului director se desfășoară în sesiune ordinară, o dată la 2 luni, sau extraordinară, ori de câte ori este nevoie.

(10) Consiliul director poate organiza și desfășura ședința în format fizic sau la distanță prin mijloace de videoteleconferință/VTC. (11) Deciziile Consiliului director sunt adoptate cu votul majorității simple a membrilor.

Art. 8.

(1) Consiliul științific și de etică în inteligența artificială, denumit în continuare Consiliul științific și de etică în IA, este un organism transversal de experți independenți în domeniul inteligenței artificiale — membri asociați ai Comitetului, din toate cele 4 arii funcționale — din România și din străinătate.

(2) Rolul Consiliului științific și de etică în IA este de a oferi Guvernului României consiliere științifică și în materie de utilizare responsabilă și etică a inteligenței artificiale.

(3) Atribuțiile Consiliului științific și de etică în IA includ:

 1. sprijinirea și fundamentarea deciziilor din Consiliul director al Comitetului relative la aspectele științifice și de etică în inteligența artificială;
 2. asigurarea de consultanță tehnică de specialitate în implementarea măsurilor pentru dezvoltarea domeniului inteligenței artificiale în România;
 3. actualizarea și revizuirea oportunităților de dezvoltare a domeniului inteligenței artificiale în România, prin aport de informații tehnice și științifice noi cu valoarea practică și actualizarea bazei de cunoaștere privind tendințele de evoluție a domeniului inteligenței artificiale;
 4. inițierea și elaborarea de recomandări pentru strategii, politici, reglementări și alte documente care vizează respectarea practicilor de etică în inteligența artificială;
 5. avizarea consultativă a Strategiei naționale pentru inteligență artificială;
 6. propunerea de soluții pentru verificarea și supervizarea modului de aplicare a eticii în inteligența artificială în România.

(4) Consiliul științific și de etică în IA este format din 9—17 membri, selectați și numiți de ministrul cercetării, inovării și digitalizării în baza unui apel de selecție.

(5) Membrii Consiliului științific și de etică în IA pot fi propuși de oricare membru asociat al Comitetului, dar și de societatea civilă, mediul academic, mediul public și mediul privat, prin comunicare scrisă și asumată.

(6) Ministrul cercetării, inovării și digitalizării numește și revocă membrii Consiliului științific și de etică în IA.

(7) Mandatul membrilor Consiliului științific și de etică în IA este de 2 ani de la data numirii.

(8) La momentul inițial poate fi organizată o formă interimară a Consiliului științific și de etică în IA, în baza unui apel de selecție și/sau pe bază de propuneri, numită prin ordin al ministrului cercetării, inovării și digitalizării, cu mandat limitat la 1 an.

(9) Consiliul științific și de etică în IA are desemnat un președinte, selectat dintre membrii consiliului și numit de ministrul cercetării, inovării și digitalizării, cu rolul de reprezentare, organizare și facilitare a discuțiilor la nivelul consiliului, precum și de sincronizare în raport cu Comitetul.

(10) Consiliul științific și de etică în IA elaborează un raport anual de activitate, pe care îl prezintă ministrului cercetării, inovării și digitalizării în primul semestru de activitate al anului următor, pentru activitatea din anul în curs.

(11) Consiliul științific și de etică în IA este convocat la solicitarea președintelui României, a prim-ministrului României, a ministrului cercetării, inovării și digitalizării, a președintelui Comitetului sau a jumătate plus unu din numărul membrilor Consiliului științific și de etică în IA și se întâlnește, în ședință ordinară, o dată la două luni sau, în ședință extraordinară, ori de câte ori este nevoie.

(12) Consiliul științific și de etică în IA se poate întruni în format fizic sau la distanță prin mijloace de videoteleconferință/VTC.

Art. 9.

(1) Consiliul de educație în inteligența artificială, denumit în continuare Consiliul de educație în IA, este un organism transversal de experți independenți în domeniul inteligenței artificiale — membri asociați ai Comitetului, din toate cele 4 arii funcționale — din România și din diaspora.

(2) Consiliul de educație în IA are rolul de a oferi Guvernului României consiliere cu privire la adaptarea domeniului educațional național (educație și formare), care să răspundă specificului și nevoilor generate de evoluția domeniului IA.

(3) Atribuțiile Consiliului de educație în IA includ:

 1. propunerea unei strategii coerente pentru dezvoltarea competențelor digitale în România, cu accent pe domeniul IA, atât în mediul educațional universitar, cât și în cel preuniversitar și în programele de învățare continuă;
 2. propuneri referitoare la beneficiile și riscurile inteligenței artificiale și metodele de diseminare a acesteia la nivelul întregii societăți;
 3. promovarea dezvoltării competențelor digitale prin intermediul programelor de educație și instruire, precum și colaborarea cu diverse grupuri de lucru interministeriale, ce includ, dar nu se limitează la Ministerul Educației și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, precum și cu companii și organizații nonguvernamentale relevante. Aceste eforturi se vor concentra în special pe crearea de programe educaționale, programe de reskilling, upskilling etc.

(4) Consiliul de educație în IA este format din 5—17 membri, selectați și numiți de ministrul cercetării, inovării și digitalizării în baza unui apel de selecție.

(5) Membrii Consiliului de educație în IA pot fi propuși de orice membru asociat al Comitetului, dar și de societatea civilă, mediul academic, mediul public și mediul privat, prin comunicare scrisă și asumată.

(6) Ministrul cercetării, inovării și digitalizării numește sau revocă membrii Consiliului de educație în IA cu o periodicitate de cel mult 2 ani sau ori de câte ori este nevoie.

(7) La momentul inițial poate fi organizată o formă interimară a Consiliului de educație în IA, în baza unui apel de selecție și/sau pe bază de propuneri, numită prin ordin al ministrului cercetării, inovării și digitalizării, cu mandat limitat la 1 an.

(8) Consiliul de educație în IA are desemnat un președinte, selectat dintre membrii consiliului și numit de ministrul cercetării, inovării și digitalizării, cu rolul de reprezentare, organizare și facilitare a discuțiilor la nivelul consiliului, precum și de sincronizare în raport cu Comitetul.

(9) Consiliul de educație în IA elaborează un raport anual de activitate, pe care îl prezintă ministrului cercetării, inovării și digitalizării în primul semestru de activitate al anului următor, pentru activitatea din anul în curs.

(10) Consiliul de educație în IA este convocat la solicitarea președintelui României, a prim-ministrului României, a ministrului cercetării, inovării și digitalizării, a președintelui Comitetului, respectiv a președintelui său ori a jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului.

(11) Consiliul de educație în IA se întâlnește, în ședință ordinară, o dată la două luni sau, în ședință extraordinară, ori de câte ori este nevoie.

(12) Consiliul de educație în IA se poate întruni în format fizic sau la distanță prin mijloace de videoteleconferință/VTC.

Art. 10.

(1) Coaliția pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, denumită în continuare Coaliția pentru dezvoltarea IA, reprezintă o inițiativă consultativă deschisă care include reprezentanți ai companiilor, organizațiilor neguvernamentale și ai altor entități juridice interesate de domeniul IA, din partea mediului de afaceri, investițional și de start-upuri din România.

(2) Coaliția pentru dezvoltarea IA are un rol consultativ pentru sprijinirea activității Comitetului, excluzând orice formă de reprezentare a intereselor comerciale sau de influență a pieței libere.

(3) Președintele Comitetului prevăzut la art. 7 convoacă și asigură coordonarea activității Comitetului.

(4) Coaliția pentru dezvoltarea IA poate dezvolta opinii comune care vor fi prezentate ministrului cercetării, inovării și digitalizării în vederea consolidării opiniilor mediului privat și ale societății civile în realizarea de politici publice aferente domeniului IA din România.

(5) Coaliția pentru dezvoltarea IA asigură schimbul de idei și opinii între membrii săi, în scopul facilitării îndeplinirii atribuțiilor Comitetului.

Art. 11.

(1) La nivelul Comitetului se pot organiza grupuri de lucru transversale, cu membri din toate cele 4 arii funcționale, care să fie dedicate unui anumit domeniu societal sau unei nevoi particulare.

(2) Grupurile de lucru vizează subiecte specifice, punctuale, pentru obținerea de soluții rapide care pot include și activități de tip brainstorming sau hackathon.

(3) Grupurile de lucru se organizează ad-hoc, pe perioadă determinată, în baza manifestării/exprimării interesului de către membrii asociați în Comitet și în funcție de evoluția specificului și necesităților domeniului inteligenței artificiale.

(4) Va fi respectat un set minim de criterii de obiectivitate în apartenența la grupurile de lucru, astfel încât să poată fi menținute condiții de imparțialitate și echilibru în managementul deciziilor, incluzând:

 1. va fi asigurată o reprezentativitate echitabilă a celor 4 arii funcționale;
 2. va fi asigurată o echitate în privința apartenenței membrilor din grupurile de lucru la entitățile juridice cu care au legătură sau din care provin.

(5) Grupurile de lucru sunt coordonate de câte un reprezentant, numit de ministrul cercetării, inovării și digitalizării, care organizează activitățile și prezintă către Consiliul director al Comitetului, în mod unitar și imparțial, ideile elaborate și rezultatele obținute în cadrul formatelor de lucru.

(6) Grupurile de lucru au întâlniri recurente și furnizează analize și recomandări specifice către Consiliul director al Comitetului și către Hubul Român de Inteligență Artificială pentru dezvoltarea de proiecte de cercetare și transfer tehnologic.

(7) Grupurile de lucru furnizează analize și recomandări specifice ministerelor pentru acțiunile și planurile de implementare a tehnologiilor bazate pe inteligență artificială în diverse domenii societale.

(8) Grupurile de lucru furnizează rapoarte și informații relevante pentru actualizarea Strategiei naționale de inteligență artificială.

Art. 12.

Finanțarea activităților aferente organizării de evenimente și acțiuni de promovare, reprezentare sau cooperare este asigurată de la bugetul de stat, prin bugetul MCID, din sumele alocate anual pentru activitatea de cercetare, cu încadrarea în limitele bugetare aprobate.

CAPITOLUL III – Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 13.

(1) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (2) și (3), membrii primului Consiliu director sunt numiți prin ordin al ministrului cercetării, inovării și digitalizării pe o perioadă de cel mult 1 an.

(2) Atribuțiile primului Consiliu director sunt următoarele:

 1. întreprinderea demersurilor pentru operaționalizarea Comitetului Român pentru Inteligență Artificială;
 2. diseminarea informațiilor relevante pentru Comitet, promovarea acestuia pe plan național și internațional, inclusiv cu scopul atragerii de membri asociați;
 3. comunicarea cu instituții publice, mediul privat, academic și al societății civile pentru promovarea activității Comitetului și a oportunităților de implicare a reprezentanților acestora;
 4. validarea membrilor asociați ai Comitetului;
 5. organizarea alegerilor pentru instituirea Consiliului director cu mandat deplin. Art. 14. — În 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Consiliul director numit în condițiile art. 13 elaborează un regulament de organizare și funcționare al Comitetului, care se aprobă prin ordin al ministrului cercetării, inovării și digitalizării și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 15.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.