Ordin 43/2022 privind servicii sociale pentru persoane cu dizabilități din Ucraina

Ordin 43/2022 privind servicii sociale pentru persoane cu dizabilități din Ucraina

Ordin 43/2022 privind servicii sociale pentru persoane cu dizabilități din Ucraina a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 253/2022 partea I.

Ordin privind aprobarea procedurii de acordare a serviciilor sociale pentru persoanele adulte cu dizabilități, însoțite sau neînsoțite, intrate în România din zona conflictului armat din Ucraina și care nu solicită o formă de protecție potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România.

Cadru legal

 • OUG nr. 121/2021 (art. 4) privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG nr. 1/2022 (art. III) pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • OUG nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG nr. 20/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de sprijin și asistență umanitară;
 • Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, cu modificările ulterioare;
 • Referatul de aprobare al Direcției drepturi persoane cu dizabilități nr. 1.039 din 10.03.2022,
 • HG nr. 234/2022 privind atribuțiile, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, precum și al art. 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare

Procedura de acordare a serviciilor sociale pentru persoanele adulte cu dizabilități din Ucraina

Descarcă Ordin 43 2022 privind servicii sociale pentru persoanele cu dizabilitati din Ucraina (6582 downloads )

Termeni utilizați:

 1. persoane adulte cu dizabilități sunt persoanele cu handicap definite la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, intrate în România din zona conflictului armat din Ucraina și care nu solicită o formă de protecție potrivit Legii nr. 122/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 2. însoțitorii persoanelor adulte cu dizabilități sunt persoanele care însoțesc persoana adultă cu dizabilități și care beneficiază de drepturi în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului  armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare;
 3. servicii sociale acordate persoanelor adulte cu dizabilități sunt serviciile sociale din centrele prevăzute la art. 51 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acordate la cerere, în mod gratuit.

Art. 4

(1) Persoana adultă cu dizabilități, însoțită sau neînsoțită, aflată în tabăra de refugiați, în unitate medicală sau în comunitate, poate solicita acordarea de servicii sociale.

(2) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1), servicii sociale se pot acorda inclusiv în absența documentelor de identitate.

(3) În situația prevăzută la alin. (2), persoanele adulte cu dizabilități sunt îndrumate către Inspectoratul General pentru Imigrări în vederea stabilirii regimului juridic, concomitent cu preluarea lor, la cerere, de către DGASPC, în vederea acordării serviciilor sociale.

Art. 5

(1) Pentru îndeplinirea procedurilor de acordare a serviciilor sociale persoanelor adulte cu dizabilități, DGASPC desemnează o persoană din conducere, responsabilă cu gestionarea, la nivelul județului, a prezentei proceduri.

(2) DGASPC se asigură că la nivelul instituției există angajați vorbitori de limbă ucraineană/rusă/de circulație internațională, inclusiv interpret de limbaj mimico-gestual, după caz, care asigură comunicarea cu persoanele adulte cu dizabilități.

(3) DGASPC colaborează cu organizațiile neguvernamentale, inclusiv pentru identificarea de voluntari vorbitori de limbă ucraineană/rusă/de circulație internațională.

(4) Persoanele adulte cu dizabilități și însoțitorii acestora sunt informați cu privire la posibilitatea de acordare a sprijinului și asistenței umanitare, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

 1. asistență medicală și tratament corespunzător, prin sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat, potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare;
 2. găzduire la persoane fizice, în condițiile prevederilor art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare;
 3. servicii sociale acordate persoanelor adulte cu dizabilități, potrivit prevederilor art. 21 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare;
 4. servicii sociale acordate persoanelor vârstnice cu mobilitate redusă sau aflate în situație de dependență, potrivit prevederilor art. 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare.

(5) În situația opțiunii pentru serviciile sociale acordate persoanelor adulte cu dizabilități, acestea sunt informate cu privire la modalitatea de intervenție, la activitățile pe care aceasta le presupune, precum și la serviciile sociale disponibile. DGASPC se asigură că persoanele adulte cu dizabilități, însoțite sau neînsoțite, au înțeles condițiile de acordare a serviciilor sociale.

Art. 6

(1) Cererea de acordare a serviciilor sociale, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, se înregistrează la DGASPC și cuprinde informații privind identitatea, vârsta și proveniența persoanei adulte cu dizabilități, precum și o declarație pe propria răspundere că persoana se află într-o situație de dizabilitate, că nu a solicitat o formă de protecție potrivit Legii nr. 122/2006, cu modificările și completările ulterioare, că deține sau nu documente de identitate valide, precum și numele și vârsta însoțitorilor și calitatea acestora în raport cu persoana cu dizabilități.

(2) Cererea de acordare a serviciilor sociale se analizează de DGASPC în termen de 24 de ore de la înregistrare și se soluționează ținând cont de numărul de locuri disponibile în serviciile sociale de tip rezidențial aflate în subordine.

(3) În situația în care numărul cererilor de acordare a serviciilor sociale depășește numărul de locuri disponibile din centrele pentru persoane adulte cu dizabilități, aflate în subordinea DGASPC, aceasta asigură legătura cu DGASPC din alte județe pentru preluarea persoanelor adulte cu dizabilități.

(4) Cererea și, după caz, copii ale documentelor de identitate ale persoanei adulte cu dizabilități, precum și dispoziția de admitere în centru emisă de directorul DGASPC constituie dosarul personal al beneficiarului în cadrul serviciului social.

Art. 7. — (1) După emiterea dispoziției de admitere în centru, DGASPC asigură deplasarea persoanei adulte cu dizabilități și a însoțitorilor acesteia, precum și a persoanei care asigură
comunicarea, la serviciul social rezidențial identificat.

(2) În situațiile prevăzute la art. 6 alin. (3) și la alin. (1) din prezentul articol deplasarea persoanelor adulte cu dizabilități și a însoțitorilor acestora se asigură cu sprijinul comitetelor județene/al municipiului București pentru situații de urgență, în condițiile art. 1 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.

Art. 8

(1) Activitățile prevăzute în standardele specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, aprobate prin Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 82/2019, se aplică în mod corespunzător persoanelor adulte cu dizabilități.

(2) Pentru însoțitorii persoanelor adulte cu dizabilități se vor asigura activități de găzduire, alimentație, asistență pentru sănătate, informare și asistență socială și, după caz, consiliere psihologică.

(3) Pentru însoțitorii minori ai persoanelor adulte cu dizabilități sunt aplicabile reglementările pentru asigurarea protecției drepturilor copiilor cetățeni străini provenind din Ucraina, prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 9

(1) Prin excepție de la prevederile art. 8 alin. (1) din prezentul ordin, evaluarea inițială în scopul identificării nevoilor specifice ale beneficiarului se realizează de către echipa multidisciplinară a centrului rezidențial, în cel mult 48 de ore de la admitere.

(2) În primele zile de la admiterea în centru, echipa multidisciplinară sprijină personalul acestuia în vederea cunoașterii situației și, după caz, a caracteristicilor specifice ale persoanei adulte cu dizabilități și ale însoțitorului acesteia, precum și a metodelor de lucru, stabilind specialiștii la care se apelează, inclusiv în cazul unor probleme de adaptare. În acest scop, se poate desemna o persoană de referință din cadrul personalului din centru.

Art. 10

În situația în care se constată existența unor probleme de sănătate care impun transferul persoanei adulte cu dizabilități către o unitate spitalicească, reprezentantul centrului rezidențial solicită sprijinul ambulanței în vederea transportării acesteia, la cerere, împreună cu persoana însoțitoare sau cu un reprezentant al serviciului social rezidențial, în vederea acordării tratamentului necesar.

Art. 11

(1) Persoana responsabilă din cadrul DGASPC informează, zilnic, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități cu privire la situația persoanelor adulte cu dizabilități beneficiare de servicii sociale în condițiile prezentei proceduri și ori de câte ori este nevoie cu privire la situații care necesită intervenția autorităților de la nivel central.

(2) Informarea prevăzută la alin. (1) se transmite în format electronic, pe adresa de e-mail a Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități: infoucraina@anpd.gov.ro, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 12

Persoana responsabilă din cadrul DGASPC colaborează cu autoritățile administrației publice locale/serviciile publice de asistență socială de la nivelul județului în vederea asigurării intervenției cu celeritate în situația în care se identifică nevoia acordării de servicii sociale persoanelor adulte cu dizabilități găzduite în comunitate.

Art. 13

(1) Prezenta procedură se completează cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin, DGASPC poate aproba, prin dispoziție a conducătorului acesteia, proceduri proprii, după caz.

Art. 14

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.