RAR înființează registrul electronic al istoricului vehiculelor rutiere

RAR înființează registrul electronic al istoricului vehiculelor rutiere

RAR înființează registrul electronic al istoricului vehiculelor rutiere înmatriculate sau înregistrate în România.

Legea 142 din 24 mai 2023 a fost publicată în Monitorul Oficial al României partea I nr. 461 din 26 mai 2023.

Lege privind registrul electronic al istoricului vehiculelor rutiere înmatriculate sau înregistrate în România

Art. 1.

(1) Regia Autonomă „Registrul Auto Român”, denumită în continuare RAR, înființează și gestionează registrul electronic al istoricului vehiculelor rutiere înmatriculate sau înregistrate în România, denumit în continuare registru.

(2) Registrul este constituit din informațiile obținute de către RAR cu ocazia prestațiilor efectuate de RAR care implică identificarea vehiculului rutier ori cu ocazia efectuării inspecției tehnice periodice în cadrul reprezentanțelor RAR sau al stațiilor de inspecție tehnică periodică autorizate conform legislației în vigoare, din informațiile transmise RAR de către atelierele pentru inspecția tahografelor și/sau a limitatoarelor de viteză autorizate conform legislației în vigoare, din informațiile transmise RAR de către operatorii economici autorizați conform legislației în vigoare care desfășoară activități de reparații, de întreținere, de reglări funcționale, de modificări constructive și de reconstrucție a vehiculelor rutiere, denumiți în continuare operatori economici autorizați, precum și din informațiile transmise RAR de către producătorii vehiculelor rutiere, reprezentanții autorizați ai acestora, importatorii sau distribuitorii de vehicule rutiere noi.

(3) RAR asigură echipamentele și resursele umane necesare respectării prevederilor alin. (1).

Art. 2.

(1) Este interzisă manipularea odometrului unui autovehicul, solicitarea manipulării odometrului sau orice acțiune de natură să influențeze înregistrarea exactă a numărului kilometrilor parcurși de un autovehicul.

(2) În sensul prezentei legi, prin manipularea odometrului se înțelege practica frauduloasă de modificare voită și neautorizată a kilometrajului real indicat de odometrul unui autovehicul.

(3) În cazul în care odometrul este defect sau nu funcționează corespunzător, proprietarul/utilizatorul menționat în certificatul de înmatriculare/înregistrare al autovehiculului este obligat să îl repare sau să îl înlocuiască fără întârziere la operatori economici autorizați în acest sens.

Art. 3.

Stațiile de inspecție tehnică periodică autorizate, precum și atelierele pentru inspecția tahografelor și/sau a limitatoarelor de viteză autorizate sunt obligate să transmită către RAR, cu ocazia fiecărei inspecții efectuate, informații referitoare la numărul de identificare al autovehiculului și valoarea citită a indicației odometrului autovehiculului supus inspecției. Art. 4. — Operatorii economici autorizați sunt obligați:

  1. să transmită către RAR, cu ocazia fiecărei prestații efectuate, informații referitoare la numărul de identificare al autovehiculului și valoarea citită a indicației odometrului autovehiculului supus prestației în cauză;
  2. să transmită către RAR informații legate de repararea și/sau înlocuirea odometrului din dotarea autovehiculelor, inclusiv valoarea indicației acestuia înainte de intervenție, precum și după intervenția efectuată;
  3. să transmită informații către RAR referitoare la numărul de identificare al vehiculului, precum și la principalele operații de reparații pentru toate vehiculele rutiere la care au fost efectuate reparații în urma unor evenimente care au produs avarii grave la sistemul de direcție, sistemul de frânare, structura de rezistență a caroseriei ori a șasiului sau la alte sisteme de siguranță activă ori pasivă stabilite prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.

Art. 5.

Operatorii economici autorizați care dețin abilitare din partea producătorului autovehiculului respectiv sau din partea reprezentantului autorizat al acestuia, suplimentar față de obligațiile menționate la art. 4, sunt obligați să transmită către RAR, cu ocazia primei prezentări a autovehiculului în rețeaua de reparații a producătorului respectiv sau la solicitarea expresă a RAR, informațiile existente deja în baza de date a producătorului respectiv cu privire la istoricul indicației odometrului pentru autovehiculele care au fost anterior înmatriculate în alte țări.

Art. 6.

Producătorii vehiculelor rutiere, reprezentanții autorizați ai acestora, importatorii și distribuitorii de vehicule rutiere noi trebuie să transmită către RAR informații legate de campaniile de rechemare a vehiculelor rutiere care au fost înmatriculate, înregistrate sau introduse pe piață în România, inițiate în cazul în care unul sau mai multe sisteme, echipamente, componente sau unități tehnice separate instalate pe vehiculul rutier prezintă un risc important pentru siguranța rutieră, sănătatea publică sau protecția mediului înconjurător, inclusiv informații cu privire la evoluția acestor campanii.

Art. 7.

(1) Responsabilitatea pentru prejudiciile cauzate terților ca urmare a prelevării, introducerii sau transmiterii incorecte de date și/sau informații revine entităților și persoanelor care au efectuat aceste activități.

(2) Toate acțiunile și măsurile care implică transmiterea și stocarea de date sunt conforme cu dispozițiile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare, și ale Regulamentului (UE) 2016/679.

Art. 8.

(1) RAR eliberează contra cost, la cerere, deținătorilor de autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune — autoturisme, un certificat denumit „RAR Auto-Pass” care conține informațiile existente în registru cu privire la istoricul citirii odometrului, implicarea vehiculului rutier într-un eveniment care a produs avarii grave la sistemul de direcție, sistemul de frânare, structura de rezistență a caroseriei ori a șasiului sau la alte sisteme de siguranță activă ori pasivă prevăzute la art. 4 lit. c), precum și la neprezentarea vehiculului rutier în cadrul unei campanii de rechemare prevăzute la art. 6 a vehiculelor rutiere care au fost înmatriculate, înregistrate sau introduse pe piață în România.

(2) În cazul în care în registru nu sunt disponibile informații referitoare la vehiculul rutier respectiv, în locul certificatului „RAR Auto-Pass”, RAR va emite gratuit un document prin care se va menționa această situație.

Art. 9.

(1) La înstrăinarea unui vehicul rutier înmatriculat, înregistrat sau introdus pe piață în România, persoana care înstrăinează vehiculul rutier remite dobânditorului un certificat „RAR Auto-Pass” valabil, pentru vehiculul rutier supus înstrăinării, sau documentul prevăzut la art. 8 alin. (2).

(2) Certificatul „RAR Auto-Pass” prevăzut la art. 8 alin. (1) este valabil 60 de zile de la data eliberării acestuia.

(3) Domeniul de aplicare al certificatului „RAR Auto-Pass” poate fi extins și la alte categorii de vehicule rutiere prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.

Art. 10.

În funcție de tipul activității și clasa operatorului economic autorizat, prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii se poate stabili un calendar de aplicare etapizată a prevederilor prezentei legi.

Art. 11.

Este interzisă introducerea pe piață, punerea la dispoziție sau utilizarea de echipamente, programe informatice și de servicii conexe pentru manipularea odometrelor vehiculelor rutiere.

Art. 12.

(1) Constituie contravenții, în măsura în care, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracțiuni, și se sancționează cu amendă următoarele fapte:

a) nerespectarea prevederilor art. 3—5, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;

b) nerespectarea prevederilor art. 6, cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei;

c) transmiterea unor informații eronate de către personalul stațiilor de inspecție tehnică periodică autorizate, atelierelor pentru inspecția tahografelor și/sau a limitatoarelor de viteză autorizate, operatorilor economici autorizați, al producătorilor de vehicule rutiere, reprezentanților acestora, importatorilor sau distribuitorilor de vehicule rutiere noi, cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;

d) nerespectarea prevederilor art. 11, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei.

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se realizează de către personalul RAR împuternicit în acest scop de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

(3) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 13.

În termen de 4 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministrul transporturilor și infrastructurii emite un ordin pentru punerea în aplicare a prezentei legi.

Art. 14.

(1) Informațiile prevăzute la art. 3—6 vor fi transmise prin intermediul unei aplicații informatice specifice furnizate de către RAR în termen de un an de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Prevederile art. 9 alin. (1) se aplică de la 6 luni de la data-limită prevăzută la alin. (1).

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.