Ordin 4438/2023 privind echivalarea nivelurilor de competență

Ordin 4438/2023 privind echivalarea nivelurilor de competență

Ordin 4438/2023 privind echivalarea nivelurilor de competență a fost emis de Ministerul Educației și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 12.06.2023.

Ordinul 4438 din 12 iunie 2023 privind privind aprobarea Metodologiei pentru echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale — examenul național de bacalaureat 2023

Art. 1.

Se aprobă Metodologia pentru echivalarea/ recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale — examenul național de bacalaureat 2023, prevăzută în anexa la prezentul ordin.

Art. 2.

Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, inspectoratele școlare județene/al municipiului București, comisiile de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 3.

Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Anexă

Metodologie pentru echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale — examenul național de bacalaureat 2023

Art. 1.

Prezenta metodologie reglementează echivalarea/ recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale la examenul național de bacalaureat 2023.

Art. 2.

În sensul prezentei metodologii, următorii termeni se definesc după cum urmează:

a) probe de evaluare a competențelor lingvistice și digitale — una dintre probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A), de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale (proba B), proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal (proba C), proba de evaluare a competențelor digitale (proba D);

b) nivelul de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/limba maternă — gradul de utilizare a limbii române/limbii materne; nivelurile de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/limba maternă sunt, în ordine: utilizator mediu, utilizator avansat și utilizator experimentat;

c) nivel unic de competență — ansamblul competențelor de înțelegere a textului audiat, înțelegere a textului citit, interacțiune orală, producere de mesaje orale și producere de mesaje scrise, prevăzute în Cadrul european comun de referință pentru limbi, pentru care se acordă același nivel de competență lingvistică;

d) nivel de competență digitală — gradul de formare/ dezvoltare a competențelor digitale acordat în baza unui anumit punctaj.

Art. 3.

(1) Nivelul de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă la examenul național de bacalaureat 2023 se stabilește în urma echivalării cu media aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale obținute de candidat pe parcursul învățământului liceal, la disciplina limba și literatura română/limba și literatura maternă.

(2) Prin recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la disciplina limba și literatura română/limba și literatura maternă, în clasele IX—XII, candidaților la examenul național de bacalaureat 2023 li se acordă următoarele niveluri de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă:

 • nivelul „utilizator mediu” pentru media cuprinsă între 5 și 6,99;
 • nivelul „utilizator avansat” pentru media cuprinsă între 7 și 8,49;
 • nivelul „utilizator experimentat” pentru media cuprinsă între 8,50 și 10.

(3) Pentru stabilirea nivelului de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă la examenul național de bacalaureat 2023 se calculează media aritmetică a mediilor anuale obținute pe parcursul învățământului liceal la disciplina limba și literatura română/limba și literatura maternă în clasele a IX-a—a XII-a pentru absolvenții învățământului de zi, respectiv în clasele a IX-a—a XIII-a pentru absolvenții învățământului seral/frecvență redusă/absolvenții învățământului de zi, profil pedagogic, care au studiat cinci ani de liceu.

(4) Pentru candidații la examenul național de bacalaureat 2023, absolvenți de studii liceale, care au urmat și învățământ profesional, calculul mediei aritmetice pentru stabilirea nivelului de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă se face exclusiv pe baza mediilor anuale obținute pe parcursul învățământului liceal, indiferent de numărul de ani corespunzător studiilor liceale.

(5) Candidații la examenul național de bacalaureat 2023, absolvenți de studii liceale în străinătate, care nu au studiat disciplina limba și literatura română/limba și literatura maternă susțin proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română/în limba maternă (proba A/ proba B) în baza Procedurii CNEE nr. 175 din 28.01.2019 pentru desfășurarea probelor de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română/în limba maternă (Probele A și B) ale examenului de bacalaureat național 2019.

Art. 4.

(1) Nivelul de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională din cadrul probei C la examenul național de bacalaureat 2023 se stabilește prin echivalarea nivelului de competență lingvistică cu media aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale obținute de candidat pe parcursul învățământului liceal, la limba modernă de circulație internațională aleasă pentru susținerea probei.

(2) Media aritmetică a mediilor anuale obținute de candidat se calculează pe baza mediilor anuale la limba modernă de circulație internațională din anii școlari în care candidatul a studiat această disciplină, pe parcursul învățământului liceal.

(3) Pentru candidații la examenul național de bacalaureat 2023 care au studiat disciplina limba modernă pe parcursul unui singur an de liceu, media anuală obținută la această disciplină este media care stă la baza stabilirii nivelului unic de competență.

(4) Pentru candidații la examenul național de bacalaureat 2023, absolvenți de studii liceale, care au urmat și învățământ profesional, calculul mediei aritmetice pentru stabilirea nivelului unic de competență corespunzător competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal se face exclusiv pe baza mediilor anuale obținute pe parcursul învățământului liceal, indiferent de numărul de ani corespunzător studiilor liceale.

(5) Nivelul unic de competență se identifică în acord cu nivelurile de la A1 la B2, prevăzute în Cadrul european comun de referință pentru limbi.

(6) Nivelul unic de competență se acordă conform următoarei grile:

 • calificativul A1 pentru media cuprinsă între 5 și 5,99;
 • calificativul A2 pentru media cuprinsă între 6 și 6,99;
 • calificativul B1 pentru media cuprinsă între 7 și 8,49;
 • calificativul B2 pentru media cuprinsă între 8,5 și 10.

(7) Nivelul unic de competență lingvistică într-o limbă modernă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal este înscris în certificatul de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională.

Art. 5.

(1) Candidații la examenul național de bacalaureat 2023 care au promovat, pe parcursul învățământului preuniversitar, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine au dreptul la recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal — proba C din cadrul examenului de bacalaureat, conform Ordinului ministrului educației nr. 5.242/2022 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat — 2023, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În cazul candidaților prevăzuți la alin. (1) se aplică prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.219/2010 privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat, cu modificările ulterioare.

Art. 6.

(1) Nivelul de competență digitală din cadrul probei D la examenul național de bacalaureat 2023 se stabilește calculând un punctaj de la 5 la 10 pe baza mediei aritmetice, fără rotunjire, a mediilor anuale obținute de acesta la disciplina Tehnologia informației și a comunicațiilor în clasele a IX-a, respectiv a X-a.

(2) Nivelul de competență digitală se acordă conform următoarei grile:

 • nivelul „utilizator începător” pentru media cuprinsă între 5 și 5,99;
 • nivelul „utilizator de nivel mediu” pentru media cuprinsă între 6 și 6,99;
 • nivelul „utilizator avansat” pentru media cuprinsă între 7 și 8,49;
 • nivelul „utilizator experimentat” pentru media cuprinsă între 8,50 și 10.

(3) În certificatul de atestare a competențelor digitale este înscris nivelul de competență digitală, iar la rubrica „punctaj” este specificată media aritmetică pe baza căreia a fost acordat nivelul de competență.

(4) Pentru stabilirea nivelului de competență digitală din cadrul probei D la examenul național de bacalaureat 2023 se calculează media aritmetică a mediilor anuale obținute la disciplina Tehnologia informației și a comunicațiilor în clasele a IX-a și a X-a, indiferent dacă această disciplină a fost studiată în cadrul învățământului liceal sau profesional.

(5) În cazul candidaților la examenul național de bacalaureat 2023 care nu au studiat disciplina Tehnologia informației și a comunicațiilor în clasele a IX-a și/sau a X-a, pentru stabilirea nivelului de competență digitală se calculează media aritmetică a mediilor anuale obținute la o disciplină echivalentă TIC (de exemplu, Matematică aplicată în tehnica de calcul, Tehnologia informației, Sisteme de calcul, Tehnologii asistate de calculator etc.), pe parcursul învățământului liceal sau profesional.

(6) În cazul candidaților la examenul național de bacalaureat 2023 care au studiat disciplina Tehnologia informației și a comunicațiilor sau o disciplină echivalentă acesteia pe parcursul unui singur an, indiferent dacă disciplina a fost studiată în cadrul învățământului liceal sau profesional, media anuală obținută la această disciplină este media care stă la baza stabilirii nivelului de competență digitală.

(7) Pentru candidații la examenul național de bacalaureat 2023 care nu au studiat disciplina Tehnologia informației și a comunicațiilor sau o disciplină echivalentă acesteia în cadrul învățământului liceal sau profesional, dar au susținut un examen/o probă de echivalare a studiilor la disciplina Tehnologia informației și a comunicațiilor sau la o disciplină echivalentă acesteia, stabilirea nivelului de competență digitală se face exclusiv pe baza notei obținute de candidat la examenul/proba de echivalare.

Art. 7.

(1) Candidații la examenul național de bacalaureat 2023 care au promovat, pe parcursul învățământului preuniversitar, examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale au dreptul la recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de evaluare a competențelor digitale — proba D din cadrul examenului de bacalaureat.

(2) În cazul candidaților prevăzuți la alin. (1) se aplică prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.219/2010 privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat, cu modificările ulterioare.

(3) Candidații la examenul național de bacalaureat 2023 care beneficiază de prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.219/2010 privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat, cu modificările ulterioare, depun o adeverință eliberată de instituția/organizația care administrează examenul de certificare a competențelor, precum și fișa rezultatelor obținute, în situațiile excepționale în care se înregistrează întârzieri în eliberarea certificatului/diplomei de către instituția/organizația respectivă.

Art. 8.

(1) Candidații care, în baza prevederilor prezentei metodologii, se află în imposibilitatea de a-și echivala nivelurile de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale susțin probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale în zilele/perioadele alocate acestor probe în Calendarul examenului național de bacalaureat 2023, prevăzut în anexa la Ordinul ministrului educației nr. 5.242/2022 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat — 2023, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Programele pentru evaluarea competențelor lingvistice, valabile în sesiunile examenului național de bacalaureat din anul 2023, sunt cele prevăzute la art. 3 alin. (1), (4), (6) și (7) din Ordinul ministrului educației nr. 5.242/2022 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat — 2023, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Programa de bacalaureat pentru evaluarea competențelor digitale, valabilă în sesiunile examenului național de bacalaureat din anul 2023, este cea prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.923/2013 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național — 2014.

Art. 9.

(1) Pentru candidații la examenul național de bacalaureat 2023 care au urmat studiile liceale în străinătate, echivalarea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale se realizează după echivalarea studiilor în baza dovezilor parcursului școlar, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii.

(2) În situația în care candidații la examenul național de bacalaureat 2023 au urmat studiile liceale în străinătate și au obținut echivalarea acestora, dar nu pot prezenta dovezi ale parcursului școlar, susțin probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal și proba de evaluare a competențelor digitale în baza Procedurii Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație nr. 4.027 din 22.12.2022 pentru organizarea și desfășurarea probei de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal (Proba C) — examenul național de bacalaureat 2023, respectiv a Procedurii Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație nr. 4.028 din 22.12.2022 pentru organizarea și desfășurarea probei de evaluare a competențelor digitale (Proba D) — examenul național de bacalaureat 2023.

Art. 10.

(1) Calcularea mediilor și echivalarea/ recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale la examenul național de bacalaureat 2023 se realizează de către comisiile de bacalaureat de echivalare și recunoaștere a competențelor lingvistice și digitale împreună cu secretariatul unităților de învățământ, în perioada 12—21 iunie 2023, pentru sesiunea iunie—iulie, respectiv în perioada 7—11 august 2023, pentru sesiunea august—septembrie, astfel:

 1. pentru candidații din seria curentă: după întocmirea tabelelor de înscriere, în conformitate cu evidențele din licee, se întocmesc tabele cu mediile aritmetice calculate fără rotunjire ale mediilor anuale obținute de candidat pe parcursul învățământului liceal, la disciplinele limba și literatura română/limba și literatura maternă studiate pe parcursul învățământului liceal, limba modernă de circulație internațională aleasă pentru susținerea probei din anii școlari în care candidatul a studiat această disciplină, pe parcursul învățământului liceal, respectiv la disciplina Tehnologia informației și a comunicațiilor în clasele a IX-a, respectiv a X-a;
 2. pentru candidații din anii precedenți: după întocmirea tabelelor de înscriere se întocmesc tabele cu mediile aritmetice calculate fără rotunjire ale mediilor anuale obținute de candidat pe parcursul învățământului liceal, pentru echivalarea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale la examenul național de bacalaureat 2023, conform prezentei metodologii; aceste tabele sunt întocmite pe baza foii matricole a candidaților;
 3. echivalarea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, la examenul național de bacalaureat 2023, se realizează pe baza tabelelor întocmite conform prevederilor de la lit. a) și b).

(2) Echivalarea/Recunoașterea nivelurilor de competență pentru candidații prevăzuți la art. 5 și 7 din prezenta metodologie se realizează de către comisiile de bacalaureat de echivalare și recunoaștere a competentelor lingvistice și digitale, în perioada 12—21 iunie 2023, pentru sesiunea iunie—iulie, respectiv în perioada 7—11 august 2023, pentru sesiunea august— septembrie.

Art. 11.

Comisiile de bacalaureat de echivalare și recunoaștere a competențelor lingvistice și digitale au următoarea componență:

 1. președinte: director sau director adjunct al unității de învățământ preuniversitar;
 2. secretar: cadru didactic cu abilități de operare pe calculator;
 3. membri: 2—4 profesori evaluatori pentru fiecare specialitate și 1—2 secretari ai unității de învățământ.

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.