Procedura de avizare cabinete de fizioterapie

Procedura de avizare cabinete de fizioterapie

A fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 653/2023 procedura de avizare cabinete de fizioterapie emisă de Colegiul Fizioterapeuților din România prin Hotărârea nr. 63/2023.

Mai jos se regăsește întreaga procedură, împreună cu anexele aferente în format editabil.

Cadru legal

 • Procesul-verbal de ședință înregistrat cu nr. 2.911 din 3.07.2023, întocmit în urma ședinței extraordinare a Consiliului național al Colegiului Fizioterapeuților din România;
 • Legea nr. 229/2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România;
 • Ordinul ministrului sănătății nr. 679/2017 – Statutul Colegiului Fizioterapeuților din România;
 • Ordinul ministrului sănătății nr. 1.056/2019 – Regulamentul intern de organizare și funcționare a Colegiului Fizioterapeuților din România;
 • Hotărârea Adunării generale naționale a Colegiului Fizioterapeuților din România nr. 16/2020 privind aprobarea Regulamentului pentru desfășurarea ședințelor organelor de conducere ale  colegiului Fizioterapeuților din România;
 • HG nr. 934/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 229/2016;
 • OUG 83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, aprobată cu modificări prin Legea nr. 598/2001, cu  modificările și completările ulterioare;

Denumire completă: Hotărâre pentru aprobarea Procedurii de avizare a cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical de fizioterapie

Procedura de avizare cabinete de fizioterapie

Procedura de avizare a cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical de fizioterapie

Art. 1.

(1) Avizul pentru înființarea de către fizioterapeuți a unui cabinet de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical de fizioterapie sau a unui punct de lucru secundar, precum și pentru modificarea activității cabinetului de liberă practică, prevăzut în anexele nr. 1a—1c, este emis, la cerere, de către colegiile teritoriale ale Colegiului Fizioterapeuților din România, denumit în continuare CFZRO.

(2) Cererea se depune la colegiul teritorial al CFRZO pe raza căruia urmează a se înființa cabinetul de liberă practică/punctul de lucru secundar al cabinetului de liberă practică/funcționează cabinetul de liberă practică deja autorizat, dar a cărui activitate se modifică.

(3) Cererea de la alin. (2) poate fi depusă personal de către solicitant, prin împuternicit (cu procură notarială specială) sau prin curier rapid, achitat de către solicitant, la sediul colegiului teritorial.

Art. 2.

(1) Pentru înființarea cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical de fizioterapie fără personalitate juridică sau a unui punct de lucru secundar, avizul prevăzut la art. 1 alin. (1) se eliberează în baza următoarelor documente:

 1. cerere prin care titularul solicită avizul specificând activitățile de fizioterapie care vor fi furnizate, după caz, de către cabinetul de liberă practică, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2;
 2. actul de identitate al titularului;
 3. dovada deținerii legale a spațiului în care urmează să funcționeze cabinetul de liberă practică (contract de închiriere/de comodat/de donație, act de proprietate/concesiune etc.), însoțită de schița spațiului;
 4. regulamentul de organizare și funcționare a cabinetului de liberă practică;
 5. raportul favorabil întocmit de către reprezentanții colegiului teritorial din cadrul CFZRO competent conform art. 1 alin. (2), cu privire la criteriile și standardele de dotare minimă obligatorie corespunzătoare furnizării serviciilor de fizioterapie menționate în cererea de avizare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3;
 6. programul de lucru al cabinetului de liberă practică asumat prin semnătura reprezentantului legal;
 7. documente care atestă experiența profesională dobândită de cel puțin 3 ani în exercitarea profesiei a titularului cabinetului de liberă practică (adeverințe eliberate de angajator, extras din REVISAL, adeverință eliberată de Casa Națională de Pensii, adeverință de venit eliberată de Agenția Națională de Administrare Fiscală, contract de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare, și certificatul de voluntariat emis de către organizațiile gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcție de timpul efectiv de lucru prestat etc.);
 8. dovada achitării taxei de avizare, stabilită prin hotărâre a Consiliului național al CFZRO;
 9. convenția de constituire a cabinetelor de practică grupate sau asociate sau contractul de societate civilă prin care se constituite societatea civilă de practică pentru servicii publice conexe actului medical, după caz.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b), c), g) și i) se depun în copii certificate pentru conformitate.

Art. 3.

(1) Pentru înființarea cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical de fizioterapie cu personalitate juridică sau a unui punct de lucru secundar, avizul prevăzut la art. 1 alin. (1) se eliberează în baza următoarelor documente:

 1. cerere prin care reprezentantul legal solicită avizul specificând activitățile de fizioterapie care vor fi furnizate, după caz, de către cabinetul de practică independentă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2;
 2. actul de identitate al reprezentantului legal;
 3. dovada deținerii legale a spațiului în care urmează să funcționeze cabinetul de liberă practică (contract de închiriere/ de comodat/de donație, act de proprietate/concesiune etc.), însoțită de schița spațiului;
 4. regulamentul de organizare și funcționare a cabinetului de liberă practică;
 5. raportul favorabil întocmit de către reprezentanții colegiului teritorial din cadrul CFZRO competent conform art. 1 alin. (2), cu privire la criteriile și standardele de dotare minimă obligatorie corespunzătoare furnizării serviciilor de fizioterapie menționate în cererea de avizare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3;
 6. programul de lucru al cabinetului de liberă practică asumat prin semnătura reprezentantului legal;
 7. documente care atestă experiența profesională dobândită de cel puțin 3 ani în exercitarea profesiei a administratorului, a reprezentantului legal ori a cel puțin unei treimi din numărul membrilor consiliului de administrație/membrilor fondatori ai persoanei juridice înființate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau a profesionistului/profesioniștilor din cadrul organizației neguvernamentale înființate potrivit Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare (adeverințe eliberate de angajator, extras din REVISAL, adeverință eliberată de Casa Națională de Pensii, adeverință de venit eliberată de ANAF, contract de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare, și certificatul de voluntariat emis de către organizațiile gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcție de timpul efectiv de lucru prestat etc.);
 8. dovada achitării taxei de avizare, stabilită prin hotărâre a Consiliului național al CFZRO;
 9. certificatul de înregistrare la registrul comerțului, respectiv certificatul de înregistrare în registrul persoanelor juridice ori hotărârea judecătorească de înființare sau actul de acordare a personalității juridice;
 10. pentru cabinetele de liberă practică cu personalitate juridică înființate potrivit prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, actul constitutiv din care să reiasă că persoana juridică are drept obiect de activitate furnizarea de servicii publice conexe actului medical de fizioterapie, dacă este cazul;
 11. pentru asociațiile și fundațiile înființate potrivit Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, statutul persoanei juridice din care să reiasă că persoana juridică are drept scop și obiectiv furnizarea de servicii conexe actului medical de fizioterapie.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b), c), g), i), j) și k) se depun în copii certificate pentru conformitate.

Art. 4.

(1) Titularul/Titularii cabinetului de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical de fizioterapie, respectiv administratorul sau reprezentantul legal sau cel puțin o treime din numărul membrilor consiliului de administrație/ membrilor fondatori ai persoanei juridice înființate potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori profesionistul/profesioniștii din cadrul organizației neguvernamentale înființate potrivit Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să fie prestatori ai activității conexe actului medical de fizioterapie și să dețină autorizație de liberă practică eliberată de CFZRO, însoțită de avizul anual valabil.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și angajaților/colaboratorilor cabinetului de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical de fizioterapie.

Art. 5.

În cazul unor modificări privind activitatea cabinetului de liberă practică se va emite un nou aviz, în baza următoarelor documente:

 1. cererea titularului legal al cabinetului de liberă practică, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2;
 2. documentele prevăzute la art. 2 sau 3, după caz;
 3. dovada achitării taxei de avizare, stabilită prin hotărâre a Consiliului național al CFZRO.

Art. 6.

(1) Raportul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. e), respectiv la art. 3 alin. (1) lit. e) se întocmește de către reprezentantul colegiului teritorial din cadrul CFZRO competent conform art. 1 alin. (2), în urma unei inspecții care are drept scop verificarea conformității documentelor depuse cu criteriile și standardele de dotare minimă obligatorie corespunzătoare furnizării serviciilor de fizioterapie menționate în cererea de avizare.

(2) Reprezentantul colegiului teritorial care va efectua inspecția va fi desemnat de către președintele colegiului teritorial la care a fost depusă cererea, împreună cu documentația, dintre membrii respectivului colegiu teritorial care au o bună reputație și o experiența profesională dobândită de cel puțin 3 ani în exercitarea profesiei.

(3) Data inspecției se stabilește de către reprezentantul colegiului teritorial din cadrul CFZRO desemnat conform alin. (2), în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la depunerea documentației de la art. 2, respectiv art. 3, cu excepția raportului prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. e), respectiv art. 3 alin. (1) lit. e), după caz, și a constatării conformității acesteia cu normele legale în vigoare și cu prezenta procedură.

(4) În cazul în care solicitantul nu poate asigura condițiile efectuării inspecției la data stabilită conform prezentului articol, atunci se va comunica, din oficiu, prin intermediul poștei electronice și/sau prin intermediul poștei/serviciului de curierat, în ambele cazuri cu confirmare de primire, decizia de respingere a cererii de emitere a avizului, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4a, în baza raportului care va cuprinde mențiunea că inspecția nu a putut fi realizată din culpa solicitantului. În cazuri întemeiate, termenul de la alin. (3) poate fi prelungit.

Art. 7.

(1) Termenul de emitere a avizului este de 30 de zile lucrătoare, termen care curge de la data depunerii documentației complete. Documentația completă include și raportul prevăzut la art. 6.

(2) Avizul este emis de către președintele colegiului teritorial al CFZRO la care a fost depusă cererea, împreună cu documentația.

(3) În cazul în care documentația este incompletă sau un document nu este conform cu cerințele legale în vigoare sau cu cerințele prezentei proceduri, se comunică solicitantului cu adresă scrisă, semnată de președintele colegiului teritorial al CFZRO la care a fost depusă cererea, purtând ștampila colegiului teritorial, prin intermediul poștei electronice și/sau prin intermediul poștei/serviciului de curierat, în ambele cazuri cu confirmare de primire, în cel mult 7 zile lucrătoare de la data înregistrării, solicitându-se completarea dosarului. În sensul prezentului alineat, documentația completă nu include și raportul prevăzut la art. 6.

(4) Dacă în termen de 15 zile lucrătoare nu este completată documentația conform alin. (3), atunci dosarul se respinge și procedura de obținere a avizului trebuie reluată.

(5) Atunci când președintele colegiului teritorial al CFZRO la care a fost depusă cererea, împreună cu documentația, decide respingerea emiterii avizului, decizia de respingere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4b, se va comunica solicitantului, prin intermediul poștei electronice și/sau prin intermediul poștei/serviciului de curierat, în ambele cazuri cu confirmare de primire, împreună cu motivele respingerii, în termen de maximum 15 zile de la data depunerii documentației complete.

Art. 8.

Avizul este valabil de la data emiterii. Orice modificare a elementelor prevăzute în aviz trebuie comunicată în scris colegiului teritorial al CFZRO care a eliberat avizul, în maximum 10 zile lucrătoare de la data la care a intervenit modificarea.

Art. 9.

Cererile de eliberare a avizului, însoțite de documentațiile specifice, rapoartele și avizele se înregistrează în registre separate ale colegiilor teritoriale ale CFZRO, în ordinea primirii/emiterii/eliberării, asigurându-se confidențialitatea conținutului acestora.

Art. 10.

Anexele nr. 1a—1c, 2, 3, 4a și 4b fac parte integrantă din prezenta procedură.

Descarcă anexele:

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.