Regulament de atestare expert tehnic extrajudiciar în domeniul amenajării teritoriului

Regulament de atestare expert tehnic extrajudiciar în domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului

Registrul urbaniștilor din România a publicat Hotărârea 430 din 25 iulie 2023 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea atestării pentru atribuirea calității de expert tehnic extrajudiciar în domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului. Hotărârea și regulamentul au fost publicate în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 749/2023.

Descarcă:

Cadru legal

 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul – art. 38 alin. (4) lit. g);
 • OG 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară – art. 3 și art. 28 alin. (2);
 • Regulamentul referitor la organizarea și funcționarea Registrului Urbaniștilor din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Registrului Urbaniștilor din România nr. 101/2010.

Hotărârea 430/2023 al Registrului Urbaniștilor din România

Consiliul Superior al Registrului Urbaniștilor din România hotărăște:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea atestării pentru atribuirea calității de expert tehnic extrajudiciar în domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. Secretariatul Registrului Urbaniștilor din România duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Capitolul I – Date generale

Art. 1. Expertiza tehnică extrajudiciară în domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului, denumit în continuare domeniu, incluzând specializarea urbanism și specializarea amenajarea teritoriului (aceste două specializări fiind denumite generic în cele ce urmează, individual, „specializarea” și, colectiv, „specializările”), se efectuează la cererea celor interesați și se desfășoară în condițiile  prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară, aprobată prin Legea nr. 156/2002, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare OG nr. 2/2000).

Art. 2. (1) În conformitate cu prevederile art. 26—28 din OG nr. 2/2000 raportate la art. 38 alin. (4) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, Registrul Urbaniștilor din România (denumit în continuare RUR) atribuie calitatea de expert tehnic extrajudiciar în oricare dintre specializări pe bază de examen.

(2) Calitatea de expert tehnic extrajudiciar se atribuie pentru una dintre cele două specializări componente ale domeniului sau pentru ambele specializări în funcție de opțiunea solicitantului și rezultatul atestării.

Art. 3. (1) RUR va întocmi Lista experților tehnici extrajudiciari RUR (denumită în continuare Lista experților), cărora le-a atribuit calitatea de expert tehnic extrajudiciar în specializările „urbanism” sau „amenajarea teritoriului”, conținând două secțiuni, aferente celor două specializări, furnizând, la cerere, persoanelor interesate lista sau contactele publice ale experților extrajudiciari dintr-o anumită zonă.

(2) Conform art. 30 din OG nr. 2/2000, experții tehnici judiciari în specializarea urbanism și/sau amenajarea teritoriului pot efectua expertize tehnice extrajudiciare în domeniu fără a fi
supuși procedurii înscrierii în Lista experților, examinării sau altor formalități prevăzute de acest regulament.

Capitolul II – Atestarea pentru dobândirea calității de expert tehnic extrajudiciar

Secțiunea 1 – Condiții pentru dobândirea calității de expert tehnic extrajudiciar

Art. 4. (1) Poate dobândi calitatea de expert tehnic extrajudiciar în oricare dintre specializări (amenajarea teritoriului sau urbanism) persoana fizică cu domiciliul în România care îndeplinește următoarele condiții:

 1. este cetățean român;
 2. este specialist atestat de către RUR de cel puțin 5 ani, cu drept de semnătură în domeniul amenajării teritoriului și/sau urbanismului, după cum urmează:
  1. simbolul B pentru specializarea amenajarea teritoriului;
  2. simbolul D pentru specializarea urbanism;
 3. cunoaște limba română;
 4. are capacitate de exercițiu deplină;
 5. este aptă din punct de vedere medical pentru îndeplinirea activității de expert;
 6. nu are antecedente penale sau sancțiuni disciplinare;
 7. se bucură de o bună reputație profesională și socială;
 8. a promovat examenul organizat în acest scop.

(2) Prin excepție de la alin. (1) lit. h), poate dobândi calitatea de expert extrajudiciar:

 1. specialistul cu drept de semnătură RUR care are calitatea de expert judiciar în domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului sau are experiență profesională de minimum 10 ani ca specialist atestat cu drept de semnătură pentru specializările menționate la alin. (1) lit. b), dovedită prin portofoliu de documentații;
 2. arhitecții-șefi cu o experiență profesională pe post de minimum 5 ani, după cum urmează:
  1. arhitecții-șefi de județ pentru ambele specializări;
  2. arhitecții-șefi de municipii și orașe pentru specializarea urbanism.

(3) Cetățeanul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European sau cetățeanul român care a obținut calificarea profesională necesară într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European poate dobândi calitatea de expert tehnic extrajudiciar în România, potrivit prezentului regulament, în aceleași condiții precum cetățenii români care au obținut calificarea profesională necesară în România.

(4) Recunoașterea diplomelor și a calificărilor profesionale obținute într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, necesare dobândirii în România a calității de expert tehnic extrajudiciar în oricare dintre specializări, va fi efectuată de către RUR potrivit Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Cetățeanul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European sau cetățeanul român care a dobândit calitatea de expert tehnic extrajudiciar într-o specializare într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, calitate certificată de către autoritatea competentă din respectivul stat, poate profesa în calitate de expert tehnic extrajudiciar în respectiva specializare în România, în condițiile legii, fiind exceptat de la procedura de examinare prevăzută de prezentul regulament, dar supus condițiilor de la alin. (3).

(6) La cererea solicitantului prevăzut la alin. (4), RUR recunoaște, fără efectuarea vreunei formalități de verificare, documentul de atestare profesională emis de către autoritatea competentă din celălalt stat. Cererea va fi însoțită de documentul ce atestă dobândirea calității de expert tehnic extrajudiciar în specializarea vizată într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, precum și de documente care certifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), c) și f), emise sau eliberate de către autoritățile competente din România sau din statul/statele în cauză.

(7) Dispozițiile alin. (3)—(6) se aplică în mod corespunzător și cetățenilor aparținând Confederației Elvețiene.

(8) Înscrierea expertului tehnic extrajudiciar prevăzut la alin. (3) și (4) în Lista experților se efectuează în cel mult 30 de zile de la data comunicării tuturor documentelor care fac dovada îndeplinirii condițiilor legale.

(9) Termenul prevăzut la alin. (8) poate fi prelungit de către Comisia de atestare o singură dată, pentru maximum 15 zile, prin notificare comunicată solicitantului înainte de expirarea sus-menționatului termen, notificarea urmând a include motivul și durata prelungirii, o atare prelungire neatrăgând obligativitatea reînnoirii documentelor cu valabilitate limitată.

Art. 5. Persoana care a dobândit calitatea de expert tehnic extrajudiciar în condițiile prezentului regulament poate efectua, în temeiul respectivei calități, numai expertize tehnice extrajudiciare în specializarea în cauză, fără ca prin aceasta să fie interzis cumulul calităților de expert tehnic extrajudiciar în ambele specializări, dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile pentru fiecare (inclusiv condiția de promovare a atestării aferentă fiecărei specializări).

Art. 6. Calitatea de expert tehnic într-o specializare se dovedește cu legitimația și parafa emise în acest scop de către secretariatul RUR, în condițiile prezentului regulament.

Secțiunea a 2-a – Probele atestării

Art. 7. (1) Atestarea calității de expert tehnic extrajudiciar se realizează, de regulă, trimestrial, în funcție de numărul candidaților înscriși.

(2) Consiliul Superior al RUR va decide locul și data desfășurării atestării.

(3) Datele de susținere a probelor și restul detaliilor aferente se publică pe pagina de internet a RUR (www.rur.ro) cu cel puțin 30 de zile înaintea datei de începere a probei scrise.

(4) Atestarea se desfășoară în limba română și are ca scop verificarea pregătirii de specialitate a candidaților, a nivelului lor de cunoaștere a aplicării actelor normative din domeniu, precum și a legislației care reglementează procedura de expertiză extrajudiciară.

(5) Candidaților le va fi pusă la dispoziție bibliografia necesară pregătirii.

Art. 8. (1) Atestarea în vederea dobândirii calității de expert tehnic extrajudiciar constă într-o probă scrisă, cu 2 subiecte, sau o probă orală cu un singur subiect.

(2) Candidații prevăzuți la art. 4 alin. (1) susțin doar proba scrisă.

(3) Candidații prevăzuți la art. 4 alin. (2) susțin doar proba orală.

(4) Probele sunt distincte pe specializări și programarea lor va face posibilă prezentarea persoanelor interesate la atestare pentru ambele specializări.

Secțiunea a 3-a – Înscrierea la atestare

Art. 9. (1) Pentru înscrierea la atestare, candidatul va transmite prin poștă electronică următoarele documente:

 1. cerere de înscriere (conform anexei nr. 1);
 2. actul de identitate și, dacă este cazul, alt act doveditor al cetățeniei unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene,  aparținând Spațiului Economic European sau Confederației
  Elvețiene;
 3. atestatul de competență lingvistică privind cunoștințele de limbă română, pentru candidatul care nu este cetățean român;
 4. certificat/adeverință medical(ă) atestând că este apt din punct de vedere medical pentru desfășurarea activității de expert;
 5. certificat de cazier judiciar valabil;
 6. dovada achitării tarifului de atestare;
 7. portofoliu de documentații, pentru solicitanții prevăzuți la art. 4 alin. (2), respectiv portofoliu cu documentațiile avizate, pentru solicitanții prevăzuți la art. 4 alin. (3).

(2) Înscrierea la atestare se face conform calendarului stabilit pentru fiecare sesiune de atestare.

(3) Cuantumul tarifului de atestare se stabilește prin hotărâre a Consiliului Superior al RUR. Tariful de atestare este nereturnabil.

(4) Verificarea dosarelor de înscriere se va face de către secretariatul Comisiei de atestare, care va putea propune respingerea motivată dacă dosarul de înscriere al candidatului nu îndeplinește toate condițiile prevăzute de lege și de prezentul regulament.

Secțiunea a 4-a – Mandatul și competența comisiilor

Art. 10. (1) Atribuțiile RUR în legătură cu atestarea calității de expert tehnic extrajudiciar în oricare dintre specializări se vor exercita de către o comisie de atestare.

(2) Comisia de atestare se constituie prin hotărâre a Consiliului Superior al RUR.

(3) Comisia de atestare (denumită în continuare Comisia) este formată din 3 membri titulari și un membru supleant, astfel:

 1. președinte, ales dintre membrii Consiliului Superior al RUR, exercitând puteri de reprezentare;
 2. 2 membri titulari, specialiști atestați de RUR, cu drept de semnătură de minimum 10 ani, desemnați de Consiliul Superior;
 3. 1 membru supleant, îndeplinind aceleași condiții ca membrii titulari.

(4) În situația absentării președintelui, acesta va mandata unul dintre ceilalți membri titulari.

(5) Comisia de atestare îndeplinește, în principal, următoarele atribuții:

 1. stabilește bibliografia pentru atestarea candidaților;
 2. elaborează subiectele pentru proba orală, elaborează subiectele pentru proba scrisă și stabilește baremul de evaluare și notare, cu asigurarea confidențialității acestora din momentul elaborării acestora până la data susținerii sesiunii de atestare;
 3. corectează și notează răspunsurile fiecărui candidat;
 4. completează și semnează fișele individuale de atestare a candidaților, pe baza rezultatelor obținute la proba din cadrul sesiunii de atestare.

(6) La încheierea sesiunii de atestare, activitatea Comisiei de atestare se consemnează într-un proces-verbal, semnat de toți membrii acesteia prezenți la sesiunea de atestare.

Art. 11. Comisia își va desfășura activitatea la sediul central al RUR sau în teritoriu, iar secretariatul Comisiei va fi asigurat din personalul secretariatului propriu al RUR.

Art. 12. (1) Comisia de soluționare a contestațiilor este constituită în mod similar Comisiei de atestare.

(2) Mandatul Comisiei și al Comisiei de soluționare a contestațiilor este de 2 ani.

Secțiunea a 5-a – Atestarea

Art. 13. (1) Cu 24 de ore înainte de data de susținere a probei scrise, Comisia aprobă două variante de subiecte cu teme multiple și baremele de punctare a probei scrise.

(2) Accesul candidaților în sala de atestare se face pe baza listei întocmite cuprinzând numele celor ale căror dosare de înscriere au fost admise, listă afișată online cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea probei.

(3) În sala de atestare au acces candidații, membrii Comisiei și secretariatul Comisiei.

(4) Prezența la atestare se verifică prin actele de identitate ale candidaților, care se confruntă cu lista prevăzută la alin. (2).

(5) Subiectul probei orale va urmări: rezolvarea, de principiu, a unei probleme din exercițiul practic profesional (studiu de caz), precum și legislația aplicabilă.

(6) Candidații vor susține proba scrisă pe coli de hârtie tip cu antetul și ștampila RUR. Datele de identificare (numele, prenumele, seria și numărul actului de identitate) se completează de către fiecare candidat în caseta prevăzută în acest scop pe prima coală, după care se verifică de către personalul de supraveghere, se acoperă, se lipește și se ștampilează.

(7) Candidații pot avea asupra lor, exclusiv pe suport hârtie, documentele prevăzute în bibliografia specifică, pe care le pot consulta pentru susținerea probei.

(8) Durata probei scrise este de 2 ore din momentul comunicării subiectului.

(9) La terminarea lucrării sau cel mai târziu la expirarea duratei probei, candidatul va preda lucrarea, semnând în acest scop în rubrica specială din Lista candidaților. Respectiva listă se va anexa la procesul-verbal al desfășurării probei scrise, ce se va întocmi de către Comisie.

(10) Lucrările scrise se corectează de către membrii Comisiei pe baza baremului de punctare.

(11) Comisia stabilește termenul de corectare a lucrărilor aferente probei scrise, în funcție de numărul de candidați înscriși și specializarea solicitată.

(12) Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut notă finală cel puțin egală cu 8.

(13) Proba orală se notează de către Comisia de atestare cu „admis” sau „respins”, pentru fiecare candidat în parte.

(14) Lista cuprinzând rezultatele examenului de atestare se afișează pe pagina de internet a RUR.

(15) Contestațiile se depun online în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor.

(16) Rezultatele necontestate în termenul stabilit, precum și rezultatele din urma soluționării contestațiilor sunt definitive.

Art. 14. Dobândește calitatea de expert tehnic extrajudiciar în specializare candidatul care a fost declarat „admis”.

Art. 15. Validarea rezultatelor finale ale atestării pentru dobândirea calității de expert tehnic extrajudiciar în specializare se va face prin hotărâre a Consiliului Superior al RUR, publicată pe pagina de internet a RUR.

Secțiunea a 6-a – Evidența experților tehnici extrajudiciari și legitimația de expert tehnic extrajudiciar

Art. 16. RUR va întocmi Lista experților cuprinzând persoanele care au promovat procedura de atestare pentru atribuirea calității de expert tehnic extrajudiciar.

Art. 17. Experții înscriși în Lista experților au obligația ca, în termen de 30 de zile, să notifice RUR în privința oricărei modificări a datelor lor cu caracter personal supuse publicării sau a altor informații care au stat la baza admiterii dosarului/cererii lor de înscriere. Nerespectarea acestei obligații constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit Regulamentului privind organizarea și  funcționarea Comisiei de disciplină și procedura disciplinară.

Art. 18. Calitatea de expert tehnic extrajudiciar se poate exercita numai pe baza legitimației și a parafei atestând respectiva calitate.

Art. 19. Legitimațiile și parafele se vor emite pe baza hotărârilor Consiliului Superior al RUR de validare a rezultatelor sesiunilor de atestare organizate, conform modelelor prevăzute în anexa nr. 2, pe baza achitării unui tarif de emitere, al cărui cuantum se stabilește și se actualizează periodic de către Consiliul Superior al RUR.

Art. 20. Legitimațiile se vizează la 3 ani, pe baza achitării unui tarif de reînnoire a legitimației, al cărui cuantum se stabilește și se actualizează periodic de către Consiliul Superior al RUR.

Art. 21. (1) În exercitarea calității de expert tehnic extrajudiciar, expertul va semna și va aplica parafa pe toate piesele componente ale dosarului de expertiză extrajudiciară, precum și pe corespondența de specialitate.

(2) Experții tehnici extrajudiciari au obligația ca, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, să depună la secretariatul RUR un raport de activitate pe anul precedent, care să conțină, în mod succint, informații despre activitatea desfășurată ca expert tehnic extrajudiciar.

CAPITOLUL III – Formarea profesională continuă a experților tehnici extrajudiciari

Secțiunea 1 – Suspendarea și încetarea calității de expert tehnic extrajudiciar

Art. 22. (1) Dreptul de exercitare a calității de expert tehnic extrajudiciar în oricare din specializări este condiționat de îndeplinirea obligației de formare profesională continuă. Consiliul Superior al RUR va stabili prin hotărâre necesarul de formare profesională anuală (în număr de ore) și modalitățile concrete în care se poate realiza formarea profesională continuă a experților tehnici  extrajudiciari în domeniu — specializările urbanism și/sau amenajarea teritoriului.

(2) Specialiștii cu drept de semnătură trebuie să cumuleze minimum 50 de credite de formare continuă într-un interval de 4 ani.

(3) Controlul îndeplinirii obligației de pregătire profesională continuă are loc pe baza declarației expertului extrajudiciar însoțită de documentele doveditoare, supuse verificării și evaluării de către RUR, conform Regulamentului privind formarea profesională continuă.

(4) Formarea profesională continuă în domeniu poate fi de tip formal și nonformal.

(5) Constituie modalități de formare profesională continuă în cadru organizat, printre altele, participarea expertului extrajudiciar la:

 1. coordonarea și/sau elaborarea documentațiilor și/sau părților de documentații;
 2. cursuri de specialitate organizate sau recunoscute de către RUR;
 3. seminare, reuniuni, conferințe, congrese, ateliere de lucru și orice altă formă organizată pentru realizarea actualizării cunoștințelor și tehnicilor de exercitare a profesiei;
 4. concursuri de specialitate.

(6) De asemenea, constituie formare profesională continuă activitatea dedicată publicării, în calitate de autor sau coautor, de cărți, note, articole, eseuri, studii și alte materiale de specialitate, în țară sau străinătate, precum și efectuarea de expertize tehnice judiciare sau extrajudiciare în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului.

Art. 23. Secretariatul Comisiei va înregistra numărul orelor de formare profesională continuă realizate de către fiecare expert, pe baza documentației justificative depuse, situație ce se va alătura evidenței expertizelor efectuate în cursul perioadei respective.

Art. 24. Neîndeplinirea prevederilor privind formarea profesională continuă duce la respingerea vizării periodice a legitimației de expert tehnic extrajudiciar.

Secțiunea a 2-a – Răspunderea disciplinară

Art. 29. Experții tehnici extrajudiciari răspund disciplinar pentru fapta culpabilă constând în nerespectarea legislației relevante, a oricăror alte dispoziții legale și/sau reglementări aplicabile în domeniu, a prezentului regulament, a hotărârilor obligatorii ale Consiliului Superior al RUR adoptate în temeiul OG nr. 2/2000 sau al prezentului regulament, precum și pentru orice faptă săvârșită (prin acțiune/omisiune/orice act îndeplinit) în exercițiul respectivei calități sau în legătură cu acesta care aduce atingere prestigiului profesiei sau RUR, orice astfel de faptă constituind abatere disciplinară. Constituie, de asemenea, abatere disciplinară exercitarea calității de expert tehnic extrajudiciar cu încălcarea principiilor și exigențelor deontologice ale profesiei, și anume:

 • integritate;
 • obiectivitate;
 • inexistența conflictului de interese;
 • independență;
 • concurență loială;
 • păstrarea secretului profesional;
 • competență profesională;
 • comportament demn;
 • sau a oricăror alte comandamente deontologice aplicabile.

Art. 30. Sancțiunile disciplinare aplicabile experților tehnici extrajudiciari sunt următoarele:

 1. avertisment scris;
 2. suspendarea dreptului de a efectua expertize tehnice extrajudiciare pe o perioadă cuprinsă între 3 luni și un an;
 3. încetarea calității de expert tehnic extrajudiciar.

Art. 31. Procedura disciplinară se va derula, iar deciziile disciplinare se vor adopta aplicându-se în mod corespunzător prevederile compatibile ale Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de disciplină și procedura disciplinară, aprobat prin Hotărârea nr. 105/2010 a Consiliului Superior al RUR, cu modificările ulterioare, Comisia de disciplină a RUR, în organizarea stabilită prin respectivul regulament, având competențe și în privința experților tehnici extrajudiciari în oricare din specializări.

Capitolul V – Dispoziții finale

Art. 32. Toate documentele referitoare la organizarea și desfășurarea atestării în vederea acordării calității de expert tehnic extrajudiciar în oricare din specializări, precum și cele referitoare la celelalte proceduri sau formalități prevăzute în acest regulament se arhivează, având termen de păstrare conform legii.

Art. 33. Orice tarif la care se face referire în prezentul regulament se poate plăti în contul bancar al RUR, detaliile fiind  publicate și pe pagina de internet a instituției.

Art. 34. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Descarcă:

 

expert tehnic extrajudiciar în domeniul amenajării teritoriului

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.