Se modifică modul de aplicare pentru Legea 15 din 2003

Se modifică modul de aplicare pentru Legea 15 din 2003

Se modifică modul de aplicare pentru Legea 15 din 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală.

Prin Hotărârea 748 din 18 august 2023 Guvernul României modifică Normele metodologice pentru aplicarea Legii 15/2023. Hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României partea I nr. 756/2023.

Hotărârea 748/2023 de modificare aplicare Legea 15 din 2003

Articol unic. — Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 896/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 588 din 19 august 2003, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (2), litera d) se abrogă.

2. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

Ce anume se abrogă? Se abrogă următoarea declarație de la art. 3 alin. (2) litera d):

d) declarația părinților solicitantului, pe propria răspundere, că nu dețin sau că nu au deținut în proprietate, în ultimii 10 ani, un teren în suprafața mai mare de 500 mp în mediul urban și de 5.000 mp în mediul rural, indiferent de localitatea în care este situat terenul.

Rămân astfel doar 3 documente de prezentat împreună cu cererea pentru atribuirea terenului:

  1. copie de pe certificatul de naștere;
  2. copie de pe actul de identitate;
  3. declarația solicitantului, pe propria răspundere, că nu deține sau că nu a deținut în proprietate o locuință ori un teren destinat construirii unei locuințe.

Prin această modificare tinerii nu mai depind de situația părinților privind posesiunea de terenuri în mediul urban sau rural. Lucrurile se simplifică în această privință.

Descarcă Anexa 2 la normele metodologice Legea 15 din 2003 (6960 downloads )

Legea 15 din 2003

Articolul 1

(1) Prezenta lege reglementează regimul atribuirii, la cerere, tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani a unei suprafețe de teren, din terenurile aflate în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale, pentru construirea unei locuințe proprietate personală.

(2) Atribuirea terenului se face în folosință gratuită pe durata existenței locuinței proprietate personală, în limita suprafețelor disponibile, prin hotărâre a consiliului local al comunei, orașului, municipiului sau sectorului municipiului București în care este situat terenul.

(3) Atribuirea terenurilor se face în ordinea de prioritate stabilită pe baza unor criterii aprobate prin hotărâre a consiliului local.

Articolul 2

Suprafețele de teren care pot fi atribuite tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit prevederilor art. 1, vor fi cuprinse între 150 m² și 300 m² în municipii și sectoarele municipiului București, între 250 m² și 400 m² în orașe și între 250 m² și 1.000 m² în comune și satele aparținătoare unităților administrativ-teritoriale.

Articolul 3

(1) De prevederile art. 1 beneficiază, o singură dată, tinerii care, la data depunerii cererii prevăzute la art. 4, au vârsta de până la 35 de ani și îndeplinesc următoarele condiții:

  1. au împlinit vârsta de 18 ani;
  2. la data depunerii cererii, precum și la data rezolvării acesteia nu au avut sau nu dețin în proprietate o locuință ori un teren destinat construirii unei locuințe proprietate personală, atât în localitatea în care se solicită atribuirea în folosință a unui teren, cât și în alte localități.

(2) Consiliile locale pot stabili criterii suplimentare față de cele prevăzute la alin. (1), în vederea atribuirii terenurilor disponibile.

Articolul 4

(1) Cererea pentru atribuirea terenului se depune la consiliul local al comunei, orașului, municipiului sau sectorului municipiului București în care solicitantul are domiciliul.

(2) Cererea cuprinde numele și prenumele solicitantului și domiciliul acestuia, la care se anexează o copie de pe certificatul de naștere, o copie de pe cartea de identitate, o declarație a solicitantului, pe propria răspundere, în care se menționează că nu deține sau nu a deținut în proprietate o locuință ori un teren destinat construirii unei locuințe; o declarație similară se depune și la data rezolvării cererii.

Articolul 5

Consiliul local căruia i-a fost adresată cererea de atribuire a terenului pentru construirea unei locuințe proprietate personală se va pronunța asupra acesteia, prin hotărâre, în condițiile prevăzute de lege.

Articolul 6

(1) Beneficiarul terenului pentru construirea unei locuințe proprietate personală este obligat să înceapă construcția locuinței în termen de un an de la data atribuirii terenului și să o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În cazul nerespectării condițiilor prevăzute la alin. (1), prin hotărâre a consiliului local i se retrage beneficiarului dreptul de folosință asupra terenului atribuit.

(3) Planurile urbanistice zonale (PUZ) și planurile urbanistice de detaliu (PUD) privind ansambluri de locuințe-tip înșiruite sau cuplate care se realizează pe terenuri identificate potrivit art. 1 alin.

(2) se inițiază și se finanțează de consiliile locale.

Articolul 7

(1) Tinerii prevăzuți la art. 1 alin. (1), care construiesc locuințe proprietate personală pe terenul atribuit în baza prezentei legi, pot beneficia de credite în condițiile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Abrogat.

Articolul 8

După finalizarea construirii locuinței, consiliul local poate hotărî, la solicitarea proprietarului locuinței, vânzarea directă către acesta a terenului respectiv. Prețul de vânzare se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată de consiliul local.

Articolul 9

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice**) va elabora norme metodologice de aplicare a prezentei legi***), în termen de două luni de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.