Continutul cadru PUD model editabil si normativ

Continutul cadru PUD model editabil si normativ

Continutul cadru PUD model editabil si normativ – realizat în baza normativului Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic de detaliu, Indicativ G M 009 – 2000.

Legislație: Ordin nr. 37/N/08.06.2000 emis de Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 456/1994 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, modificată și completată prin Hotărârile Guvernului nr. 354/1995, nr. 70/1996, nr. 507/1997 și nr. 6/1998.

Ghidul a fost elaborat de Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului URBANPROIECT București.

Mergi la secțiunea de download

CUPRINS:

1. GENERALITĂȚI
1.1. Considerații de ordin general
1.2. Definiții
1.3. Scop și obiective
1.4. Domenii de cuprindere, reglementări, condiții de elaborare
1.5. Cadrul legal
2. METODOLOGIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
2.1. Etape de elaborare
2.2. Structura documentației
2.3. Criterii pentru alegerea amplasamentelor
2.4. Modul de prezentare
2.5. Valoarea tehnică și juridică, aplicabilitatea
3. CONȚINUT CADRU
3.1. Planul urbanistic de detaliu (P.U.D.)

1. GENERALITĂȚI

1.1. Considerații de ordin general

Amenajarea teritoriului și urbanismului reprezintă activități complexe de interes general și reflectă expresia politicilor economice, sociale, culturale și ecologice, având ca scop dezvoltarea echilibrată a teritoriului și localităților țării într-o concepție unitară și în concordanță cu valorile și aspirațiile societății.

Investițiile, principalul instrument prin care se realizează obiectivele de amenajare a teritoriului și și de dezvoltare urbanistică, prin resursele materiale și umane pe care le antrenează reprezintă un important vector al economiei, cu puternice valențe dinamizatoare.

Construirea în cadrul unei localități este supusă unor reglementări urbanistice unitare și coerente la nivel național, care pun în valoare conceptul unanim acceptat al dezvoltării durabile, respectul față de mediul înconjurător și valorile urbanistice și în concordanță cu aspirațiile colectivității umane.

Documentațiile prevăzute de lege la nivelul unei localități sunt planurile de urbanism și regulamentele locale de urbanism. Acestea reprezintă documentații obligatorii pentru etapele ulterioare de proiectare, autorizare și realizare a obiectivului propus.

1.2. Definiții

Planul urbanistic de detaliu (P.U.D.) reprezintă documentația prin care se asigură condiții de amplasare, dimensionare, conformare și servire edilitară a unuia sau mai multor obiective, pe o parcelă, în corelare cu funcțiunea predominantă și vecinătățile imediate.

Planul urbanistic de detaliu are caracter de reglementare specifică și se elaborează pentru aprofundarea prevederilor din planul urbanistic general sau din planul urbanistic zonal, corelate cu condiționările din certificatul de urbanism.

Planul Urbanistic de Detaliu – studiu de amplasament (P.U.D. – S.A.) reprezintă documentația înscrisă în planul urbanistic de detaliu care fundamentează prin variante de analiză pe mai multe amplasamente, opțiunea pentru realizarea unei construcții compatibilă cu funcțiile urbane, conform prevederilor planurilor urbanistice generale sau zonale și corelate cu condiționările din certificatul de urbanism.

P.U.D. – S.A. are ca finalitate prezentarea comparată a indicatorilor economici și urbanistici proprii fiecărei variante analizate în scopul luării celei mai corecte hotărâri privind alegerea amplasamentului.

1.3. Scop și obiective

Scop:

 • Punerea la dispoziția autorităților publice locale, elaboratorilor și avizatorilor a unei metodologii unitare și coerente – în formă și conținut – aplicabilă pe întreg teritoriul național, în vederea identificării și delimitării terenurilor destinate construirii unor obiective, precum și stabilirii condițiilor de realizare pe terenul identificat.
 • Utilizarea rațională a terenurilor în corelare cu funcțiunile urbanistice prevăzute prin P.U.G. sau P.U.Z.
 • Fundamentarea realizării unor obiective de utilitate publică.
 • Corelarea intereselor generale ale colectivității locale cu interesele particulare în valorificarea terenurilor (și reciproca are aceeași valabilitate).
 • Facilitatea elaborării unor proiecte ulterioare de investiții.
 • Modificarea (în situații riguros justificate) limitei intravilanului în scopul asigurării suprafețelor necesare dezvoltării unei localități sau edificării unor funcțiuni dificil de integrat în teritoriul existent.

Obiective:

 • Asigurarea condițiilor de implementare a programelor naționale sau locale de dezvoltare sau reabilitare (ex. construcția de locuințe, infrastructură majoră sau edilitară etc.).
 • Valorificarea în scop economic, social sau utilitar a terenurilor libere sau care devin libere ca urmare a dezafectării unor construcții sau amenajări din intravilanul localităților.
 • Reabilitarea – prin efectul planurilor urbanistice – unor zone din intravilan cu dispariția de amenajare și echipare.
 • Concretizarea măsurilor de protecție a mediului și de reconstrucție ecologică proprii zonei abordate în conformitate cu programele și proiectele specifice.
 • Reglementări pentru protecția, conservarea sau punerea în valoare – după caz – a patrimoniului istoric și de arhitectură, a siturilor valoroase de pe teritoriul analizat.

1.4. Domenii de cuprindere, reglementări, condiții de elaborare

Domenii de cuprindere:

Planul urbanistic de detaliu cuprinde orice funcțiune a localității, pentru care se solicită realizarea unei construcții, amenajări, spații verzi etc., în cadrul unei parcele.

Principalele domenii pentru care se elaborează P.U.D. sunt:

 • Activități productive.
 • Activități prestatoare de servicii.
 • Locuințe de toate categoriile.
 • Instituții publice.
 • Activități social culturale, de învățământ etc.
 • Noduri de circulație.
 • Parcaje
 • Construcții de gospodărie comunală.
 • Amenajări exterioare.
 • Spații verzi (noi sau existente reamenajate).
 • Alte construcții de diferite destinații.
Reglementări:

Planul urbanistic de detaliu trebuie să abordeze și să cuprindă reglementări cu privire la:

 • Regimul juridic, economic și tehnic al terenului și construcțiilor;
 • Compatibilitatea funcțiunilor și conformarea construcțiilor, amenajărilor și plantațiilor;
 • Relații funcționale și estetice cu vecinătatea;
 • Asigurarea accesibilității și racordarea la rețelele edilitare;
 • Permisivități și constrângeri urbanistice, inclusiv ale volumelor construite și amenajărilor.

Legat de conținutul reglementărilor de mai sus P.U.D. trebuie să soluționeze în detaliu:

 • Modul de ocupare și utilizare a terenului (P.O.T. și C.U.T.);
 • Funcțiunea și aspectul arhitectural al construcției (construcțiilor) și amenajărilor;
 • Integrarea noilor construcției și corelarea lor cu cele existente învecinate (în situația în care amenajările și construcțiile existente rămân ca atare);
 • Intervenția, prin efectul reabilitării asupra construcțiilor și amenajărilor existente învecinate, în scopul armonizării cu construcțiile și amenajările propuse (unde este cazul).
 • Circulația carosabilă și pietonală, corelate cu traficul din zonă și relațiile cu zonele învecinate – accesele pietonale și auto;
 • Parcaje, spații de recreere și de joacă (obligatorii în cazul P.U.D. pentru locuințe);
 • Echiparea edilitară – impactul asupra rețelelor existente în zonă (dezvoltări, modernizări etc.);
 • Funcționarea diferitelor forme de proprietate juridică a terenului – circulația acestora (dacă este cazul).
Condiții de elaborare
 • Exigență și acuratețe în analiza multicriterială a tuturor problemelor și aspectelor ce intervin pe parcursul elaborării documentației;
 • Conlucrare și sprijin reciproc între inițiator, elaborator, autorități locale și alți factori interesați sau implicați;
 • Calitatea suportului topografic și a informațiilor primare, exprimare clară și sugestivă în piesele scrise și desenate.

1.5 Cadrul legal

Dintre principalele acte normative, cu implicații directe sau complementare asupra domeniului urbanismului, se menționează:

 • Legea nr. 50/1991/1997 – privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;
 • Legea nr. 10/1995 – privind calitatea în construcții;
 • Legea nr. 18/1991 – a fondului funciar;
 • Legea nr. 213/1998 – privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;
 • Legea nr. 54/1998 – privind circulația juridică a terenurilor;
 • Legea nr. 33/1994 – privind exproprierea pentru o cauză de utilitate publică;
 • Legea nr. 219/1998 – privind regimul concesiunilor;
 • Legea nr. 7/1996 – a cadastrului imobiliar și a publicității imobiliare;
 • Legea nr. 69/1991/1997 – privind administrația publică locală;
 • Legea nr. 137/1995 – privind protecția mediului (modificată prin Legea nr. 159/1999);
 • Legea nr. 82/1998 – pentru aprobarea OG nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;
 • Legea nr. 107/1996 – a apelor;
 • Legea nr. 41/1995 – privind protecția patrimoniului național;
 • Legea nr. 96/1995 – pentru aprobarea OG nr. 12/1993/1995 privind achizițiile publice;
 • Legile privind aprobarea secțiunilor Planului de amenajare a teritoriului național;
 • HGR nr. 525/1996 – pentru aprobarea Regulamentului general de Urbanism;
 • HGR nr. 63/1994; HGR nr. 163/1997; HGR nr. 568/1998 – Regulamentul privind organizarea licitațiilor pentru achiziții publice de bunuri și servicii;
 • Codul civil;
 • Ordinul ministrului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr. 21/N/10.04.2000 pentru aprobarea Ghidului privind elaborarea și aprobarea Regulamentelor locale de Urbanism.
 • Ordinul ministrului Sănătății nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației;
 • Ordinul comun nr. 214/RT/16/NN/martie 1999 al ministrului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului și al ministrului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului pentru aprobarea procedurilor de promovare a documentațiilor și de emitere a acordului de mediu la planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului.

Conform legislației în vigoare, elaborarea unui plan urbanistic de detaliu este solicitată prin certificatul de urbanism, în vederea detalierii unor prevederi ale documentațiilor de urbanism din categoriile superioare (P.U.G. sau P.U.Z.).

Certificatul de urbanism, ca sumă de informații juridice, economice și tehnice asupra unei parcele, se emite unui sau mai multor solicitanți, pe baza prevederilor P.U.G. sau P.U.Z. În sens invers, un singur solicitant poate cere eliberarea certificatului de urbanism pentru mai multe parcele răspândite în localitate. Pe baza certificatelor de urbanism emise, solicitantul alege parcela ce răspunde opțiunilor sale și condițiilor de amplasare și conformitate din certificat, după care poate aborda elaborarea P.U.D.

Emiterea certificatului de urbanism nu se poate condiționa de elaborarea prealabilă a unui plan urbanistic de detaliu.

2. METODOLOGIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

2.1. Etape în elaborare

Procesul elaborării Planului urbanistic de detaliu implică parcurgerea următoarelor etape:

 • Inițierea elaborării planului urbanistic de detaliu pentru realizarea unui obiectiv sau mai multor obiective, pe un amplasament unic sau în variante alternative pe mai multe amplasamente.

Inițiativa poate aparține:

 • Colectivităților locale prin consiliul lor;
 • Unor persoane fizice sau juridice interesate;
 • Consiliilor județene – pentru obiective de interes județean;
 • Guvernului sau instituțiilor guvernamentale – pentru obiective de interes național;
 • Asociațiilor constituite între parteneri.

Denumirea utilizată în prezenta metodologie pentru cel care a declanșat inițiativa: inițiator.

 • Participarea populației

Participarea populației se realizează prin informare, consultare, alte forme.

Forma de participare: individual sau prin asociere, în condițiile legii.

Sarcina organizării și desfășurării procesului de participare a populației revine conform legii, după caz, inițiatorului.

Participarea populației se desfășoară diferențiat, în funcție de amploarea, importanța și impactul social al obiectivului pentru care se întocmește planul urbanistic de detaliu.

Informarea și consultarea populației este obligatorie indiferent de inițiatorii lucrării.

Informarea populației

Este activitatea prin care se fac publice obiectivele programelor de dezvoltare urbanistică a localităților, intențiile privind elaborarea unor documentații de urbanism, fazele acestora, scopul și conținutul lor.

Consultarea populației

Reprezintă procesul prin care populația își exprimă opiniile privitor la programele urbanistice și la documentațiile de urbanism aferente.

Consultarea populației se face după elaborarea planului urbanistic de detaliu prin prezentarea acestuia în cadrul unei expoziții (de regulă la primărie), și prin mass-media.

 • Tema program

Cuprinde principalele probleme care urmează a fi soluționate prin planul urbanistic de detaliu, inclusiv opțiunea de elaborare în cadrul acestuia a unor studii de amplasament.

Se elaborează de către inițiator sau de o firmă specializată în documentații de urbanism, agreată de acesta.

În lipsa temei – program planul urbanistic de detaliu se elaborează pe baza prezentei reglementări tehnice.

 • Licitația pentru elaborarea documentației

Reprezintă o activitate organizată și finanțată de către inițiator și care are ca finalitate desemnarea persoanei juridice care va întocmi documentația – denumit elaborator.

Pentru participa cu oferte, în condițiile reglementărilor în vigoare, firme specializate care au înscris la registrul comerțului activități legate de elaborarea documentațiilor de urbanism.

Pentru documentații finanțare integral sau parțial din fonduri publice, definite conform legii, licitația este obligatorie.

Pentru documentații finanțate din surse constituite de către persoane fizice sau juridice private licitația nu este obligatorie.

Licitația se organizează conform Ordonanței Guvernului nr. 12/1993/1995 și HGR nr. 63/1994 modificată și completată prin HGR nr. 163/1997 și HGR nr. 568/1998 privind achizițiile publice, elaborarea documentației fiind asimilată cu prestarea de servicii.

Deoarece în marea majoritate a cazurilor costul elaborării documentațiilor se înscrie în plafonul prevăzut de HGR nr. 63/1994/1997, procedura de licitație curentă este ”oferta de preț”.

În cazul în care inițiatorul evaluează un cost al elaborării documentației superior plafonului pentru procedura selecției cu oferta de preț, se vor adopta procedurile de licitație prevăzute în OG nr. 12/1993/1995.

Numărul minim de oferte de preț este trei.

Documentația necesară pentru lansarea licitația prin cerere de oferte de preț se elaborează de către inițiator.

Fără a avea caracter obligatoriu, ofertanții pot utiliza ”Metodologia de calcul a onorariilor și prețurilor pentru proiectarea investițiilor și studiilor în domeniul urbanistic și amenajării teritoriului, aprobată cu Ordinul MLPAT nr. 11/N/1.06.1994.

Fiecare ofertant are voie să propună o singură ofertă de preț care nu poate fi schimbată. Nu vor avea loc nici un fel de negocieri între inițiator și ofertant cu privire la oferta de preț.

Câștigătoare este oferta care demonstrează elaborarea altor lucrări similare, capabilitate și un preț acceptabil. Oferta cu cel mai scăzut preț nu este garanția elaborării unei lucrări de calitate.

 • Contractul

Cuprinde obligațiile părților semnatare privitor la elaborarea, recepția și decontarea documentației.

 • Elaborarea P.U.D.
Baza elaborării
 • Programul și strategia de dezvoltare a localității – capitol legat de obiectul planului urbanistic de detaliu;
 • Prevederile planului urbanistic general sau planului urbanistic zonal – dacă există – (căi de comunicație, funcțiuni, echipare edilitară etc.) cu implicații asupra amplasamentului (amplasamentelor) studiat (studiate);
 • Studii de fundamentare și proiecte de investiții existente cu implicații sau impact asupra amplasării și realizării obiectivului;
 • Stadiul și perspectivele dezvoltării infrastructurii localității;
 • Prevederile regulamentului local de urbanism privitor la condițiile de amplasare și realizare a construcțiilor;
 • Suport topografic scara 1:5000 sau 1:2000 pentru încadrarea în localitate sau zonă;
 • Suport cadastral sau topografic scara 1:500 sau 1:1000 conținând:
  • Construcții învecinate (destinații, aliniere, regim de înălțime etc.);
  • Rețeaua stradală (alei, străzi, bulevarde etc.);
  • Rețeaua edilitară (apă, canalizare, gaze, energie termică, electricitate, telefonie etc.);
  • Amenajări exterioare și dotări (parcuri, scuaruri, terenuri pentru sport, locuri de joacă pentru copii, zone protejate etc.);
 • Propunerile și recomandările populației rezultate din faza de informare.
Etapele de lucru

Elaborarea propunerilor preliminare

Se întocmesc pe baza situației existente și a materializării prevederilor temei program.

Consultările pe parcurs

Se fac cu inițiatorul, cu autoritatea publică locală și cu compartimentul de specialitate al consiliului județean ( în baza calității oferite de lege de coordonator al activității de urbanism și amenajarea teritoriului la nivel județean) și au ca obiect:

 • Analiza propunerilor preliminare;
 • Concepția de structură și conținut al planului urbanistic de detaliu;
 • Variante de soluții.

Redactarea și predarea proiectului

Piese scrise și desenate conform prevederilor capitolului 3.

Proiectul se redactează în 2 exemplare complete sau conform prevederilor din contract, pentru documentația de bază și câte un extras pentru documentațiile specifice (avize/acorduri).

Se consideră ca îndeplinite obligațiile elaboratorului față de inițiator odată cu predarea către acesta a documentațiilor menționate.

Dacă contractul între părți nu prevede altă clauză, predarea către inițiator a documentațiilor dă dreptul elaboratorului de a deconta contravaloarea contactată cu obligația de a introduce ulterior în documentație condițiile și recomandările din avize/acorduri.

 • Avize și acorduri

Se emit de către organismele abilitate prin lege, pe baza documentațiilor specifice întocmite de către elaborator.

Obligația transmiterii cererii și documentației specifice către emitentul avizului/acordului revine inițiatorului.

Următoarele avize se consideră esențiale pentru o documentație de tip P.U.D.:

 • Avizul consiliului local – în calitate de gestionar al terenurilor și de girant al programelor de dezvoltare a localității – forme de proprietate asupra terenurilor – planuri și regulamente de urbanism;
 • Avizul unic al consiliului județean – în calitate de coordonator al activității de urbanism și amenajarea teritoriului – condiționări și recomandări, inclusiv avizele organismelor teritoriale solicitate prin certificatul de urbanism;
 • Avize ale organismelor centrale, solicitate prin certificatul de urbanism (după caz).

Documentațiile, pentru care în termen de 30 de zile de la depunerea lor nu s-a primit răspuns, se consideră avizate.

 • Definitivarea documentației

Se face prin introducerea eventualelor recomandări, condiții și completări din avize/acorduri.

Introducerea în documentație a recomandărilor, condițiilor și completărilor este obligația elaboratorului (indiferent dacă contravaloarea contractului a fost decontată) și se face pe baza consultărilor cu inițiatorul și cu acceptul acestuia.

 • Aprobarea documentației

Se face după obținerea tuturor avizelor/acordurilor și definitivarea documentației. De regulă, hotărârea aprobării unui P.U.D. sau P.U.D. – S.A. se emite de către consiliul local (dacă legea nu prevede altfel).

2.2. Structura documentației

Planul urbanistic de detaliu este structurat pe trei paliere în ordinea elaborării lor:

 • Studii de fundamentare, incluzând planurile cadastrale sau topografice la zi, studiu geotehnic, alte studii (după caz, în funcție de gradul de complexitate al problematicii).
 • Documentația de bază, cuprinzând piese scrise și desenate pentru amplasamentul studiat (în cadrul P.U.D.) sau pentru soluții alternative, pe mai multe amplasamente studiate (în cadrul P.U.D. – S.A.).
 • Documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor, întocmite de proiectantul P.U.D. în conformitate cu solicitările din certificatul de urbanism (documentații specifice – extrase din P.U.D. pe domenii).

2.3. Criterii pentru alegerea amplasamentelor

Principalele criterii pentru alegerea unui amplasament:

 • Să figureze în intravilanul aprobat al localității.
 • Să justifice introducerea, prin extinderea intravilanului, a unor funcțiuni greu de integrat în intravilanul existent.
 • Destinația obiectivului (obiectivelor) să corespundă cu funcțiunea prevăzută în planul urbanistic general sau planul urbanistic zonal (când acesta există).
 • Să nu fie afectat de servituți și interdicții de construire (teren inundabil, teren alunecător, culoar de protecție a unor rețele subterane sau supraterane, zone protejate, zone de protecție etc.).
 • Terenul trebuie să aibă o situație juridică clară, dovedită prin acte de proprietate cu caracter definitiv.
 • Să fie accesibil rutier și pietonal.
 • Să fie viabilizat prin lucrări de infrastructură tehnico-edilitară, existente sau prevăzute.
 • Construcțiile prevăzute a se realiza să se încadreze ca volumetrie, compoziție și tratare arhitecturală cu vecinătățile.
 • Amenajările și construcțiile ce se au în vedere, să inducă efecte sociale favorabile și să nu agreseze ecologic zona aferentă.

2.4. Modul de prezentare

 • Condiții minime obligatorii:
 • Claritate în structurare și coerență în prezentare.
 • Informațiile din partea scrisă să fie corelate și să aibă corespondent în partea desenată.
 • Grad ridicat de precizie a desenelor.
 • Redactare pe suport topografic la zi sau pe suport cadastral (dacă planul cadastral există).

2.5. Valoarea tehnică și juridică, aplicabilitatea

Planul urbanistic de detaliu aprobat:

Deschide calea realizării investiției, facilitând:

 • Elaborarea proiectelor investiției (studii de fezabilitate, proiecte tehnice, detalii de execuție).
 • Eliberarea autorizației de construire

Reprezintă act de autoritate al administrației publice locale utilizat în clarificarea unor litigii cu persoane fizice sau juridice.

Document pentru respingerea cererilor de autorizare de construire care nu corespund prevederilor planului urbanistic de detaliu.

Fundamentează solicitarea unor fonduri de la bugetul statului pentru realizarea unor obiective de utilitate publică.

3. CONȚINUTUL CADRU

3.1. PLANUL URBANISTIC DE DETALIU (P.U.D.)

 • STUDII DE FUNDAMENTARE

Scările uzuale vor fi 1:500 sau 1:1000, cuprinzând parcela în studiu și vecinătățile.

Planul va conține elemente de planimetrie și de nivelment; marcarea construcțiilor de pe parcelă, cu funcțiunea și regimul de înălțime; cote de nivel care să susțină sistematizarea verticală; denumirea și direcționarea străzilor limitrofe; vecinătățile cu marcarea construcțiilor, funcțiunilor și regimul de înălțime; servituți ale unor magistrale de energie și hidroedilitare, rețele edilitare.

În situația în care inițiatorul nu poate pune la dispoziția elaboratorului suportul cadastral sau topografic, acesta se va asigura, contra cost, prin grija elaboratorului P.U.D., în afara valorii licitate, cu precizarea corespunzătoare în contract.

Studiul geotehnic

Studiul geotehnic va trebui să certifice situarea terenului în zone ferite de riscuri naturale (inundații, alunecări de teren etc.) și să conțină datele privind stratificația și natura terenului de fundare (adâncimea de fundare, presiunea pe talpa fundației, nivelul apei freatice, soluții recomandate de fundare etc.).

Alte studii

De la caz la caz, în funcție de amploarea și complexitatea problematicii, propunerile P.U.D. se pot fundamenta și pe alte studii privind:

 • Organizarea circulației limitrofe amplasamentului, în relație cu zona din care face parte;
 • Determinarea unor zone de protecție a construcțiilor și amenajărilor de patrimoniu;
 • Determinarea unor zone de protecție față de surse de apă, stații de epurare, izvoare balneare, pilieri de siguranță, linii magistrale electrice, oleoducte, platforme pentru depozitarea deșeurilor menajere etc.;
 • Scheme de organizare tehnologică pentru produse, în cazul unui P.U.D. destinat activităților productive;
 • Analiză de evaluare a impactului asupra mediului, pentru subiecte ce pot genera probleme de protecție asupra mediului.

Studiile de fundamentare se pun la dispoziție de către inițiator sau se asigură contra cost prin grija elaboratorului (în ipoteza când acestea nu sunt întocmite).

Secțiunea download

Mai jos găsiți un fișier editabil în word cu conținutul cadru al planului urbanistic de detaliu. Datorită faptului că fiecare proiect prezintă propriile sale particularități și caracteristici, nu am găsit potrivit să introduc și variante de text. Elaboratorul planului urbanistic de detaliu va completa cerințele solicitate prin acest conținut cadru conform cu situația respectivă.

PUD-continut-cadru.docx (6551 downloads )  

Tags:

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.