Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții

Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții, din 05.07.2018

În vigoare de la 10 septembrie 2018

(1) Prezentul regulament stabilește cadrul normativ general, obiectivele, conținutul, organizarea și modul de exercitare a controlului de stat privind calitatea în construcții.

(2) Dispozițiile regulamentului sunt obligatorii pentru toți factorii implicați care fac obiectul activităților prevăzute la art. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările ulterioare, și care au obligația asigurării cerințelor fundamentale pentru obținerea unor construcții de calitate, potrivit responsabilităților fiecăruia stabilite în condițiile legii, în etapele de proiectare, de verificare tehnică a proiectelor, de producere și furnizare de produse pentru construcții, execuție și recepție a construcțiilor, precum și în etapele de exploatare, expertizare tehnică și intervenții la construcțiile existente și de postutilizare a acestora.

Art. 2. –

Controlul de stat al calității în construcții constituie o componentă a sistemului calității în acest domeniu, sistem stabilit prin Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare, prin care statul exercită controlul în toate componentele acestuia, în scopul prevenirii sau limitării unor situații ce pot apărea la construcții și care pot pune în primejdie sau afecta negativ viața, sănătatea, mediul înconjurător sau pot cauza pierderi materiale unor persoane, entități sau societății, în parte sau în ansamblul ei.

Art. 3. –

(1) Controlul de stat al calității în construcții se aplică tuturor construcțiilor, inclusiv instalațiilor aferente acestora, indiferent de forma de proprietate, destinație, categorie și clasă de importanță sau sursa de finanțare, cu excepția locuințelor unifamiliale parter și anexelor gospodărești din proprietatea persoanelor fizice, situate în mediul rural și în satele aparținătoare municipiilor și orașelor, precum și construcțiilor provizorii și lucrărilor de construcții care se pot executa fără autorizație de construire sau desființare, după caz, potrivit legii.

(2) Instalațiile aferente construcțiilor sunt cele definite potrivit art. 2 alin. (2) din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare.

(3) Controlul prevăzut la alin. (1) se exercită atât la lucrările noi, la construcțiile existente, cât și la lucrările de intervenții în timp, diferențiat, potrivit legii, în toate etapele ciclului de existență a construcțiilor.

(4) Lucrările de intervenții în timp se efectuează potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare.

(5) Exigențele privind calitatea și controlul calității instalațiilor, utilajelor și echipamentelor tehnologice de producție/industriale se stabilesc și se realizează, potrivit legii, prin reglementări specifice fiecărui domeniu de activitate.

Art. 4. –

Controlul de stat este independent de factorii implicați în activitățile prevăzute la art. 1 alin. (2).

Art. 5. –

Controlul de stat al calității în construcții urmărește, în principal, următoarele obiective:

a) îndeplinirea, de către organele de specialitate ale administrației publice centrale, comisiile tehnice sau operatorii economici, a obligațiilor prevăzute de lege referitoare la:

(i) declararea, certificarea, în condițiile legii, a performanței și a conformității produselor pentru construcții;

(ii) agrementarea tehnică pentru produse sau seturi, denumite produse pentru construcții, care nu fac obiectul unei specificații tehnice;

(iii) atestarea și autorizarea specialiștilor în domeniul construcțiilor;

(iv) acreditarea și/sau autorizarea laboratoarelor de analiză și încercări în construcții;

(v) certificarea sistemelor de management al calității în construcții;

(vi) certificarea performanței energetice și auditarea energetică a clădirilor;

(vii) alte obligații similare prevăzute de dispozițiile legale în vigoare;

b) respectarea, de către toți factorii care contribuie sau sunt implicați în producerea și furnizarea de produse pentru construcții, în conceperea, realizarea, exploatarea și postutilizarea construcțiilor, a prevederilor legale privind:

(i) reglementările tehnice în construcții;

(ii) declararea, certificarea, în condițiile legii, a performanței și conformității produselor pentru construcții;

(iii) agrementarea tehnică pentru produse sau seturi, denumite produse pentru construcții, care nu fac obiectul unei specificații tehnice;

(iv) verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor;

(v) verificarea calității lucrărilor executate, expertizarea tehnică a execuției construcțiilor, precum și auditul energetic al clădirilor;

(vi) implementarea sistemului de management al calității în construcții;

(vii) verificarea calității execuției lucrărilor pentru care, în condițiile legii, se emit autorizații de construire/desființare, prin diriginți de șantier autorizați, angajați ai investitorilor și prin responsabili tehnici cu execuția autorizați, angajați ai executanților;

(viii) stabilirea de către proiectant a modului de tratare a neconformităților identificate în etapa de proiectare și a defectelor apărute în etapa de execuție, la construcțiile la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerințelor, precum și urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate după însușirea acestora de către verificatori de proiecte atestați, la cererea investitorului/proprietarului/beneficiarului/administratorului;

(ix) utilizarea de produse pentru construcții pentru care este declarată și certificată, în condițiile legii, performanța și conformitatea;

(x) funcționarea laboratoarelor de analize și încercări în construcții;

(xi) asigurarea activității metrologice în construcții;

(xii) recepția la terminarea lucrărilor, precum și recepția finală la expirarea perioadei de garanție;

(xiii) urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor și intervențiile în timp asupra acestora;

(xiv) postutilizarea construcțiilor;

c) respectarea prevederilor autorizațiilor de construire/desființare, a avizelor, acordurilor și a altor documente referitoare la construcții, emise de autorități sau organe ale administrației publice centrale și locale, precum și de alte organe abilitate de lege;

d) îmbunătățirea sistemului calității în construcții și a regulamentelor aferente componentelor acestuia.

Art. 6. –

(1) Controlul de stat al calității în construcții se exercită, pentru obiectivele prevăzute la art. 2 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare, de către personalul cu atribuții de control și inspecție din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. și din cadrul instituțiilor prevăzute la art. 34 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare, prin structurile proprii de control ale acestora.

(2) Personalul cu atribuții de control și inspecție primește legitimație de control, insignă și ștampilă.

(3) Modelele legitimației de control, insignei și ștampilei sunt stabilite prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, respectiv ordine ale conducătorilor instituțiilor prevăzute la art. 34 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 7. –

Controlul de stat al calității în construcții se organizează și se exercită în mod diferențiat, pe bază de proceduri aprobate prin ordine ale ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, precum și ale conducătorilor instituțiilor prevăzute la art. 6, în următoarele moduri:

a) controale curente la factorii și operatorii economici implicați în procesul de proiectare, execuție și exploatare a construcțiilor, în diverse etape ale acestui proces, pe bază de programe trimestriale aprobate de conducerea Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. sau de către conducerile instituțiilor prevăzute la art. 34 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare, după caz;

b) controale prin sondaj la factorii și operatorii economici implicați în producerea și furnizarea de produse pentru construcții, în procesul de proiectare, execuție, recepție și exploatare a construcțiilor, în diverse etape ale acestui proces, efectuate din dispoziția conducerii Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. sau a conducătorilor inspectoratelor regionale și/sau județene/Inspectoratului în Construcții al Municipiului București – ICMB, precum și de către conducerile instituțiilor prevăzute la art. 34 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare, după caz;

c) controale în faze determinante ale execuției lucrărilor de construcții, pe baza programelor de control ale obiectivelor de investiții avizate de Inspectoratul Județean în Construcții – IJC/Inspectoratul în Construcții al Municipiului București – ICMB sau, după caz, de către structurile proprii de control din cadrul instituțiilor prevăzute la art. 34 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare, și a fazelor determinante acceptate. Prin fază determinantă se înțelege stadiul fizic la care o lucrare de construcții, odată ajunsă, nu mai poate continua fără acceptul scris al investitorului/beneficiarului, proiectantului și executantului;

d) controale tematice, dispuse de conducerea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, a Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. sau ale instituțiilor prevăzute la art. 34 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare, după caz, la factorii și operatorii economici implicați în producerea și furnizarea de produse pentru construcții, în procesul de proiectare, execuție și exploatare a construcțiilor, având ca obiect analiza unor probleme complexe legate de calitatea construcțiilor sau modul de funcționare și de aplicare a componentelor sistemului calității în construcții;

e) controale ca urmare a producerii unor accidente tehnice sau dezastre, în urma cărora se concluzionează că nu este asigurată cerința fundamentală “rezistență mecanică și stabilitate” și sunt puse în pericol viața sau integritatea corporală a cetățenilor sau se pot înregistra distrugeri totale sau parțiale ale construcției;

f) controale sectoriale, la operatorii economici implicați în producerea, furnizarea și punerea în operă a produselor pentru construcții, efectuate din dispoziția conducerii Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., în conformitate cu legislația europeană de armonizare a produselor pentru construcții.

Art. 8. –

(1) În exercitarea controlului de stat al calității în construcții, personalul cu atribuții de control și inspecție din cadrul instituțiilor prevăzute la art. 6 are următoarele obligații și răspunderi principale:

a) controlează calitatea execuției lucrărilor și dispune măsuri de oprire, refacere, expertizare tehnică a acestora, când se constată încălcarea de către executant a proiectului tehnic de execuție, precum și a reglementărilor tehnice, în vigoare la data execuției, în acord cu obligațiile ce îi revin potrivit legii;

b) controlează existența pieselor scrise și desenate din cadrul proiectelor și conformitatea conținutului acestora cu conținutul-cadru prevăzut în legislația în vigoare;

c) controlează corespondența între documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, proiectul tehnic de execuție, pentru lucrările ce se realizează, modul în care sunt corelate acestea cu caietele de sarcini, modul în care se respectă prevederile Legii nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare, și reglementările tehnice;

d) verifică dacă în contractele încheiate pentru proiectarea și execuția lucrărilor de construcții, inclusiv în anexele la contracte, sunt înscrise clauze referitoare la nivelul de calitate al construcțiilor, corespunzător cerințelor fundamentale prevăzute de lege;

e) controlează, pe parcursul execuției obiectivelor de investiții, în fazele determinante, dacă sunt îndeplinite, de către factorii implicați, condițiile tehnice din proiecte și reglementările tehnice și autorizează continuarea lor numai dacă sunt îndeplinite aceste condiții;

f) controlează modul de efectuare a recepției la terminarea lucrărilor potrivit prevederilor legale în vigoare, inclusiv a reglementărilor specifice emise de către autoritățile/instituțiile publice prevăzute la art. 34 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare;

g) controlează la proprietari, administratori și utilizatori de construcții modul de respectare a reglementărilor privind urmărirea comportării în exploatare și intervenții la construcții existente, precum și postutilizarea construcțiilor;

h) controlează în perioada de utilizare, la construcțiile pentru care a fost stabilită, prin norme și proiecte, urmărirea specială a comportării în exploatare, modul de respectare de către beneficiari, proprietari sau utilizatori a prevederilor elaborate în acest scop;

i) controlează și urmărește respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a accidentelor tehnice produse la construcții;

j) dispune măsuri proprietarilor, administratorilor sau utilizatorilor, pentru reducerea riscurilor privind siguranța vieții oamenilor, în condițiile legii, după caz:

(i) efectuarea de expertize tehnice la construcții, indiferent de forma de proprietate, destinație sau sursa de finanțare a acestora, atunci când în urma controlului se concluzionează astfel;

(ii) încetarea utilizării construcțiilor când în urma unei expertize se concluzionează că prin neasigurarea cerinței fundamentale rezistență mecanică și stabilitate este pusă în pericol viața sau integritatea corporală a cetățenilor sau poate cauza distrugerea totală sau parțială a construcției;

k) controlează existența și implementarea sistemelor de management al calității în construcții la persoanele fizice autorizate și juridice cu activitate în construcții;

l) controlează modul de respectare a agrementelor tehnice privind caracteristicile, domeniile și condițiile de utilizare ale produselor, procedeelor și echipamentelor agrementate, astfel încât să fie asigurate cerințele de calitate a construcțiilor și posibilitatea propunerii autorității de reglementare, după caz, a reanalizării sau suspendării agrementelor tehnice;

m) sesizează organele abilitate, cu privire la faptele ce pot fi încadrate ca infracțiuni, potrivit legii;

n) constată contravențiile și aplică sancțiunile prevăzute de lege;

o) valorifică informațiile și experiența dobândită în scopul fundamentării propunerilor privind politicile publice și strategiile în domeniul calității construcțiilor, dezvoltării durabile și utilizării sustenabile a resurselor naturale;

p) efectuează periodic și ori de câte ori este necesar analize și elaborează sinteze și rapoarte privind calitatea în construcții.

(2) Ca urmare a activității proprii de control, Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. sau, după caz, structurile proprii de control din cadrul instituțiilor prevăzute la art. 34 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare, emit acorduri pentru intervenții asupra construcțiilor existente, precum și la cele noi, în situațiile în care acestea pot induce influențe asupra construcțiilor existente, potrivit unor proceduri care se aprobă prin ordine ale ministrului dezvoltării regionale și administrației publice sau ale conducătorilor instituțiilor prevăzute la art. 6.

Art. 9. –

(1) Controalele efectuate în domeniul calității în construcții se consemnează și se finalizează prin acte de control, stabilite prin proceduri aprobate prin ordine al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, respectiv ale conducătorilor instituțiilor prevăzute la art. 34 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Personalul cu atribuții de control răspunde, potrivit dispozițiilor legale, de corectitudinea și exactitatea datelor, constatărilor, măsurilor și sancțiunilor menționate/dispuse, după caz, în actele întocmite.

Art. 10. –

Pe perioada controlului, factorii și operatorii economici implicați în proiectarea, executarea, recepția, exploatarea și intervențiile la construcțiile existente, precum și postutilizarea construcțiilor au următoarele obligații și răspunderi:

a) să pună la dispoziția organelor de control toate documentele și informațiile solicitate pentru efectuarea controlului și să asigure copii, în conformitate cu originalul, ale acestora;

b) să permită accesul la locul și punctele necesare pentru efectuarea controlului și să asigure instruirea și echipamentul de protecție a muncii conform legii;

c) să ducă la îndeplinire dispozițiile și măsurile aplicate, la termenele stabilite de organele de control;

d) să comunice, în scris, în termenele prevăzute prin actele de control, modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse. Comunicarea va fi însoțită de documente care să ateste îndeplinirea măsurilor și va fi înregistrată în cartea tehnică a construcției.

Art. 11. –

Personalul cu atribuții de control și inspecție din cadrul instituțiilor prevăzute la art. 6 are obligația de a păstra confidențialitatea datelor tehnice, a performanțelor, soluțiilor tehnice, metodelor tehnologice și altele asemenea, de care a luat cunoștință în timpul exercitării activității de control.

Art. 12. –

Controlul de stat al calității în construcții nu exclude și nu suplinește controlul intern sau alte forme de control și nu absolvă factorii implicați în procesul de construire de obligațiile și răspunderile ce le revin prin dispoziții legale cu privire la realizarea condițiilor referitoare la calitatea construcțiilor pentru produsele de servicii furnizate sau pentru lucrările executate.

Art. 13. –

(1) Personalul cu atribuții de control și inspecție dispune, în condițiile legii, oprirea executării lucrărilor de construcții atunci când constată că acestea se realizează necorespunzător, cu încălcarea dispozițiilor legale și a cerințelor privind asigurarea calității în construcții.

(2) Condiții de oprire a lucrărilor de construcții sunt:

a) nerespectarea prevederilor din autorizația de construire, a soluțiilor tehnice din proiect și a detaliilor de execuție, precum și a reglementărilor tehnice în vigoare prin încălcarea uneia sau mai multor cerințe fundamentale;

b) utilizarea de produse pentru construcții fără declararea și, după caz, fără certificarea, în condițiile legii, a performanței, respectiv a conformității acestora sau în lipsa avizelor obligatorii emise de Ministerul Sănătății sau Ministerul Mediului, acolo unde se impune;

c) execuția de lucrări fără proiecte sau în baza unor proiecte neverificate de specialiști atestați, în condițiile legii;

d) constatarea unor neconformități care pot afecta siguranța construcțiilor;

e) execuția de lucrări fără personal calificat de supraveghere tehnică, respectiv fără responsabil tehnic cu execuția și diriginte de șantier.

Art. 14. –

Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage răspunderea juridică aferentă, potrivit legii.

No Responses

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.