Receptia finala a lucrarilor de constructii

Receptia finala a lucrarilor de constructii

Cadru legal pentru receptia finala a lucrarilor de constructii

Receptia finala a lucrarilor de constructii se efectuează conform cu HG 273/1994 modificată de HG 343/2017. Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora oferă detalii legate de recepția finală.

Admiterea recepției la terminarea lucrărilor pentru un obiectiv de investiții reprezintă un pas important înspre finalizarea lucrărilor. Totuși, după aceasta investiția intră în perioada de garanție. În această perioadă este urmărit modul de comportare a construcției și sunt luate măsuri de remediere a lucrărilor care nu corespund calitativ.

Iată de ce recepția finală are o importanță aparte. Până la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor, beneficiarul trebuie să se asigure că nu mai sunt alte vicii altele decât cele rezultate din exploatarea corespunzătoare a construcției.

Beneficiarul se va putea îndrepta împotriva factorilor implicați în executarea construcției, vinovați de viciile descoperite cu ocazia recepției finale, precum și de nefuncționarea construcției, pentru recuperarea pagubelor.

La capitolul III al din HG 343/2017 sunt date detaliile despre recepția finală. Astfel, cel care organizează recepția finală este proprietarul investiției.

Recepția finală se organizează de către proprietar după perioada de garanție

Proprietarul va face demersurile pentru recepția finală în maximum 10 zile de la expirarea perioadei de garanție (HG 343/2017 art. 24).

Perioada de garanție este cea prevăzută în procedura de achiziție a execuției lucrărilor, sau stabilită conform Legii 10/1995 astfel:

  • minim 5 ani pentru construcțiile încadrate în categoriile de importanță A și B;
  • minim 3 ani pentru construcțiile încadrate în categoria de importanță C;
  • minim 1 an pentru construcțiile încadrate în categoria de importanță D.

Perioada de garanție se prelungește cu perioada remedierii defectelor calitative constatate în această perioadă.

Componența comisiei de recepție finală

  1. Un reprezentant desemnat de proprietar, în calitate de președintele comisiei de recepție finală;
  2. Un reprezentant desemnat de investitor, în cazul în care acesta nu este și proprietar;
  3. 1 – 3 specialiști în domeniul lucrărilor de construcții supuse recepției, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor. Specialiștii vor fi desemnați de proprietar, alții decât de implicați în proiectare  și execuția obiectivului de investiție.

La recepția finală participă ca invitați reprezentanții executantului și cei ai proiectantului, în mod obligatoriu.

Documentele puse la dispoziția comisiei de recepție finală supuse verificării

Mai jos sunt indicate documentele ce trebuie verificate de comisia de recepție finală:

Comisia de recepție finală poate cere proprietarului, în cazuri justificate și/sau în cazul apariției unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcției, efectuarea de expertize tehnice, încercări suplimentare, probe și alte teste (HG 343/2017 art. 27 alin. 2).

Suspendarea recepției finale

Comisia de recepție finală decide suspendarea procesului de recepție finală dacă descoperă apariția, în perioada de garanție, a unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcției, care pot fi înlăturate (HG 343/2017 art. 28).

Descarcă ANEXA-Nr.5-PV-DE-SUSPENDARE-A-PV-RECEPTIE-FINALA.doc (9313 downloads ) .

În procesul-verbal de suspendare a recepției finale se consemnează decizia de suspendare, măsurile recomandate în scopul remedierii aspectelor constatate, precum și termenul de remediere. Beneficiarul va comunica executantului decizia comisiei în maxim 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție finală.

Termenul de remediere este stabilit de comisia de recepție finală. Acesta nu poate depăși 90 de zile de la data încheierii procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție finală.

Se poate decala acest termen cu până la 90 de zile, dacă condițiile climatice sau alți factori independenți de voința părților determină imposibilitatea remedierii viciilor descoperite.

În cazul în care executantul nu remediază viciile descoperite în termenul de remediere, proprietarul îl va soma în acest sens. Dacă executantul nu dă curs somației, proprietarul este în drept să execute remedierile pe cheltuiala și riscul executantului în culpă și să pretindă plata prejudiciului produs, produs legii.

Admiterea recepției finale

Comisia de recepție finală decide admiterea recepției finale în cazul în care nu se descoperă existența unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcției, precum și în cazul în care viciile descoperite au fost înlăturate.

Respingerea recepției finale

Decizia de respingere a procesului de recepție finală se aplică în cazul apariției unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcției, care nu pot fi înlăturate și care, prin natura lor, implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele.

Este interzisă utilizarea construcției în cazul în care recepția finală a fost respinsă din cauza neîndeplinirii condițiilor privind cerința  fundamentală – rezistență mecanică și stabilitate. Utilizarea construcției se poate face doar după finalizarea remedierilor de către executant.

Finalizarea recepției finale

Data finalizării recepției finale este data semnării de către proprietar a procesului-verbal de recepție finală.

Procesul-verbal de recepție finală se comunică de către proprietar către:

  • autoritatea administrației publice competente, emitente a autorizației de construire/desființare;
  • executantului;
  • Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C

Descarcă:

No Responses

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.