Conditii de respectat in perioada de timp friguros

Conditii de respectat in perioada de timp friguros

Investitorii, proiectanții și executanții lucrărilor de construcții au conditii de respectat in perioada de timp friguros. Aceștia au obligația de a lua măsuri speciale pentru realizarea lucrărilor de construcții în perioada de cu temperaturi scăzute.

Reglementările sunt date de Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente, indicativ C 16–84.

Perioada de timp friguros este considerată a fi perioada dintre 15 noiembrie și 15 martie, respectiv 4 luni. Această perioadă este convențional considerată, deoarece are o mare probabilitate ca zilele friguroase să depășească 90% din interval.

Executanții lucrărilor de construcții trebuie să aibă întocmit și să prezinte, la solicitarea inspectorilor în construcții, proiectul de organizare a lucrărilor pe timp friguros, împreună cu măsurile ce condiționează realizarea acestora.

În cazul în care temperaturile scăzute nu vor permite continuarea lucrărilor, executantul va avea în vedere măsurile de oprire a activității la lucrările pentru care normele tehnice prevăd interzicerea execuției la temperaturi scăzute.

Timp friguros și factori climatici specifici

Conform cu normativul C16-84, zi friguroasă se consideră ziua în care temperatura aerului exterior este inferioară valorii de 5°C și nu există tendințe de urcare.

Parametrul de bază pentru caracterizarea perioadei de timp friguros este temperatura aerului. Aceasta se măsoară la ora 8 dimineața, la umbră, la 2,00 m înălțime de la sol și la distanța minimă de 5,00 m de clădiri sau de orice altă construcție.

Scăderea temperaturii aerului exterior sub +5°C este însoțită și de alte fenomene meteo ce influențează defavorabil activitatea de construcții și care apar cu frecvență mare în perioada convențională.

Categoriile de lucrări pentru care trebuie asigurate măsuri speciale pe timp friguros

Categoriile de lucrări pentru care trebuie asigurate măsuri speciale pe timp friguros, conform cu C16-84, sunt:

 • lucrări de pământ;
 • fundații și construcții sub nivelul terenului;
 • lucrări de beton;
 • montarea prefabricatelor;
 • lucrări de zidărie;
 • învelitori și tinichigerie;
 • construcții metalice;
 • lucrări de finisaj;
 • montare geamuri;
 • izolații;
 • protecția anticorozivă în construcții;
 • lucrări de zidărie refractară;
 • instalații interioare.

Proiectul anual pentru organizarea lucrărilor pe timp friguros

Conform cu normativ C16-84, executantul va elabora proiectul anual pentru organizarea lucrărilor pe timp friguros. Acest proiect va fi elaborat până cel târziu la data de 15 septembrie. Proiectul se supune aprobării conducerii executantului general și se trimite la proiectant și beneficiar pentru verificarea încadrării în devizul general al investiției.

În vederea elaborării acestui proiect, executantul stabilește programul măsurilor pentru perioada de timp friguros. Acest program va ține cont de graficul de realizare a investiției, precum și de următoarele:

 • crearea în timp util a fronturilor de lucru, potrivit specificului lucrărilor ce urmează a fi executate;
 • închiderea definitivă sau provizorie a spațiilor în care se va desfășura activitatea;
 • încălzirea spațiilor de lucru în condițiile legale;
 • amenajarea și întreținerea căilor de circulație, platformelor, rampelor etc., prevăzându-se curățirea și presărarea lor cu materiale antiderapante;
 • asigurarea de spații corespunzătoare de cazare.

Programul astfel întocmit este preluat în proiectul anual de organizare a lucrărilor pe timp friguros. După aprobare, acesta devine obligatoriu.

Structura programului de măsuri

Principalele elemente care trebuie cuprinse în programul de măsuri sunt următoarele:

 • obiectele ce se vor începe, vor continua sau se vor termina în perioada de timp friguros, conform graficelor de execuție aprobate;
 • evidențierea lucrărilor ce urmează a se executa la fiecare dintre obiectele aprobate pentru continuarea realizării lor pe timp friguros, cu precizarea cantităților și eșalonării lor;
 • rezolvarea problemelor de aprovizionare, manipulare, transport, depozitare, conservare și distribuire a materialelor necesare activităților de execuție;
 • extinderea utilizării elementelor prefabricate și a altor soluții tehnice moderne care conduc la scurtarea și ieftinirea execuției și permit ca lucrările să atingă mai repede calitățile prescrise;
 • asigurarea materialelor și dispozitivelor auxiliare care se vor utiliza exclusiv la protecția termică a lucrărilor de bază;
 • asigurarea, verificarea, adăpostirea, întreținerea și repararea utilajelor și mijloacelor de transport, destinate activității pe timp friguros;
 • realizarea instalațiilor definitive și punerea lor în funcțiune prin racordarea la centralele provizorii de șantier, împreună cu rețelele și aparatele speciale pentru producerea și distribuirea căldurii la punctele de lucru;
 • asigurarea combustibililor și carburanților pentru necesități tehnologice și cele utilitare, din șantier;
 • redistribuirea sarcinilor și activităților necesare pentru deszăpeziri, dezghețări, protecție termică a lucrărilor etc.;
 • pregătirea și instruirea specială a cadrelor locale de execuție și de conducere pentru activitatea pe timp friguros;
 • dotarea muncitorilor, a punctelor de lucru și a altor puncte importante din șantier cu mijloacele de protecție și de intervenție necesare în cazuri de incendiu, inundații, prăbușiri de teren etc.
 • organizarea activității meteorologice prin laboratorul de șantier, constând din:
  • dotarea punctelor de lucru și a altor puncte principale din șantier cu termometre curente;
  • asigurarea de termometre speciale pentru măsurarea temperaturilor materialelor și mixturilor;
  • organizarea sistemului de informare previzională;
  • ținerea la zi a evidenței meteorologice de șantier.

Conținutul proiectului anual pentru organizarea lucrărilor pe timp friguros

Proiectul anual pentru organizarea lucrărilor pe timp friguros se compune din următoarele piese:

 • Memoriu justificativ, care va analiza stadiul de încadrare în graficul general și va justifica tehnico-economic modificările intervenite în lucrările a căror execuție se continuă sau se începe pe perioada de timp friguros; se vor preciza condițiile avute în vedere la întocmirea programului (durata de timp, friguros, date statistice și previziuni meteo, temperaturi minime și adâncimile maxime de îngheț, mijloacele ce vor fi folosite etc. Memoriul va cuprinde soluțiile adoptate pentru amenajările, instalațiile, dispozitivele etc. necesare aplicării metodelor speciale de lucru, inclusiv breviarele de calcul termotehnice și indicații de aplicare a metodelor speciale de lucru;
 • Programele calendaristice pentru activitatea pe timp friguros;
 • Fișele tehnologice pentru executarea pe timp friguros a lucrărilor pentru care temperaturile critice trebuie să se realizeze prin tehnologii sau măsuri speciale;
 • Evaluarea cheltuielilor suplimentare;
 • Planul de situație cu organizarea teritoriului șantierului în care se vor indica amenajările, construcțiile, rețelele și instalațiile speciale necesare;
 • Schițele de execuție pentru cazurile simple, respectiv proiectele de execuție pentru cele complexe, privind amenajările, dispozitivele necesare aplicării unor metode speciale;
 • Planul de sistematizare pe verticală a terenului șantierului, cu rezolvarea scurgerii apelor provenite din topirea zăpezii și a gheții și a celor din precipitații sau infiltrații, precum și amenajarea căilor de transport;
 • Eșalonarea necesarului de forță de muncă.

Evidența activității pe timp friguros

La fiecare punct de lucru se va ține cu evidența lucrărilor executate în perioada de timp friguros, urmărindu-se în mod special realizarea calității acestora.

În vederea evidențierii condițiilor climatice generale în care s-au desfășurat lucrările, se va institui un registru meteorologic în care se vor înregistra zilnic:

 • temperatura aerului;
 • regimul vânturilor (direcție, intensitate, durată);
 • precipitațiile (ploaie, lapoviță, ninsoare cu precizarea duratei și a intensității);
 • starea terenului (uscat, înghețat, noroios, cu polei etc.);
 • nivelul apei curgătoare de la punctele de lucru din vecinătatea acestora și numai în perioadele de dezgheț;

Controlul calității lucrărilor de betoane și mortare se va efectua conform Sistemului de evidență în activitatea de control tehnic al calității construcțiilor cu următoarele precizări:

 • bon de livrare transport primire beton cu înregistrarea temperaturii pe verso a temperaturii mediului și cea a betonului în momentul descărcării din mijlocul de transport;
 • condica de betoane cu înregistrarea temperaturii aerului exterior și cea a betonului la terminarea punerii în operă, precum și modul de protejare al betonului;
 • fișa pentru controlul gradului critic de maturizare sau a gradului de maturizare pentru decofrare se întocmește la punctul de lucru prin înregistrarea temperaturilor măsurate și calculul direct în fișă a gradului de maturizare echivalent temperaturii normale de +20°C;
 • controlul li evidența calității lucrărilor de sudură executate pe timp friguros se vor organiza cu respectarea prevederilor din prescripțiile tehnice specifice, din condițiile tehnice speciale și din Sistemul de evidență în activitatea de control tehnic al calității construcțiilor folosindu-se formularele:
  • proces-verbal de prelevare probe de sudură (cod 9-12-102/b);
  • proces-verbal de recepție a lotului de armături sudate (cod 9-11-101/e);

Sancționări contravenționale pentru nerespectarea cerințelor de calitate impuse pentru perioada de timp friguros

Legea 101/1995 privind calitatea în construcții, actualizată la 21.09.2020 prevede următoarele sancțiuni la capitolul IV, art. 36 III, alin. c)

Se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei pentru nerespectarea prin proiecte a nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile.

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.