Cote ISC pentru autorizațiile de construire

Cote ISC pentru autorizațiile de construire

Posesorii unei autorizații de construire, respectiv investitorii, au obligația legală de a plăti anumite taxe. Printre acestea se numără și taxele care sunt virate către Inspectoratul de Stat în Construcții, sau pe scurt I.S.C.. Care sunt bazele legale și cum se calculează aceste cote ISC pentru autorizațiile de construire?

La finalul articolului am introdus un calculator pentru sumele cotelor legale datorate către I.S.C. la începerea și la finalizarea lucrărilor. Deocamdată acesta nu calculează și penalitățile în cazul în care există întârzieri la plata cotelor de 0,1% și 0,5%.

Legislația privind taxele Inspecției de Stat în Construcții

Există două taxe, de 0,1% și, respectiv, 0,5% din valoarea lucrărilor autorizate. Reglementările privind taxele pentru I.S.C. sunt date de Legea 10/1995 și Legea 50/1991.

Legea 10/1995 prevede plata cotei de 0,5% din valoarea autorizației de construire.

Legea 50/1991 prevede plata cotei de 0,1% din valoarea autorizației de construire.

O precizare importantă: valoarea lucrărilor autorizate înscrisă pe autorizația de construire, cât și cea rezultată în urma regularizării la încheierea lucrărilor, sunt valori fără TVA.

Cota de 0,1% din valoarea lucrărilor autorizate

Articolul 30 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții:

(1) Cheltuielile pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și autorizarea executării lucrărilor de construcții și reglementarea în domeniul urbanismului se suportă de către investitori, în valoare echivalentă cu o cotă de 0,1% din valoarea lucrărilor autorizate, cu excepția celor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), a lăcașurilor de cult și a lucrărilor de intervenție în primă urgență pentru punerea în siguranță a construcțiilor existente, inclusiv a instalațiilor aferente, care prezintă pericol public, indiferent de destinație.

Plata cotei de 0,1% se face integral odată cu transmiterea formularului de comunicare privind începerea execuției lucrărilor de construcții, F14.pdf (7196 downloads ) . În caz contrar se vor percepe penalități de 0,15% pe zi de întârziere, având un plafon maxim egal cu suma datorată – art. 30 alin (2). Astfel, cuantumul maxim pentru penalități la această cotă este dublul valorii de 0,1% din valoarea autorizației.

Ca și curiozitate, penalitățile se calculează până în a 667-a zi de întârziere, moment în care se atinge pragul maxim legal perceput. În această zi cuantumul penalităților este egal cu suma datorată. Din această zi practic nu se mai percep penalități pentru această taxă.

Există situații în care, la încheierea execuției lucrărilor, autoritatea care a emis autorizația de construire actualizează în plus valoarea lucrărilor. Cota  de 0,1% se aplică și diferențelor rezultate din regularizarea valorii lucrărilor autorizate. Plata cotei 0,1% pe diferențele din regularizare se face până la data convocării recepției la terminarea lucrărilor.

Cota de 0,5% din valoarea lucrărilor autorizate

Articolul 43 din Legea 10/1995 privind calitatea în construcții:

(1) Investitorii sau proprietarii au obligația să vireze către Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. o sumă echivalentă cu o cotă de 0,5% din valoarea, fără TVA, a lucrărilor pentru realizarea construcțiilor noi și a lucrărilor de intervenție la construcțiile existente pentru care se emit, în condițiile legii, autorizații de construire/desființare, cu excepția investitorilor/ proprietarilor care realizează lucrări de intervenție pentru consolidarea clădirilor de locuit încadrate în clasa I de risc seismic.

Pentru această cotă nu există excepții de la plată. Astfel toți investitorii deținători de autorizații de construire trebuie să plătească această cotă de 0,5% din valoarea lucrărilor autorizate.

Spre deosebire de cota de 0,1%, care se plătește integral la începerea lucrărilor, cota de 0,5% se poate plăti în două tranșe. La începerea lucrărilor se poate plăti jumătate. La încheierea lucrărilor se plătește cealaltă jumătate. Dacă valoarea autorizată a lucrărilor este regularizată în plus, se plătește cota de 0,5% și pe această diferență.

Mai există o diferență între cota de 0,1% și cea de 0,5%. La cota de 0,1% valoarea penalitățile nu pot depăși suma datorată. În schimb, la cota 0,5% nu există un prag maxim. Așadar, nu este bine să ignorăm acest aspect. Dacă nu plătim la termen cei 50% din cota de 0,5% din valoarea autorizației de construire, ne vom trezi în situația de a plăti sume mari drept penalități la sfârșitul lucrărilor.

Toate sumele aferente cotelor legale se virează de către investitori sau proprietari până la data semnării procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Toți beneficiarii, persoanele juridice, dar și cele private, trebuie să cunoască faptul că I.S.C. are atribuții de control în domeniul construcțiilor de pe teritoriul țării. Nu contează dacă investiția este la oraș, sau în comune. ISC poate să verifice, prin controale tematice sau prin sondaj, oricând, dacă au fost respectate reglementările ce privesc realizarea construcțiilor, inclusiv recepția acestora. În cazul constatării de nereguli, inclusiv cele legate de plata acestor cote, ISC poate dispune imputarea sumelor datorate, a penalităților aferente și chiar anularea recepției la terminarea lucrărilor.

Cum sunt folosite sumele colectate din aceste cote

Din sumele încasate reprezentând cota 0,1%, Inspectoratul de Stat în Construcții utilizează 70% pentru îndeplinirea atribuțiilor, inclusiv cheltuieli de personal. Restul de 30% se virează lunar în contul Ministerului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației. Cu acești bani, MDLPA asigură fondul necesar actualizării/elaborării reglementărilor tehnice și fondul de documentații de amenajare a teritoriului și urbanism de interes național și pentru cheltuieli de personal. Cheltuielile de personal includ cheltuieli cu personalul propriu și cu plata indemnizației de participare a specialiștilor în calitate de membri în comitetele/comisiile/consiliile pentru avizări din punct de vedere tehnic.

Din sumele încasate reprezentând cota 0,5%, I.S.C. utilizează 50% pentru îndeplinirea atribuțiilor și virează lunar 50% din acest fond în contul Ministerului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației.

Sumele virate de I.S.C. se constituie în venituri proprii ale Ministerului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației din care se efectuează cheltuieli curente și cheltuieli de capital pentru:

  1. activitatea de reglementare în construcții, cuprinzând contractarea elaborării de reglementări tehnice și de activități specifice de reglementare;
  2. executarea prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.“ – S.A. a unor categorii de servicii și lucrări în cadrul „Programului național de construcții de interes public sau social“;
  3. activitatea de atestare tehnico-profesională a specialiștilor în construcții;
  4. organizarea și gestionarea bazelor de date specifice privind construcțiile, reglementările tehnice, organismele notificate/desemnate/acreditate/abilitate, produsele pentru construcții și specialiștii cu activitate în construcții atestați tehnico-profesional.

Calcularea penalităților

Întârzierea la plată a cotei de 0,1% din valoarea lucrărilor autorizate și a 50% din suma echivalentă cotei de 0,5% aplicate valorii lucrărilor autorizate, se penalizează cu 0,15% pe zi de întârziere și se calculează începând cu ziua imediat următoare datei la care obligația legală devine scadentă.

Conform cu Legea 50/1991 art. 30 (2):

Întârzierea la plată a cotei prevăzute la alin. (1) se penalizează cu 0,15% pe zi de întârziere, fără a se depăși suma datorată.

Articolul 43 alin. (3) din Legea 10/1995 face referire despre penalităților la întârziere de plată:

(3) Întârzierea la plată a sumelor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) lit. a) și b) se penalizează cu 0,15% pe zi de întârziere.

Cum sunt calculate aceste penalități?

Situația 1: data începerii lucrărilor comunicată prin formularul F14 este anterioară datei înregistrării acestuia în instituția ISC. În acest caz se va solicita dovada anunțului de începere lucrări depus de beneficiar la UAT-uri (F13). Penalitățile se calculează începând cu data de înregistrare la UAT și până la data documentului de plată, inclusiv (data plății).

Situația 2: data începerii lucrărilor comunicată prin formularul F14 este anterioară datei înregistrării acestuia în instituția ISC, dar:

  • nu se prezintă dovada anunțului de începere lucrări depus de investitor/proprietar la UAT-uri (F13), sau
  • data începerii lucrărilor comunicată în anunțul depus de investitor la UAT (F13) este anterior datei înregistrării acestuia în unitate.

În acest caz penalitățile se calculează din ziua următoare datei de emitere a autorizației de construire/desființare și până la data documentului de plată, inclusiv.

Situația 3: dacă nu s-a depus formularul F14, penalitățile se calculează din ziua următoare datei de emitere a autorizației de construire/desfiinţare și până la data documentului de plată, inclusiv.

Penalitățile calculate la cota de 0,1% nu vor depăşi suma datorată. Penalitățile aferente cotei de 0,5% se vor calcula până la data plății efective, putând depăși suma datorată.

Situația 4: valoarea din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor este mai mare decât valoarea reală. Valoarea reală este confirmată de autoritatea administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare. Aceasta stă la baza regularizării taxei de autorizare în vederea eliberării adeverinței. În acest caz, inspectorul în construcții va notifica investitorul/proprietarul în vederea achitării diferenței rezultate. Termenul este de maxim 30 zile de la data primirii documentelor care atestă această valoare (procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor). Dacă investitorul/proprietarul nu achită diferența în termen de 60 de zile de la data luării la cunoștință a notificării, se va informa oficiul juridic/biroul juridic al ISC în vederea recuperării cotelor legal datorate ISC la instanța de judecată competentă.

No Responses

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.