Procedura privind cotele legale datorate ISC

Procedura privind cotele legale datorate ISC

Prezentul articol, ce tratează procedura privind cotele legale datorate ISC, reprezintă un extras de pe site-ul Inspectoratului de Stat în Construcții. Un calculator privind cotele legale datorate ISC îl găsiți la sfârșitul articolului privind calculul cotelor ISC.

Procedura privind încasarea, urmărirea, regularizarea cotelor legale datorate ISC, precum și restituirea diferențelor rezultate în urma regularizării.

[lwptoc skipHeadingLevel=”h1,h2″]

Baza legală

 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordin ANAF nr. 187/2018 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit și pentru care nu există obligația de declarare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 2594/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale desfăşurată de către organele fiscale locale. Declaraţia privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizaţiei de construire (Anexa nr. 10 Model 2016 ITL 064);
 • Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările şi completările ulterioare.

Reglementare cotă 0,1% și 0,5%

Cota de 0,1% este reglementată potrivit prevederilor art. 30 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii se suportă de către investitori în valoare echivalentă cu o cotă de 0,1% din valoarea lucrărilor autorizate, cu excepţia lucrărilor de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la toate categoriile de monumente istorice prevăzute de lege – monumente, ansambluri, situri – inclusiv la anexele acestora, identificate în acelaşi imobil – teren şi/sau construcţii, la construcţii amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate, precum şi a lăcaşurilor de cult.

De asemenea sunt exceptate de la plata cotei toate lucrările de construcții, pentru care este menționată expres această excepție, în legislația în vigoare.

Cota de 0,5% este reglementată potrivit prevederilor art. 43 alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată. Investitorii sau proprietarii au obligaţia să vireze către Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. o sumă echivalentă cu o cotă de 0,5% din valoarea, fără TVA, a lucrărilor pentru realizarea construcţiilor noi şi a lucrărilor de intervenţie la construcţiile existente pentru care se emit, în condiţiile legii, autorizaţii de construire/desfiinţare, cu excepţia investitorilor/proprietarilor care realizează lucrări de intervenţie pentru consolidarea clădirilor de locuit încadrate în clasa I de risc seismic.

De asemenea sunt exceptate de la plata cotei de 0.5%, toate lucrările de construcții, pentru care este menționată expres această excepție, în legislația în vigoare.

Comunicare privind începerea execuției lucrărilor

Odată cu Comunicarea privind începere execuției lucrărilor – Formularul F14, anexă la Normele de aplicare ale Legii 50/1991 cu modificările și completările ulterioare, respectiv numărul de inregistrare al acestuia în Registratura inspectoratului județean în construcții/I.R.C.B.I., investitorul/proprietarul va face dovada achitării, prin mandat poştal, ordin de plată, recipisă P.O.S., etc., a cotei de 0,1% din valoarea lucrărilor autorizate și a 50% din suma echivalentă cotei de 0,5% aplicate valorii lucrărilor autorizate.

Sumele reprezentând cota de 0,1% din valoarea lucrărilor autorizate și 50% din suma echivalentă cotei de 0,5% aplicate valorii lucrărilor autorizate din valoarea lucrărilor se vor achita într-o singură tranşă şi vor fi virate în contul inspectoratelor judeţene în construcţii, respectiv în contul I.R.C.B.I, pe raza căruia se derulează investiţia, iar copia documentului/elor de plată se anexează la formularul F14, împreună cu copia autorizaţiei de construire/desfiinţare, conform legislației în vigoare.

În situația în care nu a fost depus formularul F14 în cadrul instituției, obligația de plată a cotelor legale se naște în ziua următoare datei de emitere a autorizației de construire/desfiinţare, conform art. 7 alin. (8) din Legea nr. 50/1991.

Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor

Odată cu Comunicarea privind încheierea execuției lucrărilor – Formularul F16, anexă la Normele de aplicare ale Legii 50/1991 cu modificările și completările ulterioare, investitorul/proprietarul, comunică valoarea, fără TVA, a lucrărilor executate supuse recepţiei în vederea eliberării adeverinţei prin care se confirmă plăţile efectuate către Inspectoratul de Stat în Construcţii – ISC.

Încasarea cotelor la valoarea finală și penalităților legale datorate ISC

Calcularea cotelor legale către ISC se efectuează, atât pentru persoanele fizice cât și juridice, de drept public sau privat, la valoarea din autorizația de construire/ desființare/procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/alte documente emise de autoritatea administraţiei publice emitente. Aceste valori nu cuprind TVA. În cazul în care, din documentele prezentate nu reiese în mod clar dacă suma este cu sau fără TVA, se va lua în considerare suma așa cum este ea menționată în autorizația de construire/procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor/ alte documente emise de autoritatea administrației publice emitente.

În cazul în care în procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor este precizat în mod clar că valoarea finală este cu TVA, se solicită investitorului valoarea finală a lucrărilor autorizate confirmată de autoritatea administraţiei publice care a eliberat autorizația de construcție.

În cazul autorizațiilor privind lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice fel și a autorizațiilor de desființare pentru emiterea adeverinței se ia în calcul valoarea reală a lucrărilor executate înscrisă în Formularul F16.

Dacă se constată că valoarea plăților efectuate de către investitor este mai mare decât suma datorată, inclusiv penalități, personalul din cadrul compartimentelor economice ale IJC / compartimentelor economice ICMB / biroul economic-administrativ din cadrul IRCBI, vor aduce la cunoștință investitorului suma pe care o are de încasat.

Suma rezultată ca diferenţă între suma echivalentă cotei de 0,1%, respectiv 0,5% aplicate valorii finale, fără TVA, a lucrărilor executate, şi suma virată, precum şi orice sume aferente cotelor legale achitate anterior se virează de către investitori /proprietari până la data semnării procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, respectiv dovada plății se face odată cu depunerea cererii de eliberare a adeverinței.

În cazul lucrărilor la clădirile pentru locuințe cu parter și parter plus un etaj și anexele gospodărești situate în mediul rural și în satele ce aparțin orașelor, precum și construcțiile provizorii, exceptate până la data de 01.09.2015 de la aplicarea legislației privind calitatea în construcții, a căror recepție la terminarea lucrărilor urmează a se efectua după această dată, cota legală datorată de investitori/proprietari este de 0,5% din valoarea finală, fără TVA, a lucrărilor, care se va achita până la data recepţiei, respectiv odată cu depunerea cererii de eliberare a adeverinței. În acest caz nu se percep penalități.

Întârzierea la plată a cotei de 0,1% din valoarea lucrărilor autorizate și a 50% din suma echivalentă cotei de 0,5% aplicate valorii lucrărilor autorizate, se penalizează cu 0,15% pe zi de întârziere și se calculează începând cu ziua imediat următoare datei la care obligația legală devine scadentă.

Obligația de plată devine scadentă, astfel:

 • În cazul în care, data începerii lucrărilor, așa cum este comunicată prin formularul F.14. este anterioară datei înregistrării acestuia în instituție, se va solicita dovada anunțului de începere lucrări depus de investitor/proprietar la UAT-uri, penalitățile calculându-se începând cu data de înregistrare la UAT și până la data documentului de plată, inclusiv (data plății).
 • În cazul în care, data începerii lucrărilor, așa cum este comunicată prin formularul F.14. este anterioară datei înregistrării acestuia în instituție, dar nu se prezintă dovada anunțului de începere lucrări depus de investitor/proprietar la UAT-uri, sau data începerii lucrărilor comunicată în anunțul depus de investitor la UAT este anterior datei înregistrării acestuia în unitate, penalitățile se calculează din ziua următoare datei de emitere a autorizației de construire/desfiinţare și până la data documentului de plată, inclusiv (data plății).
 • Dacă nu s-a depus formularul F.14. penalitățile se calculează din ziua următoare datei de emitere a autorizației de construire/desfiinţare și până la data documentului de plată, inclusiv (data plății).

Penalitățile calculate la cota de 0,1% nu vor depăşi suma datorată. Penalitățile aferente cotei de 0,5% se vor calcula până la data plății efective, putând depăși suma datorată.

Dacă se constată că valoarea din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor este mai mare decât valoarea reală confirmată de autoritatea administraţiei publice competente care a emis autorizaţia de construire/desfiinţare în vederea regularizării taxei de autorizare ce a stat la baza eliberării adeverinței, inspectorul în construcţii va notifica investitorul/proprietarul în vederea achitării diferenţei rezultate, în termen de maxim 30 zile de la data primirii documentelor care atestă această valoare (procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor). Dacă investitorul/proprietarul nu achită diferența în termen de 60 de zile de la data luării la cunoștință a notificării, se va informa oficiul juridic/biroul juridic al IRCBI în vederea recuperării cotelor legal datorate ISC la instanța de judecată competentă.

Adeverința ISC pentru confirmarea plăților cotelor legale

Adeverința pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor sau pentru confirmarea încasării cotelor legale aferente obiectivelor de investiții din fonduri europene.

Adeverința prin care se confirmă plăţile efectuate către Inspectoratul de Stat în Construcţii – ISC, se eliberează numai pe baza cererii investitorului – anexa, înregistrată la Registratura inspectoratului județean în construcții.

Odată cu cererea de eliberare a adeverinței, investitorul/proprietarul va face dovada achitării, prin mandat poştal, ordin de plată, recipisă P.O.S., alte documente de plată, a cotei de 0,1% și 0,5%, precum și penalitățile aferente.

În cazul în care, valoare comunicată prin Formularul F.16. este mai mică decât valoarea calculată de autoritatea administraţiei publice competente care a emis autorizaţia de construire/desfiinţare se ia în calcul la eliberarea adeverinței valoarea calculată de autoritatea administraţiei publice emitente.

În cazul instituțiilor publice, în situația în care autoritatea administraţiei publice competente care a emis autorizaţia de construire/desfiinţare nu eliberează niciun document din care să reiasă valoarea calculată, adeverința se va emite pe baza valorii comunicate prin Formularul F.16 – Comunicarea privind încheierea execuției lucrărilor.

În cazul în care, investitorul a virat o sumă mai mare decât obligația legală, aceasta va fi înscrisă în adeverința eliberată.

În cazul în care, în urma verificării documentelor aferente investiției se constată că există penalități de întârziere pentru care nu se face dovada plății, iar sumele achitate nu acoperă această sumă, se va comunica acest fapt solicitantului, în vederea achitării sumei reprezentând penalități.

 • Adeverințele se întocmesc în baza următoarelor documente:
 •  Cererea investitorului/proprietarului privind solicitarea adeverinţei;
 • Dovada plăţii cotelor legale și a penalităților, confirmate prin extrasele de cont;
 • Copia autorizaţiei de construire/desfiinţare;
 • Formularul F.14
 • Formularul F.16 (pentru lucrările din fonduri europene, dacă este cazul);
 • Documentul ce conține valoarea reală a lucrărilor executate eliberat de autoritatea administraţiei publice competente care a emis autorizaţia de construire/desfiinţare în vederea regularizării taxei de autorizare, după caz;

Termenul pentru eliberarea adeverinței este de 30 zile de la data înregistrării în instituție a cererii investitorului/proprietarului.

În situația în care documentația nu este completă sau corectă, respectiv investitorul/proprietarul nu face dovada achitării integrale a cotelor legale datorate/penalităților, personalul din cadrul compartimentelor economice din cadrul IJC/compartimentelor economice ICMB / compartimentului economic din cadrul BED, solicită investitorului/proprietarului completarea acesteia în interiorul termenului menționat. Astfel, termenul de 30 zile pentru eliberarea adeverinței se calculează de la data depunerii documentației complete.

Sumele încasate ca venituri proprii, ce depăşesc valoarea cotelor legale de 0,1%, 0,5% și penalități, sau orice sume achitate anterior datei de 01.09.2015 (cu titlu de cotă de 0,7%) stabilite ca urmare a recepției la terminarea lucrărilor, aplicate valorii finale, așa cum este menționată în procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, se vor restitui investitorului/proprietarului, după primirea cererii de restituire, în vederea analizării dosarului de restituire și parcurgerea următoarelor etape, astfel:
………………………..
c) În situația în care documentația depusă în vederea restituirii sumelor plătite în plus în conturile ISC/IJC/IRCBI față de obligația legală, nu este completă sau corectă, aceasta se va restitui solicitantului, de către personalul din cadrul compartimentelor economice în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii, cu mențiunea completării acesteia cu documentele lipsă sau cu documente suplimentare. Astfel, termenul de 10 zile lucrătoare pentru întocmirea Dispoziției de restituire se calculează de la data depunerii documentației complete.

Restituirea sumelor rezultate în urma regularizării cotelor de 0,1% şi 0,5%

În situația în care solicitantul cererii de restituire este unul din beneficiarii autorizaţiei de construire/desfiinţare, acesta va trebui să prezinte documente legalizate din care să rezulte că este reprezentantul legal al celorlalți beneficiari.

În cazurile în care solicitantul cererii de restituire este o altă persoană fizică sau juridică decât titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare acesta va trebui să prezinte documente legalizate din care să rezulte că este împuternicitul legal al beneficiarului autorizației de construire/desființare.

Cererile de restituire depuse în cadrul instituției vor fi verificate şi sub aspectul încadrării în termenul legal de prescripţie a dreptului de a cere compensarea sau restituirea sumelor în cauză, respectiv în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la restituire pentru încasările virate la bugetul de stat și 3 ani pentru încasările virate la bugetul propriu al ISC.

Cererea de restituire, în original, pentru sumele plătite în plus sau necuvenit în conturile I.S.C./IJC/IRCBI față de obligația legală, va fi depusă la sediul inspectoratului județean în construcții/I.R.C.B.I., în raza căruia au fost executate lucrările de construcții, în vederea înregistrării în cadrul instituției.

La cererea de restituire, al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 2, se vor anexa copii ale următoarelor documente:

 • dovada plății cotelor legale ISC și a penalităților;
 • autorizația de construire/desființare;
 • Document ce conține valoarea reală a lucrărilor executate eliberat de autoritatea administraţiei publice competente care a emis autorizaţia de construire/desfiinţare în vederea regularizării taxei de autorizare, după caz;
 • Adeverința emisă de ISC, în copie;
 • Formularul F.14.;
 • Formularul F.16;
 • procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor înregistrat la autoritatea administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare
 • orice alte documente necesare pentru verificarea corectitudinii sumei de restituit.

Cererea de restituire și documentele atașate constituie parte integrantă a dosarului privind restituirea sumelor solicitate și vor sta la baza întocmirii Notei și a Dispoziției de restituire.

Restituirea sumelor de la bugetul de stat

Restituirea sumelor achitate cu titlu de cote de 0,1%, 0,5%, 0,7% şi/sau penalităţi aferente acestora, care se fac venituri la bugetul de stat, se va efectua conform dispoziţiilor Procedurii de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare, aprobată prin Ordinul ANAF 187/2018.

Pentru restituirea sumelor achitate cu titlu de cote de 0,1%, 0,5%, 0,7% şi/sau penalităţi aferente acestora, care se fac venituri la bugetul de stat, se va folosi modelul de cerere de restituire care constituie anexă la ANAF 187/2018.

Documentele prevăzute de prezenta procedură pot fi transmise de investitori / proprietari prin intermediul poștei electronice (e-mail), scanate, semnate și ștampilate, cu excepția Cererii de restituire care trebuie să fie în original.

Documentele eliberate de către persoanele juridice de drept public sau de drept privat în format electronic, pot fi semnate cu semnătură electronică calificată sau avansată, definite potrivit prevederilor legale în vigoare.

Restituirea sumelor încasate necuvenit sume plătite de două ori

Restituirea sumelor încasate necuvenit sume plătite de două ori reprezentând cote de 0,1% și 50% din cota de 0,5% calculate la valoarea din autorizația de construcție, a amenzilor care se achită de către investitor/proprietar direct la bugetul de stat/local sau a altor sume care nu sunt cuvenite ISC.

În cazul sumelor încasate de către IJC-uri/IRCBI reprezentând sume virate eronat la ISC, sume plătite de două ori reprezentând cote de 0,1% și 50% din cota de 0,5% calculate la valoarea din autorizația de construcție, a amenzilor care se achită de către investitor/proprietar direct la bugetul de stat/local sau a altor sume care nu sunt cuvenite ISC, pot fi returnate plătitorilor de îndată, respectiv odată cu verificarea extraselor emise de unitățile trezoreriei.

Returnarea sumelor virate eronat sau a altor sume necuvenite ISC se vor efectua în baza solicitării plătitorului.

Compensarea sumelor plătite în plus cu alte sume datorate către alt obiectiv de investiții

Investitorul poate solicita, ca suma plătită în plus rezultată în urma regularizării la un obiectiv recepționat să fie compensată cu alte sume datorate către alt obiectiv de investiții în execuție, de pe raza aceluiași IJC/ICMB, pe aceeași sursă de finanțare.

Formulare:

Comunicare privind începerea execuției lucrărilor – F14

Comunicare privind finalizarea execuției lucrărilor – F16

Cerere de restituire sume plătite în plus

Cerere eliberare adeverință pentru confirmarea plăților cotelor legale

Tags:

No Responses

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.