Domenii de autorizare diriginți de șantier

Domenii de autorizare diriginți de șantier

Domenii de autorizare diriginți de șantier: cadrul legal este oferit de Ordinul 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier. Procedura stabilește cadrul normativ privind autorizarea diriginților de șantier de către Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C.

În acest articol voi indica domeniile de autorizare din această procedură. Pe lângă acestea, sunt evidențiate și domeniile pentru care au fost emise autorizații și sunt în valabilitate.

Diriginți de șantier

Inițial au fost numiți inspectori de șantier, pentru ca ulterior să fie schimbată denumirea în diriginți de șantier. Numai după acest aspect se poate înțelege rolul deosebit de important pe care îl au diriginții de șantier.

Conform procedurii de autorizare, aceștia sunt angajați de către investitori sau beneficiari pentru asigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor de construcții. Drepturile, obligațiile și răspunderile titularilor de autorizații de diriginte de șantier le găsiți în acest articol.

La finalul procedurii de autorizare a diriginților de șantier există un nomenclator al domeniilor și subdomeniilor. Este vorba de Anexa nr. 8 la procedură care prezintă toate aceste domenii aflate în valabilitate.

Clarificări privind domenii de autorizare diriginți de șantier

Categoriile de importanță a construcțiilor sunt cele definite în conformitate cu prevederile Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor, cuprins în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997, cu modificările și completările ulterioare, care se menționează în mod obligatoriu în documentația de execuție.

În domeniile de autorizare 2 Construcții civile, industriale și agricole și 5 Lucrări hidrotehnice, obținerea autorizației în subdomeniu pentru o categorie de importanță a construcțiilor superioară dă dreptul dirigintelui de șantier să desfășoare activități inclusiv în subdomeniile pentru categoriile de importanță a construcțiilor inferioare.

În domeniul 3 Drumuri, poduri, tunele, piste de aviație, transport pe cablu, obținerea autorizației pentru un subdomeniu conferă dreptul de activitate și pentru subdomeniile de importanță inferioară. Ordinea este: național, județean, local.

Domeniul 9.2 Rețele termice și sanitare

Titularii autorizațiilor de diriginte de șantier în subdomeniul 9.2. Rețele termice și sanitare pot desfășura activitatea de dirigenție de șantier la rețelele exterioare de alimentare cu apă și canalizare care fac obiectul Normativului pentru proiectarea și executarea instalațiilor sanitare I9-2015 aprobat prin ordinul MDRAP nr. 818/2015 – sursa isc.gov.ro.

Domeniile 6, 6.1 și 6.2

Titularii autorizaţiilor de diriginte de șantier în domeniile/subdomeniile:

  • 6 Construcții edilitare și de gospodărie comunală;
  • 6.1 Lucrări tehnico – edilitare și rețele de apă și canalizare – de alimentări cu apă și de canalizare și rețele;
  • 6.1 Lucrări tehnico – edilitare de alimentare cu apă și de canalizare,

pot desfășura activitatea de dirigenție de șantier la execuția lucrărilor de construcții, care constituie, potrivit Legii nr. 241/22.06.2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată în anul 2013, sistemul public de alimentare cu apă și sistemul public de canalizare, așa cum sunt ele definite la art. 3 lit. d)-h), cu excepția clădirilor, construcțiilor și instalațiilor aferente construcțiilor care fac obiectul altor domenii/subdomenii de autorizare potrivit prevederilor Procedurii de autorizare a diriginților de șantier, aprobată prin Ordinul MDRT nr. 1496/2011, cu modificările și completările ulterioare – sursa isc.gov.ro.

Domeniul 4 Căi ferate, metrou, tramvai

Titularii autorizaţiilor de diriginte de șantier în domeniul 4 Căi ferate, metrou, tramvai pot desfăşura activitatea de dirigenţie de şantier la lucrările de construcții de infrastructură şi suprastructură a căilor de rulare ale căi ferate, metroului şi tramvaiului. În domeniul lucrărilor de poduri şi tunele aferente lucrărilor de cale ferată, metrou şi tramvai, activitatea de dirigenție de șantier se va desfășura de către titularii autorizaţiilor de diriginte de șantier în domeniul 3. Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu, subdomeniul corespunzător încadrării acestora din punct de vedere funcţional şi administrativ-teritorial, respectiv după importanţa acestora – sursa isc.gov.ro

Domeniile 8.1 Instalaţii electrice şi 9.1 Reţele electrice

Titularii autorizațiilor de diriginte de șantier în subdomeniile 8.1 Instalații electrice și 9.1 Rețele electrice titulari ai unei legitimații valabile de electrician autorizat, pot desfășura activitatea de dirigenție de șantier în conformitate cu competențele aferente gradului și tipului de autorizare așa cum acestea sunt prevăzute la art. 30 din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice, aprobat prin Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 116/2016 – sursa isc.gov.ro

Domeniile 8.3 Instalaţii gaze naturale şi 9.4 Reţele de gaze naturale

Titularii autorizațiilor de diriginte de șantier în subdomeniile 8.3 Instalații gaze naturale și 9.4 Rețele de gaze naturale, titulari ai unei legitimații valabile de instalator de gaze naturale autorizat, pot desfășura activitatea de dirigenție de șantier în conformitate cu prevederile art. 16 lit.b) din Regulamentul pentru autorizarea persoanelor fizice care desfășoară activități în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2014 – sursa isc.gov.ro

Domeniul 1 Consolidări construcţii – cod domeniu ştampilă 1CC

Titularii autorizațiilor de diriginte de șantier în domeniul 1 Consolidări construcții – cod domeniu ștampilă 1CC pot asigura verificarea execuției corecte a lucrărilor de consolidare construcții conform domeniului și specializării din diploma de studii universitare de lungă durată – sursa isc.gov.ro

Domeniile 1, 10, 10.1 și 10.2

Titularii autorizațiilor de diriginte de șantier în domeniul 1- Consolidări construcții – inclusiv monumente – cod domeniu ștampilă 10, 10.1-Monumente, ansambluri și situri istorice, arheologice, de arhitectură sau cultură – consolidări – cod domeniu ștampilă 10.1. și 10.2- Monumente, ansambluri şi situri istorice, arheologice, de arhitectură sau cultură – restaurări – cod domeniu ștampilă 10.2, pot desfășura aceeași activitate ca și titularii autorizațiilor de diriginte de șantier în domeniile 1. Consolidare şi restaurare monumente istorice – toate categoriile de importanţă – cod ştampilă 1CR – sursa isc.gov.ro

Lista domenii de autorizare diriginți de șantier

În lista de mai jos am evidențiat domeniile și subdomeniile de autorizare care au fost fie înlocuite, fie scoase din procedura în vigoare, dar pentru care există autorizații în valabilitate (scris înclinat).

DOMENII DIRIGINTE DE ȘANTIER COD
Produse pentru construcții 1PC
Consolidări construcții 1CC
Consolidare și restaurare monumente istorice (toate categoriile de importanță) 1CR
Construcții civile, industriale și agricole 2
Construcții civile, industriale, agricole și miniere de suprafață – categoria de importanță D 2.1
Construcții civile, industriale, agricole și miniere de suprafață – categoria de importanță C 2.2
Construcții civile, industriale, agricole și miniere de suprafață – categoria de importanță B 2.3
Construcții civile, industriale, agricole și miniere de suprafață – categoria de importanță A 2.4
Construcții civile, industriale, agricole – categoria de importanță D 2.1
Construcții civile, industriale, agricole – categoria de importanță C 2.2
Construcții civile, industriale, agricole – categoria de importanță B 2.3
Construcții civile, industriale, agricole – categoria de importanță A 2.4
Drumuri, poduri, tunele, piste de aviație, transport pe cablu 3
Drumuri, poduri, tunele, piste de aviație, transport pe cablu – de interes național 3.1
Drumuri, poduri, tunele, piste de aviație, transport pe cablu – de interes județean 3.2
Drumuri, poduri, tunele, piste de aviație, transport pe cablu – de interes local 3.3
Căi ferate, metrou, tramvai 4
Lucrări hidrotehnice 5
Lucrări hidrotehnice, galerii subterane – categoria de importanță D 5.1
Lucrări hidrotehnice, galerii subterane – categoria de importanță C 5.2
Lucrări hidrotehnice, galerii subterane – categoria de importanță B 5.3
Lucrări hidrotehnice, galerii subterane – categoria de importanță A 5.4
Lucrări hidrotehnice – categoria de importanță D 5.1
Lucrări hidrotehnice – categoria de importanță C 5.2
Lucrări hidrotehnice – categoria de importanță B 5.3
Lucrări hidrotehnice – categoria de importanță A 5.4
Lucrări tehnico-edilitare și rețele de apă și canalizare – de alimentări cu apă și de canalizare și rețele 6.1
Lucrări tehnico-edilitare și rețele de apă și canalizare 6.1
Construcții edilitare și de gospodărie comunală 6
Lucrări tehnico-edilitare și rețele de apă și canalizare – de îmbunătățiri funciare 6.2
Lucrări tehnico-edilitare de îmbunătățiri funciare 6.2
Lucrări de îmbunătățiri funciare 7
Lucrări de construcție silvice 7LS
Instalații aferente construcțiilor (toate categoriile de importanță.) 8
Instalații aferente construcțiilor (categoria de importanță A, B, C, D) – Instalații electrice 8.1
Instalații aferente construcțiilor (categoria de importanță A, B, C, D) – Instalații sanitare și termoventilații 8.2
Instalații aferente construcțiilor (categoria de importanță A, B, C, D) – Instalații gaze 8.3
Instalații aferente construcțiilor (categoria de importanță A, B, C, D) – Instalații gaze naturale 8.3
Rețele 9
Rețele electrice 9.1
Rețele termice 9.1T
Rețele termice și sanitare 9.2
Rețele de telecomunicații 9.3
Rețele de gaze 9.4
Rețele de gaze naturale 9.4
Rețele pentru transportul produselor petroliere 9.5
Monumente, ansambluri și situri istorice, arheologice, de arhitectură sau cultură – consolidări 10.1
Monumente, ansambluri și situri istorice, arheologice, de arhitectură sau cultură – restaurări 10.2

No Responses

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.