Sancțiuni privind execuția de lucrări fără autorizație de construire

Sancțiuni privind execuția de lucrări fără autorizație de construire

Sancțiuni privind execuția de lucrări fără autorizație de construire. Executarea de lucrări fără autorizație de construire aduce cu sine riscuri mari. Legea 50/1991 stabilește care sunt sancțiunile ce pot fi luat în cazul execuției de lucrări de construcții fără autorizație de construire.

Executarea lucrărilor de construcții

Este clar, nu discutăm aici despre acele lucrări pentru care nu este necesară emiterea unei autorizații de construire. Am extras din Legea 50/1991 toate acele lucrări pentru care nu este necesară emiterea unei autorizații de construire. Vezi articolul lucrări ce se pot executa fără autorizație de construire.

După cum se observă, sunt puține lucrări care nu necesită autorizație de construire. În principiu, dacă nu este afectată structura de rezistență și nu se modifică aspectul arhitectura, nu este nevoie de autorizație de construire.

La execuția unei construcții noi sau intervenții majore la clădirile existente este necesară eliberarea unei autorizații de construire. Pentru obținerea autorizației de construire trebuie respectate cerințele impuse de Legea 50/1991. În general, se emite un certificat de urbanism care stabilește ce avize și acorduri trebuie obținute și ce documentații sunt necesare. Acest lucru presupune contractarea unui șef de proiect sau arhitect care să întocmească și să instrumenteze documentațiile cerute. După obținerea autorizației de construire, investitorul poate trece la execuția propriu-zisă a lucrărilor.

Cele mai multe persoane fizice invocă costurile mari pe care trebuie să le suporte pentru a autoriza lucrările pe care vor să le execute. Este adevărat că fiecare din documentele solicitate are un anumite cost. Toate aceste costuri, adunate, pot ajunge la sume suficient de descurajante pentru investitori.

Despre ce taxe și costuri vorbim? Taxele pentru obținerea tuturor avizelor și acordurilor, taxa de obținere a autorizației de construire, taxele pentru Inspectoratul de Stat în Construcții, plata unui diriginte de șantier.

Alte persoane invocă drept un inconvenient timpul alocat pentru obținerea autorizației de construire. Legislația în vigoare are stabilite perioade relativ scurte de timp pentru emiterea certificatului de urbanism și autorizației de construire. Certificatul de urbanism se eliberează în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Autorizația de construire se emite în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentației. Aceste perioade sunt pentru situațiile în care nu sunt documente sau documentații lipsă, incomplete sau eronate.

Acum vine marea întrebare: se merită să execuți lucrări de construcții fără autorizație de construire? Poate te gândești că mai bine plătești amenda și totul se rezolvă. Ei bine, lucrurile nu stau chiar așa.

În linii mari, riscurile la care se supune un beneficiar care execută lucrări de construcții fără autorizație de construire sunt foarte mari.

Sancțiuni privind execuția de lucrări fără autorizație de construire

Legea 50/1991 cuprinde un capitol numit răspunderi și sancțiuni. Este vorba de capitolul III care începe cu art. 24.

În primul rând, execuția de lucrări de construcții fără autorizație de construire este o infracțiune.

Art. 24 alin. (1)

(1) Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă următoarele fapte:

 1. executarea fără autorizație de construire sau de desființare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia a lucrărilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), cu excepțiile prevăzute de lege;
 2. continuarea executării lucrărilor după dispunerea opririi acestora de către organele de control competente, potrivit legii;

Art. 26 alin. (1)

(1) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii, să fie considerate infracțiuni:

a) executarea sau desființarea, totală ori parțială, fără autorizație a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepția celor menționate la lit. b), de către investitor și executant;

b) executarea sau desființarea, cu nerespectarea prevederilor autorizației și a proiectului tehnic, a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepția celor menționate la lit. b), precum și continuarea executării lucrărilor autorizate fără solicitarea unei noi autorizații de construire în situațiile prevăzute la art. 7 alin. (15), de către investitor și executant;

c) aprobarea furnizării de utilități urbane, ca urmare a executării de lucrări de branșamente și racorduri la rețele pentru construcții noi neautorizate;

d) menținerea după expirarea termenului prevăzut prin autorizație sau după terminarea lucrărilor autorizate ori adaptarea în alte scopuri față de cele prevăzute în autorizație a construcțiilor, lucrărilor și amenajărilor cu caracter provizoriu;

e) neaducerea terenului la starea inițială de către investitor, după terminarea lucrărilor prevăzute la art. 3 lit. c), precum și nerealizarea lucrărilor de curățare, amenajare ori degajare, după caz, a amplasamentului și/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata execuției, o dată cu încheierea lucrărilor de baza;

e^1) neîndeplinirea obligației de repunere în starea anterioară a terenurilor care au făcut obiectul contractelor de închiriere de către titularii de licențe/permise/autorizații, prevăzuți la art. 7^1 alin. (2), la desființarea acestora.

f) împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor și a actelor solicitate;

g) neanunțarea datei începerii lucrărilor de construcții autorizate, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (8);

h) neemiterea certificatelor de urbanism în termenul prevăzut la art. 6 alin. (2), precum și emiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu date eronate, care nu conțin lista cuprinzând avizele și acordurile legale necesare în raport cu obiectivul de investiții, sau eliberarea acestora condiționat de elaborarea prealabilă a unei documentații de urbanism sau a oricăror documentații tehnice de definire a scopului solicitării, cu depășirea termenului legal, sau refuzul nejustificat ori condiționarea furnizării informațiilor de interes public prevăzute la art. 6 alin. (1);

h^1) neemiterea avizelor și autorizațiilor de construire în termenul prevăzut de prezenta lege;
h^2) refuzul nejustificat de emitere a autorizației de construire/desființare și/sau a certificatului de urbanism în termenul prevăzut de lege pentru documentațiile complete;

i) emiterea de autorizații de construire/desființare:

  • în lipsa unui drept real asupra imobilului, care să confere dreptul de a solicita autorizația de construire/desființare;
  • în lipsa sau cu nerespectarea prevederilor documentațiilor de urbanism, aprobate potrivit legii;
  • în baza unor documentații incomplete sau elaborate în neconcordanță cu prevederile certificatului de urbanism, ale Codului civil, ale conținutului-cadru al documentației tehnice – D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, care nu conțin avizele și acordurile legale necesare sau care nu sunt verificate potrivit legii;
  • în lipsa expertizei tehnice privind punerea în siguranță a întregii construcții, în cazul lucrărilor de consolidare;
  • în baza altor documente decât cele cerute prin prezenta lege;

j) neorganizarea și neexercitarea controlului privind disciplina în autorizarea și executarea lucrărilor de construcții de către compartimentele abilitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor județene și al primăriilor, în unitățile lor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 27 alin. (3) și (4), precum și neurmărirea modului de îndeplinire a celor dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcții, potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (3);

k) neîndeplinirea, la termenul stabilit, a măsurilor dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcții la controlul anterior;

l) refuzul nejustificat sau obstrucționarea sub orice forma a accesului persoanelor fizice sau al reprezentanților persoanelor juridice la documentele prevăzute la art. 34 alin. (7);

m) abrogată.

n) neefectuarea recepției la terminarea lucrărilor de construcții în condițiile prevederilor art. 37 alin. (2).

o) neconstituirea bazei de date de către autoritățile publice responsabile sau netransmiterea de către posesorii de rețele tehnico-edilitare în termenele legale a planurilor cadastrale prevăzute la art. 45 alin. (6).

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1), săvârșite de persoanele fizice sau juridice, se sancționează cu amendă după cum urmează:

 • de la 1.000 lei la 100.000 lei, cele prevăzute la lit. a);
 • de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. f);
 • de 10.000 lei, cele prevăzute la lit. c) și o);
 • de la 5.000 lei la 20.000 lei, cele prevăzute la lit. b), d), e) și e^1);
 • de la 5.000 lei la 30.000 lei, cele prevăzute la lit. h), h^1) și i);
 • de la 1.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la lit. h^2), j) și k);
 • de 2.000 lei, cele prevăzute la lit. l) și n);
 • de 1.000 lei, cele prevăzute la lit. g).

Concluzii

Riscurile unui investitor care execută lucrări de execuție fără autorizație de construire sunt foarte mari. Infracțiune sau contravenție, în funcție de gravitatea faptelor stabilită de organele de control. Cuantumul amenzii este de la 1.000 lei la 100.000 lei.

În plus, ceea ce cred că este de o importanță și mai mare, este o chestiune și de normalitate să deținem autorizație de construire și să executăm lucrările conform legii. De multe ori sunt puse în pericol sau chiar sacrificate vieți omenești datorită neglijențelor sau atitudinii de genul merge și așa, fără.

Toți specialiștii implicați în procesul de autorizare și execuție răspund solidar pentru construcțiile la care au participat ca factori de decizie.

Un expert tehnic întocmește o documentație în care a stabilește măsuri concrete pentru realizarea unor lucrări la construcții existente.

Comitetul de elaborare al unui proiect tehnic (arhitecți, proiectanți structuri de rezistență etc.) oferă soluții pentru realizarea unei construcții. Verificatorii de proiecte sunt cei care atestă corectitudinea proiectelor tehnice.

Diriginții de șantier sunt cei care verifică execuția lucrărilor de construcții la nivelul de calitate impus. Responsabilii tehnici cu execuția sunt cei care răspund în șantier de calitatea lucrărilor. Șeful de șantier, șeful de punct de lucru, responsabilul cu calitatea materialelor, responsabilul cu protecția muncii, toți aceștia sunt implicați pentru atingerea obiectivului final în condiții de siguranță și cu respectarea nivelului de calitate.

Departe de a fi un obstacol în calea execuției unei construcții, obținerea autorizației de construire are un rol vital. Este primul element al garanției realizării unei construcții de calitate, pentru toate aspectele impuse de lege. În plus, contractarea serviciilor unei echipe de proiectanți poate include și oferirea de asistență tehnică pe parcursul execuției lucrărilor de construcții. Aceștia vă pot oferi îndrumări privind probleme apărute în șantier sau să modifice proiectul inițial, bineînțeles în limitele permise. De menționat și faptul că un reprezentant din echipa de proiectare va trebui să participe în calitate de invitat la recepția la terminarea lucrărilor.

Pentru detalii privind pașii pe care trebuie să-i parcurgeți pentru obținerea autorizației de construire, consultați acest ghid pentru obţinerea autorizaţiei de construire.

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.