Legea 269 din 2004 privind ajutorul financiar pentru achiziționare calculatoare

Legea 269 din 2004 privind ajutorul financiar pentru achiziționare calculatoare

Una din legile care au sprijinit de-a lungul anilor tinerii care nu își puteau permite achiziționarea unui calculator personal este legea 269 din 2004. Această lege a oferit la timpul său un sprijin financiar elevilor și studenților aflați în categorii defavorizate. Însă, după ultima modificare și completare a legii, din ce în ce mai puțini tineri s-au încadrat în condițiile dure impuse.

Mai jos regăsiți întreg textul legii, actualizat la 24.05.2021 conform cu ultima modificare și completare.

Articolul 1

Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea unor măsuri pentru stimularea achiziționării de calculatoare, prin acordarea unor ajutoare financiare stabilite pe criterii sociale, pentru crearea de competențe în utilizarea tehnicii de calcul.

Articolul 2

(1) Beneficiare ale prevederilor prezentei legi sunt familiile cu elevi și/sau studenți ai învățământului de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu venituri brute lunare de maximum 150 lei*) pe membru de familie.

(2) Plafonul de 150 lei*) se indexează anual, prin hotărâre a Guvernului, în funcție de indicele de creștere a prețurilor de consum.

Articolul 3

(1) Familiile beneficiare prevăzute la art. 2 primesc un ajutor financiar din partea statului pentru achiziționarea unui calculator personal nou.

(2) Familia cu elevi și/sau studenți, indiferent de numărul acestora, beneficiază de ajutor financiar pentru achiziționarea unui singur calculator.

Articolul 4

Ajutorul financiar prevăzut la art. 3 reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro pentru un calculator, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României pentru ultima zi a lunii precedente, fără a depăși valoarea calculatorului achiziționat.

Articolul 5

Ajutorul financiar se acordă beneficiarilor de către Ministerul Educației și Cercetării Științifice*), pe baza documentelor doveditoare prevăzute în normele metodologice.

Articolul 6

(1) Înstrăinarea calculatoarelor înainte de expirarea perioadei de 3 ani de la cumpărarea acestora este interzisă.

(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage răspunderea celor vinovați și se sancționează cu restituirea echivalentului în lei al ajutorului financiar acordat, calculat la cursul de schimb de la data constatării.

(3) Constatarea nerespectării prevederilor prezentei legi se efectuează de persoane împuternicite în acest scop de Ministerul Educației și Cercetării Științifice*), Ministerul pentru Societatea Informațională și de alte instituții abilitate de lege pentru a efectua controale în domeniul financiar-bugetar.

(4) Sumele recuperate din restituirea ajutorului financiar constituie venituri la bugetul de stat.

Articolul 7

(1) Elevii care au dreptul de a beneficia de prevederile prezentei legi depun o cerere de acordare a ajutorului financiar pentru achiziționarea unui calculator, însoțită de documentele prin care se face dovada acestui drept, potrivit legii și normelor metodologice de aplicare, la unitatea de învățământ la care sunt înscriși.

(2) Unitatea de învățământ verifică eligibilitatea solicitanților și transmite documentele inspectoratelor școlare.

(3) Studenții care au dreptul de a beneficia de prevederile prezentei legi depun o cerere de acordare a ajutorului financiar pentru achiziționarea unui calculator, însoțită de documentele prin care se face dovada acestui drept, potrivit legii și normelor metodologice de aplicare, la instituțiile de învățământ.

(4) Instituțiile de învățământ verifică eligibilitatea solicitanților și transmit documentele Ministerului Educației și Cercetării Științifice*).

(5) Cererile prevăzute la alin. (1) și (3) se vor depune, pentru anul 2004, până cel târziu la data de 1 septembrie 2004.

(6) În anul 2005, cererile prevăzute la alin. (1) și (3) se vor depune până cel târziu la data de 30 aprilie.
(la 19-04-2005, Alin. (6) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 28 din 14 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 aprilie 2005. )

(7) Începând cu anul 2006, cererile prevăzute la alin. (1) și (3) se vor depune în fiecare an până cel târziu la data de 31 martie, dacă prin hotărârea Guvernului prin care se actualizează anual calendarul pentru acordarea ajutorului financiar, conform art. 10 alin. (2), nu s-a prevăzut un alt termen.
(la 19-04-2005, Alin. (7) al art. 7 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 28 din 14 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 aprilie 2005. )

Articolul 8

(1) Ministerul pentru Societatea Informațională și Ministerul Educației și Cercetării Științifice*) vor realiza un portal în vederea publicării listei cu persoanele eligibile care pot beneficia de prevederile prezentei legi.

(2) Înregistrarea în portal a elevilor eligibili în urma evaluării este făcută de către inspectoratele școlare județene, respectiv Inspectoratul Municipiului București, care verifică și realizează centralizarea la nivel de județ pe baza documentelor primite de la unitățile de învățământ.

(3) Înregistrarea în portal a studenților eligibili în urma evaluării este făcută de către Ministerul Educației și Cercetării Științifice*), care verifică și realizează centralizarea la nivel național pe baza documentelor primite de la rectoratele universitare.

(4) Pe baza înregistrărilor prevăzute la alin. (2) și (3), prin intermediul portalului va fi publicată, pentru anul 2004, la data de 1 octombrie, lista cu toate persoanele eligibile.

(5) Pentru anii următori lista va fi publicată, prin intermediul portalului, în termen de maximum 30 de zile de la încheierea înscrierilor.
(la 26-06-2005, Alin. (5) al art. 8 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 15 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 23 iunie 2005, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 28 din 14 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 aprilie 2005. )

(6) Acordarea ajutorului financiar, conform prezentei legi, se realizează în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, în limita sumelor alocate cu această destinație în bugetul Ministerului Educației și Cercetării Științifice*).

(7) Persoanele beneficiare ale prevederilor prezentei legi, care sunt cuprinse în lista prevăzută la alin. (4) și (5) și cărora li se acordă ajutor financiar conform alin. (6), vor primi de la unitățile de învățământ și/sau instituțiile de învățământ la care sunt înscrise un document care va face dovada că sunt beneficiari ai acestui ajutor și care va fi folosit la achiziționarea calculatorului.

(8) Într-un termen stabilit prin hotărâre a Guvernului, de la primirea documentului prevăzut la alin. (7), beneficiarii vor face dovada achiziționării calculatorului, în condițiile prezentei legi, în caz contrar urmând a-și pierde eligibilitatea pentru anul în curs.
(la 24-11-2004, Alin. (8) al art. 8 a fost modificat de art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 104 din 16 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.097 din 24 noiembrie 2004. )

Articolul 9

(1) Pentru anul 2004 suma aferentă ajutorului financiar acordat potrivit prevederilor prezentei legi se alocă în bugetul Ministerului Educației și Cercetării Științifice*) la rectificarea bugetului de stat.

(2) Începând cu anul 2005 sumele alocate pentru acordarea de ajutoare financiare potrivit prezentei legi vor fi cuprinse în bugetul Ministerului Educației și Cercetării Științifice*).

Articolul 10

(1) În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Educației și Cercetării Științifice*), Ministerul pentru Societatea Informațională și Ministerul Finanțelor Publice vor elabora normele metodologice de punere în aplicare a prezentei legi, ce vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(2) Calendarul pentru acordarea ajutorului financiar prevăzut în prezenta lege este aprobat și actualizat anual prin ordin al ministrului educației.
(la 24-05-2021, Alineatul (2) din Articolul 10 a fost modificat de Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 40 din 19 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 24 mai 2021)

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.